Príosúnaigh Éireannach thar Lear

Réamhrá

Bíonn deacrachtaí suntasacha roimh phríosúnaigh Éireannacha thar lear, lena n-áirítear córas dlí neamhghnách, idirdhealú agus bacainní teanga. Bíonn roinnt príosúnach thíos le fíor-chruatan, agus rochtain theoranta acu ar bhunriachtanais, agus i roinnt dlínsí, is údar mór buartha coinníollacha agus sábháilteacht phríosúin.

I measc cuid de na fadhbanna a mbíonn teaghlaigh na bpríosúnach thar lear thíos leo, tá srianta ar chumarsáid, éagsúlachtaí teanga agus cultúrtha.

Measann Comhairle na hÉireann um Príosúnaigh thar Lear go mbíonn a mhéid agus 1,000 saoránach Éireannach i bpríosún lasmuigh d'Éirinn ag aon tráth ar bith.

D’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha Tuarascáil ar Phríosúnaigh thar Lear in 2007.

Rialacha

Aisdiúchiú

Sínitheoir í Éire le Comhairle na hEorpa um Aistriú Daoine ar cuireadh Pianbhreith orthu, a ligeann do phríosúnaigh iarratas a dhéanamh go n-aistreofar abhaile iad chun a bpianbhreith phríosúin a chaitheamh ina dtír féin. Ní mór go dtabharfaidh trí pháirtí toiliú chun aistriú a dhéanamh. Ní mór don phríosúnach, don tír a ghearr an phianbhreith agus do thír dhúchais an phríosúnaigh comhaontú chun an t-aistriú a dhéanamh.

Is ann do cheithre choinníoll nach mór do phríosúnach sásamh d’fhonn bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar aistriú:

 1. Ní mór go mbeidh an príosúnach ina s(h)aoránach den tír ar mian leo aistriú chuici. I roinnt cásanna, glactar le príosúnach nach saoránach den tír ar mian leis/léi aistriú chuici, más buanchónaitheoir tíre an té sin.
 2. Is críochnaitheach don phianbhreith. Ní féidir le príosúnach iarratas a dhéanamh ar aistriú sula ndéantar iad a thriail nó go dtí gur éisteadh le gach achomharc.
 3. Ní mór go mbeidh ar a laghad sé mhí den phianbhreith fágtha le caitheamh.
 4. Ina theannta sin, ní mór go ndearna an príosúnach an choir ina t(h)ír féin dhúchais.

Is gnách go dtosaíonn iarratas ar an aistriú nuair a chuireann an príosúnach údaráis an phríosúin ar an eolas gur spéis leis/léi bheith aistrithe ar ais go hÉirinn chun a p(h)ianbhreith a chaitheamh ann. Mar mhalairt air sin, féadfaidh an príosúnach an spéis sin a léiriú go díreach leis an Aire Dlí agus Cirt (94 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, Éire), ach is dócha go gcuirfidh seo roinnt seachtainí leis an bpróiseas.

Díbirt

Braithfidh cibé acu an ndíbreofar nó nach ndíbreofar príosúnach go hÉirinn i ndiaidh dó/di a p(h)ianbhreith a chríochnú ar an tír ina bhfuil sé/sí á c(h)oimeád. Díbreoidh roinnt tíortha príosúnach thar lear go huathoibríoch má chaith siad méid áirithe ama sa phríosún nó murar ionchúisíodh iad riamh cheana féin. Má dhíbrítear an príosúnach, tá sé an-tábhachtach go gcoimeádann príosúnach pé cáipéisíocht a thugtar dó/di maidir lena p(h)ríosúnacht agus lena d(h)íbirt ina dhiaidh sin. Beidh an t-ábhar sin cabhrach chun sochair a fháil in Éirinn.

Ó 2007 i leith, bhí príosúnaigh na hÉireann díolmhaithe ó dhíbirt éigeantach ón Ríocht Aontaithe ar chríochnú a bpianbhreithe dóibh, seachas faoi chúinsí eisceachtúla.

An tráth sula scaoiltear leis an bpríosúnach: teidlíocht i leith leas sóisialach

Chun a bheith i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fháil, ní mór d’iarphríosúnach atá ag filleadh ar a t(h)ír dhúchais an coinníoll gnáthchónaithe a shásamh. Ciallaíonn seo go bhfuil dlúthnasc ag an duine le hÉirinn. Lena chruthú go bhfuil ghnáthchónaí ar dhuine in Éirinn, braitheann sé go mór go ndéileáiltear leis na fíricí agus leis na hiarratais ar bhonn cás ar chás. Is gnách go meastar gurb eisceacht i leith an choinníll ghnáthchónaithe díbirt. I bhfriotal eile, ní bhíonn daoine a dhíbrítear faoi réir an choinníll ghnáthchónaithe.

Tacaíochtaí

Comhairle na hÉireann um Príosúnaigh Éireannacha thar Lear

Eagraíocht charthanachta is iad Comhairle na hÉireann um Príosúnaigh thar Lear (ICPO), a bhunaigh Comhdháil Easpag Caitliceach Éireann i 1985. Oibríonn siad ar son príosúnaigh Éireannacha thar lear chun faisnéis agus tacaíocht a chur ar fáil do na príosúnaigh seo agus dá dteaghlaigh.

Áireofar le seirbhísí an ICPO:

 • Faisnéis agus tacaíocht a chur ar fáil do phríosúnaigh agus dá dteaghlaigh maidir le réimse fairsing saincheisteanna, lena n-áirítear aisdiúchiú, díbirt, saincheisteanna sláinte agus dlíthiúla, idirdhealú agus drochíde
 • Ionadaíocht a dhéanamh do leas príosúnach do pháirtithe ábhartha (ambasáidí agus consalachtaí Éireannacha, gníomhaireachtaí leasa, oifigigh phromhaidh agus dlí)
 • Monatóireacht a dhéanamh ar iarratais ar aisdiúichiú leis an Roinn Dlí agus Cirt
 • Cúnamh a chur ar fáil do phríosúnaigh mar réiteach dá scaoileadh
 • Cuairt a thabhairt ar phríosúnaigh agus cabhrú le teaghlaigh le cúrsaí taistil agus cóiríochta le haghaidh cuairteanna príosúin

Cuireann an ICPO lá faisnéise ar siúl gach bliain chun faisnéis agus tacaíocht a chur ar fáil do theaghlaigh agus chun an deis a thabhairt dóibh casadh le daoine eile a bhfuil gaol leo i bpríosún thar lear.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil i mbileog mar gheall ar an ICPO (pdf).

Cúnamh Consalachta

Ceann d’fheidhmeanna ambasáidí agus consalachtaí Éireannacha is ea a chinntiú go mbíonn meas ar chearta saoránach Éireannach a gabhadh nó a cuireadh chun príosúin thar lear. In go leor cásanna, ní rachaidh na húdaráis áitiúla i dteagmháil leis an ambasáid nó leis an gconsalacht Éireannach mura n-iarrtar go sonrach orthu amhlaidh a dhéanamh. I measc rudaí eile, féadfaidh oifigeach consalachta an méid a leanas a dhéanamh:

 • Cabhrú le faisnéis a fháil faoi shocruithe príosúin
 • Faisnéis a chur ar fáil maidir le haturnaetha áitiúla
 • Faisnéis a chur ar fáil do theaghlaigh maidir le socruithe príosúin agus dlí sa tír ina bhfuil a nduine muinteartha á c(h)oimeád
 • Cabhrú le teagmháil a choimeád lena gcairde agus lena dteaghlach agus socrú a dhéanamh go n-aistreofar go sábháilte cistí a chuireann siad ar fáil
 • An duine atá faoi choinneáil a chur i dteagmháil le gníomhaireachtaí ábhartha, ar nós an ICPO

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar chúnamh consalachta ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Teagmhálaithe

ICPO

Lárionad Colm Cille
Má Nuad
Co Chill Dara
Éire

Teil:(01) 505 3156
Facs:(01) 629 2363
Láithreán Gréasáin: http://www.icpo.ie
R-phost: icpo@iecon.ie

ICPO (Londain)

50-52 Cearnóg Camden
Londain
NW1 9XB
An Ríocht Aontaithe

Teil:+44 207 482 5528
Facs:+44 207 482 4815
Láithreán Gréasáin: http://www.irishchaplaincy.org.uk/
R-phost: prisoners@irishchaplaincy.org.uk

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

94 Faiche Naomh Stiofáin
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 602 8202
Lóghlao:1890 221 227
Facs:(01) 661 5461
Láithreán Gréasáin: http://www.justice.ie
R-phost: info@justice.ie

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Rannóg Consalachta

Teil:+353 1 408 2000
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/travel/our-services/
Contact Form: https://www.dfa.ie/about-us/contact-us/contact-consular-assistance/

Page edited: 7 May 2013