Coinniollacha priosuin

Réamhrá

Rialaíonn rialacha príosúin oibriú príosún. Déantar foráil in Alt 35 d’Acht na bPríosún, 2007 chun rialacha príosúin a dhéanamh a fhéadfaidh caitheamh le príosúnaigh a chuimsiú, lena n-áirítear a gcothú, éadaí, cothabháil, fostaíocht, treorú, disciplín agus ceartú. Tháinig Rialacha na bPríosún (I.R. Uimh. 252/2007) i bhfeidhm i nDeireadh Fómhair 2007. Rinneadh iad a leasú le déanaí chun foráil a dhéanamh d’imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin thromchúiseacha, i measc rudaí eile.

Rialacha

Cothú

Tugtar cothú sláintiúil, dea-chothromaithe agus réasúnta éagsúlaithe do gach duine atá faoi choimeád i gcomhréir le rialacháin na bpríosún. Sa chás gur féidir, déantar foráil lena chur ar chumas príosúnaigh chun cloí le cleachtais chothaithe a reiligiúin nó a gcultúir. Is féidir athrú cothaithe a fháil tar éis go dtugann oifigeach leighis an phríosúin faomhadh.

Sláinteachas, éadaí agus cóir leapa

Ní chaithfidh príosúnaigh éide a chaitheamh ach soláthraítear réimse éadaí dóibh atá faiseanta sa phobal. Is féidir éadaí a athrú dhá uair sa tseachtain. Faoi chúinsí áirithe, féadfaidh príosúnach a n-éadaí féin a chaitheamh. Má thugtar cead dó seo, tá ar an bpríosúnach éadaí leordhóthanacha a bheith acu chun ligean dóibh athrú éadaí a dhéanamh. Soláthraítear athrú fo-éadaí do gach príosúnach.

Tá sé de cheart ag gach príosúnach é/í féin a ní go laethúil agus cith a ghlacadh ar a laghad uair amháin sa tseachtain. Ní mór go mbeidh éadaí leapa an chillín leordhóthanach i dtaobh teasa agus sláinte de, agus is gnách go mbíonn tocht, pluid, piliúr agus braillíní i gceist leo.

Caitheamh Aimsire

Is féidir le príosúnaigh páirt a ghlacadh i gcaitheamh aimsire ag na deirí seachtaine, sna tráthnónta agus nuair nach mbíonn siad ag freastal ar obair nó ar ranganna oideachais. I measc na n-áiseanna atá ar fáil tá teilifís, cluichí boird agus áiseanna leabharlainne.

Tá úsáid mhéadaitheach á baint as gníomhaíochtaí halla gleacaíochta agus cluichí faoin aer. Soláthraíonn oifigigh phríosúin ar cuireadh sainoiliúint orthu treorú agus maoirsiú sa halla gleacaíochta.

Cuairteanna

Soláthraítear i Rialacha na bPríosún an reachtaíocht i dtaobh socruithe cuairte. Faoi na rialacha seo, tá príosúnach i dteideal go dtabharfaí cuairt amháin air/uirthi sa tseachtain a mhairfidh 30 nóiméad ar a laghad. Tá príosúnach atá athchurtha faoi choimeád i dteideal go dtabharfaí cuairt amháin air/uirthi a mhaireann 15 nóiméad ar a laghad ar gach ceann de thrí lá sa tseachtain agus sa chás gur féidir, ar gach ceann de 6 lá sa tseachtain. I gcleachtas, féadtar cuairteanna breise nó níos faide a dheonú sa chás go gceadaítear sin faoi na cúinsí, ar lánrogha an Ghobharnóra.

Féadfaidh an Gobharnóir srian triúr daoine in aghaidh an chiontóra a chur ar an líon cuairteoirí ag an aon tráth amháin. Déantar maoirsiú ar fhormhór na gcuairteanna faoi shúil agus faoi éisteacht fhoireann an phríosúin le dea-ord agus slándáil a chinntiú agus chun cosc a chur ar chontrabhanna a thabhairt don phríosúnach. Féadfaidh minicíocht agus fad na gcuairteanna a bheith éagsúil, ag brath ar shaghas na hinstitiúide. Anuas air sin, tá nósanna imeachta aonair i bhfeidhm i ngach institiúid a bhaineann, mar shampla, le cuardaigh, daoine a bhfuil cead acu cuairt a thabhairt agus uaireanta oscailte.

Litreacha

Tugtar cead, de ghnáth, do phríosúnaigh chun litreacha a sheoladh chuig a dteaghlach nó a gcairde agus níl aon teorainn ar an líon litreacha is féidir a fháil uathu. Anuas air sin, féadfaidh príosúnach atá faoi choimeád a mhéid litreacha a sheoladh is gá chun a réadmhaoin nó a ngnóthaí gnó a bhainistiú. B’fhéidir go mbeidh ar phríosúnach a sheolann breis agus 7 litir in aghaidh na seachtaine íoc as postas agus ábhair scríbhneoireachta maidir leis na litreacha breise.

Féadfaidh oifig príosúin an post go léir a thagann isteach agus a sheoltar amach a sheiceáil, seachas i gcás comhfhreagras dlíthiúil, a osclaítear chun a stádas a dheimhniú agus cuirtear ar ais sa chlúdach litreach arís é.

Bearta athshlánúcháin

Spreagann Seirbhís Príosún na hÉireann príosúnaigh chun dul i mbun seirbhísí teiripeacha i rith a dtéarma príosúnachta chun an baol go ndéanfaidh siad athchiontú ar a scaoileadh a laghdú agus chun cabhrú le ciontóirí chun saol bisiúil agus bríoch a chaitheamh lasmuigh den phríosún. Tá réimse fairsing seirbhísí ar fáil, ina measc:

  • Oideachas – féadfaidh príosúnaigh páirt a ghlacadh i ranganna idir litearthacht bhunúsach agus céimeanna de chuid Open University
  • Cóireáil drugaí – bíonn rochtain ag príosúnaigh ar réimse seirbhísí leighis agus athshlánúcháin
  • Síceolaíocht – soláthraíonn seo seirbhísí meabhairshláinte agus cabhraíonn sé le ciontóirí dul i ngleic le tosca a chuireann i mbaol athchiontaithe iad
  • Obair agus oiliúint – roghnaítear gníomhaíochtaí oiliúna chun a mhéid fostaíochta is féidir a sholáthar i bpríosún agus chun deiseanna a thabhairt chun scileanna a fhoghlaim a chabhróidh leis na príosúnaigh chun fostaíocht a bhaint amach nuair a scaoiltear leo

breis faisnéise ann ar an réimse seirbhísí ar láithreán gréasáin Sheirbhís Príosún na hÉireann.

Seirbhís séiplíneachta

seirbhís séiplíneachta ar fáil i ngach príosún agus i ngach áit choinneála. Bíonn séiplínigh lánaimseartha Caitliceacha Rómhánacha ceangailte le formhór na bpríosún agus na n-áiteanna coinneála. Tagann séiplínigh de shainchreidimh eile chuig na príosúin ar bhonn páirtaimseartha nó cuairte. Freastalaíonn ceannairí áitiúla an chreidimh Mhoslamaigh ar riachtanais phríosúnach Moslamach.

Is í príomhfheidhm na seirbhíse séiplíneachta chun seirbhísí reiligiúnacha a sholáthar do phríosúnaigh agus chun tacaíocht agus cabhair a chur ar fáil dá bhforbairt dhaonna agus spioradálta.

Loghadh

Bíonn tromlach na ndaoine a bhfuil pianbhreitheanna príosúin á gcaitheamh acu i dteideal loghtha ar ráta an cheathrú cuid, a fhad agus a bhíonn dea-iompar ar bun acu ar feadh fhad a bpianbhreithe. I gcleachtas, ciallaíonn seo go mbeifear ag súil leis go ndéanfaidh duine a ngearrtar príosúnacht 4 bliana air/uirthi 3 bliana a chaitheamh faoi choimeád. I measc na bpríosúnach nach féidir leo tairbhe a bhaint as loghadh, tá iad siúd a bhfuil pianbhreitheanna saoil á gcaitheamh acu.

Féadfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais loghadh a mhéid leis an tríú cuid a dheonú sa chás gur thaispeáin príosúnach go raibh dea-iompar ar bun acu trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí struchtúracha údaraithe agus go bhfuil an tAire sásta, mar thoradh air sin, gur lú gur dóchúil go ndéanfaidh an príosúnach athchiontú agus gur fearr a bheidh ar a c(h)umas aige/aici imeascadh isteach sa phobal athuair.

Pionóis

Tugtar liosta in Alt 13 d’Acht na bPríosún, 2007 ar na smachtbhannaí a d’fhéadfaí a ghearradh má dheimhnítear gur sháraigh príosúnach disciplín phríosúin. I measc na smachtbhannaí féideartha, tá:

  • •Iomardú
  • •Gaibhniú i gcillín ar feadh tréimhse nach faide ná 3 lá
  • •Fionraí ar feadh a mhéid le 60 lá ó pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí sonraithe údaraithe struchtúracha nó caitheamh aimsire
  • •A mhéid le 14 lá loghadh a chailleadh

Gearáin

Tá an ceart ag príosúnaigh chun gearán a dhéanamh le haon chomhalta foirne príosúin cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn ag aon tráth. Faoi Chóras Gearán Sheirbhís Príosún na hÉireann, tá 6 chatagóir de ghearáin ann ag brath ar thromchúise an ghearáin. Is í an chatagóir is tromchúisí Catagóir A, a chuimsíonn gearáin lena líomhnaítear ionsaí, fórsa iomarcach a úsáid, drochíde, drochíde chiníoch, idirdhealú, imeaglú nó bagairtí. Déanann daoine lasmuigh de Sheirbhís Príosún na hÉireann gearáin faoi Chatagóir A a imscrúdú.

Coistí cuairte

Is éard atá i gcoiste cuairte do phríosún ná foras reachtúil neamhspleách faire thar ceann an phobail chun maoirsiú a dhéanamh ar chaitheamh le príosúnaigh.

Fad a bhíonn siad i bpríosún, bíonn saor-rochtain ag príosúnaigh ar na coistí cuairte agus féadfaidh siad gearáin a dhéanamh faoi conas a chaitear leo a dhéanamh leo. Déanann gach coiste tuarascáil bhliantúil leis an Aire.

Page edited: 21 December 2015