Bord Parúil na hÉireann

Eolas

Más príosúnach thú in Éirinn a bhfuil tréimhse phríosúnachta saoil nó fadtéarmach gearrtha ort d’fhéadfadh sé go mbreathnódh Bord Parúil na hÉireann ar tú a shaoradh go luath ón bpríosún.

Bunaíodh an Bord ar bhonn riaracháin le teacht i gcomharbacht ar an nGrúpa Athbhreithnithe Breithe i 2001. Tá sé mar phríomhfheidhm ag an mBord comhairle a chur ar an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le riaracháin a dhéanamh ar thréimhsí fadtéarmacha príosúnachta in Éirinn.

Tá tuairim agus deichniúr ball ag an mBord, ina measc ceannaire na Seirbhísí Promhaidh agus Leasa; Stiúrthóir Leighis ón bPríomhOspidéal Meabhrach; oifigigh shinsireacha ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ionadaithe pobail éagsúla.

Déanann an Bord Parúil athbhreithniú ar chásanna na bpríosúnach a bhfuil tréimhsí socraithe príosúnachta de 8 mbliana nó níos mó gearrtha orthu. Ní féidir príosúnaigh ar gearradh tréimhsí príosúnachta orthu de bharr coireanna faoi leith, mar shampla dúnmharú ball de An Garda Síochána nó de Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, a chur san áireamh faoin bpróiséas seo. (I bhfocail eile ní féidir leo iarratas a dhéanamh ar pharúil). Cuireann an Bord scéal chuig an Aire maidir le dul chun cinn go dáta an phríosúnaigh, cé chomh maith atá an príosúnach ag glacadh páirte sna seirbhísí éagsúla teiripeacha agus cén bealach is fearr leis an mbreith a riaradh sa todhchaí.

Cathain a dhéantar athbhreithniú ar chás príosúnaigh?

Déanann an Bord Parúil athbhreithniú ar chásanna príosúnach a ndaortar téarmaí príosúnachta (téarma socraithe) ocht mbliana nó níos mó (ach níos lú ná 14 bliain) orthu ag leathbhealach tríd an bpianbhreith. Déantar athbhreithniú ar phríosúnaigh a ndaortar ceithre bliana déag nó níos mó orthu (lena n-áirítear pianbhreith beatha) nuair a bhíonn 7 mbliana caite sa phríosún acu. Déantar príosúnaigh atá daortha i gcomhair cionta áirithe (féach an rannóg 'Rialacha' thíos) a choinneáil amach as an bpróiseas. (I bhfocail eile, ní ceadmhach dóibh cur isteach ar pharúl).

Cuireann an Bord comhairle ar an Aire maidir le dul chun cinn an phríosúnaigh go nuige sin, an méid comhoibrithe ag an bpríosúnach leis na seirbhísí teiripeacha éagsúla, agus conas is fearr dul ar aghaidh le riaradh thodhchaí na pianbhreithe.

Cuireadh 43 príosúnach faoi bhráid an Bhoird Pharúil sa bhliain 2004. Den 43 príosúnach sin ab ea a ghlac 33 acu le cuireadh chun páirt a ghlacadh sa phróiseas athbhreithnithe - dhiúltaigh 10 eile chun páirt a ghlacadh. Sa chás nach molann an Bord go ndéanfaí príosúnach a shaoradh, is iondúil go dtarlóidh athbhreithniú eile ar a gcás ar bhunús bliantúil má dhaortar an príosúnach chun níos lú ná 10 mbliana i gcomhair ciona. Nuair nach bhfuil sé molta ag an mBord go saorfaí príosúnaigh agus go bhfuil siad daortha chun tréimhse níos mó ná 10 mbliana, is iondúil go bhfaighidh siad athbhreithnithe eile gach 3 bliana

Tá eolais eile - lena n-áirítear an méid agus an cineál cásanna a chuirtear faoi bhráid an Bhoird Pharúil, cineál na gcionta agus na n-institiúidí ina gcoinnítear na príosúnaigh - ar fáil i dTuarascáil Bhliantúil An Bhoird Pharúil

Rialacha

Príosúnaigh nach bhfuil i dteideal athbhreithnithe ón mBord Parúil

Níl príosúnaigh atá ciontach as na cionta seo a leanas i dteideal (mar phrionsabal ginearálta) athbhreithnithe ón mBord Parúil:

Cuireann Bord Parúil na hÉireann roinnt cúinsí san áireamh nuair atá sé ag breathnú ar chás, ina measc:

  • an mbeadh bagairt don phobal ann dá mbeadh an príosúnach seo scaoilte saor;
  • an bhfuil sé réasúnta scaoileadh leis an bpríosúnach seo go luath/ar feadh tréimhse ag cur nádúr agus cúinsí na coire a bhí i gceist san áireamh;
  • an bhfuil údar ann an ciontóir a scaoileadh, ag cur a (h)iompar faoi choimeád san áireamh;
  • an bhfuil aon chúinsí ceannasacha truacha ann gur ceart machnamh speisialta a dhéanamh ar an gcás dá mbarr
  • ar ghlac an ciontóir páirt tairbheach i seirbhísí teiripeacha an phríosúin le dul i ngleic lena (h)iompar ciontach.

Baineann an cinneadh deireanach maidir leis na moltaí a dhéanann an Bord Parúil leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Is féidir leis an Aire glacadh le moltaí an Bhoird ina n-iomlán, nó diúltú do chuid dóibh nó dóibh ar fad.

Nuair atá cinneadh dhá dhéanamh ag an Aire maidir le príosúnach ar gearradh príosún saoil air/uirthi, cuirfidh sé/sí comhairle agus moltaí an Bhoird san áireamh i gcónaí. Faoi láthair déanann an Bord athbhreithniú ar chásanna na bpríosúnach ar gearradh príosún saoil orthu nuair atá 7 mbliana sa phríosún curtha isteach acu.

Is iondúil go ndéantar athbhreithniú ar phríosúnaigh a bhfuil tréimhsí an-fhada príosúnachta gearrtha orthu, tréimhsí saoil san áireamh, roinnt babhtaí thar blianta sula ndéanann an Bord aon mholtaí maidir le mórghéilleadh. Baineann an cinneadh deireanach an ceart príosúnach ar gearradh príosún saoil air/uirthi a scaoileadh saor leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Bord Parúil na hÉireann

6/7 Sráid Hanover
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:(01) 474 8767 or 474 8770
Facs:(01) 474 8713
R-phost: info@paroleboard.gov.ie


Page edited: 23 June 2015