Nuair a chuirtear breith ar leataobh agus scaoileadh saor sealadach

Eolas

Má bhí tú i bpríosún agus má dhéantar cuid de do phianbhreith a loghadh, ciallaíonn seo nach gá duit fanacht i bpríosún ar feadh thréimhse iomlán do phianbhreithe. Mar shampla, má gearradh príosúnacht 8 mbliana ort, is féidir scaoileadh leat i ndiaidh 6 bliana. I bhfriotal eile, déantar an 2 bhliain eile de do phianbhreith a loghadh.

Ciallaíonn scaoileadh sealadach go scaoiltear ón bpríosún thú ar feadh tréimhse shonrach ama ar chuspóir nó ar chúis sonrach.

Rialacha

Loghadh

Faoi Riail 59 de Rialacha na bPríosún, 2007 arna leasú, bíonn formhór mór na bpríosúnach a bhfuil pianbhreitheanna á gcaitheamh acu i dteideal loghtha ar ráta an cheathrú cuid. I gcleachtas, ciallaíonn seo go mbeifear ag súil leis go ndéanfaidh duine a ngearrtar príosúnacht 4 bliana air/uirthi 3 bliana a chaitheamh faoi choimeád. Féadtar cuid den loghadh seo a chealú, áfach, mar phionós disciplíneach. Braitheann cibé acu an dtugtar nó nach dtugtar loghadh duit ar do dhea-iompar fad a bhíonn tú i bpríosún.

Nuair a dhéanann príosúnach iarratas, féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais loghadh feabhsaithe a mhéid leis an tríú cuid de phianbhreith a dheonú. Ní mór gur thaispeáin an príosúnach go raibh dea-iompar breise ar bun aige/aici trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí struchtúracha údaraithe agus ní mór go bhfuil an tAire sásta, mar thoradh air sin, gur lú gur dóchúil go ndéanfaidh an príosúnach athchiontú agus gur fearr a bheidh ar a c(h)umas aige/aici imeascadh isteach sa phobal athuair.

I measc na bpríosúnach nach féidir leo tairbhe a bhaint as loghadh, tá iad siúd a bhfuil pianbhreitheanna saoil á gcaitheamh acu.

Scaoileadh sealadach

Tá trí shaghas de scaoileadh sealadach ann:

 • Scaoileadh sealadach ar bhunús atruach ar feadh tréimhse shonrach. Is gnách go ndeonaítear seo nuair a thagann cúinsí práinneacha teaghlaigh nó baile chun solais.
 • Scaoileadh sealadach ó lá go lá. Is gnách go ndéantar seo go bhfreastalóidh príosúnach ar phost lasmuigh den phríosún i rith an lae agus go bhfillfidh siad ar an bpríosún istoíche. Déantar machnamh air seo nuair atá príosúnach ag druidim le deireadh a bpianbhreithe.
 • Scaoileadh iomlán sealadach go dtí deireadh na pianbhreithe. Is gnách go ndeonaítear seo má bhí dul chun cinn maith á dhéanamh ag an bpríosúnach ar scaoileadh sealadach ó lá go lá.

Nuair atá cinneadh á dhéanamh ag an Aire ar cibé acu scaoileadh sealadach a dheonú nó gan é a dheonú, déantar breithniú ar roinnt tosca éagsúla:

 • Cineál agus cúinsí na coire a rinne tú
 • Do mheon féin i leith athshlánú
 • Na deiseanna agus na riachtanais oideachais, oiliúna agus fostaíochta atá agat
 • D’iompar fad a bhí tú sa phríosún
 • Cúlra do theaghlaigh agus an cúlra ginearálta

Má dheonaítear scaoileadh sealadach duit, beidh sé faoi réir coinníollacha áirithe, lena n-áirítear:

 • An riachtanas chun an tsíocháin a choimeád agus dea-iompar a bheith ar bun agat i gcónaí i rith thréimhse an scaoilte
 • An riachtanas chun nósanna stuama a choimeád
 • An riachtanas gan aon rud a fhoilsiú nó teagmháil a dhéanamh leis na meáin chumarsáide

Síneoidh tú foirm scaoilte ina n-aithneoidh tú:

 • Go bhfuil tú ar an eolas ar théarmaí agus coinníollacha do scaoilte
 • Gur míníodh na téarmaí sin duit
 • Go bhfuil tú ar an eolas ar an am a gcuirfear deireadh le do thréimhse scaoilte

Fad a bhíonn tú taobh amuigh den phríosún, féadtar a mheas go bhfuil tú saor i measc an phobail go neamhdhleathach agus féadtar thú a ghabháil:

 • Nuair atá deireadh tagtha leis an tréimhse scaoilte, nó
 • Nuair a sháraíonn tú coinníoll de chuid do scaoilte

Má scaoiltear thú ón bpríosún cibé acu ar scaoileadh sealadach nó buan, ní mór don Ghobharnóir a chinntiú:

 • Go bhfuil dóthain maoine agat chun taisteal chuig do cheann scríbe laistigh den Stát
 • Go bhfuil éadaí oiriúnacha le caitheamh agat
 • Go bhfuil dóthain maoine agat chun maireachtáil, faoi mar a mheastar atá oiriúnach faoi na cúinsí
Page edited: 21 December 2015