Ag ligean isteach, ag glacadh agus ag aistriú priosunaithe

Eolas

Tá thart ar 4,000 duine faoi choimeád ag am ar bith inár bpríosúin. Tá 14 Príosún agus Áiteanna Coinneála in úsáid chun príosúnaigh a choimeád. Tá 11 acu ina nInstitiúid ‘dúnta’ le slándáil inmheánach agus imlíneach. Tá príosún amháin atá leath-oscailte agus difriúil sa mhéid is go bhfuil léibhéal slándála inmheánaigh níos ísle aige. Tá dhá institiúid ina nIonaid oscailte agus tá béim laghdaithe ar shlándáil a réitionn lena gcuspóir comhtháthú príosúnach sa phobal a chur chun cinn.

Braitheann an príosún ina gcuirtear príosúnaigh ar chúiseanna éagsúla a bhaineann lena stádas slándála mar shampla an cineál coire, fad na tréimhse atá caite, iompar faoi choimeád, agus taifead ciontaithe roimhe sin. Chomh maith leis sin, cuirfidh an tSeirbhís Phríosúin rudaí eile san áireamh cosúil le fad ó bhaile an teaghlaigh agus na cláracha athinniúlaithe atá ar fáil ins na hinstitiúidí éagsúla sula ndéantar cinneadh faoin áit is feiliúnaí. Tá sabháilteacht príosúnach tábhachtach agus déantar chuile iarracht príosúnaigh a chur in áit a mbeidh cosaint acu ó dhochar.

Alt 35 d'Acht na bPríosún 2007 foráil a dhéanamh ar na rialacha maidir le rialáil agus dea-rialú príosún. Rialacha Príosúin 2007 (SI 252/2007), mar atá arna leasú, a leagtar amach i measc nithe eile na rialacha maidir le ligean isteach agus le aistriu.

Rialacha

Ag Ligean Isteach agus ag Glacadh isteach Príosúnach

Nuair a ciontaítear duine agus nuair a ghearrtar téarma príosún air/uirthi, nó nuair atá duine le cur siar faoi choimeád agus iad ag fanacht le héisteacht cúirte, éiseoidh an breitheamh bannaí chuig Gobharnóir cheann de na príosúin sa stáit.

Seo iad na príosúin sin agus a gceantracha:

 • Is é Príosún Chnoc na Seimre Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 an príosún cimithe le haghaidh fear curtha siar faoi choimeád ó na cúirteanna i mBaile Átha Cliath agus Cúige Laighean (seachas Contae Longfoirt) agus ó Chontae Mhuineacháin.
 • Is é Príosún Chaisleán an Riabaigh Co. Ros Comáin, an príosún cimithe le haghaidh fear curtha faoi choimeád ó na cúirteanna i gCúige Chonnacht agus Contaetha an Chabháin, Dhún na nGall agus An Longfort.
 • Is é Príosún Chorcaigh Bóthar an Ráth Mhóir, Corcaigh, an príosún cimithe le haghaidh fear curtha faoi choimeád ó chúirteanna i gContae Chorcaí, Co. Chiarraí agus Co. Phort Láirge.
 • Is é Príosún Luimní Sráid Mulgrave, Luimneach, an príosún le haghaidh fear curtha faoi choimeád ó chúirteanna i gContae Luimní, Co. an Chláir agus Co. Thiobraid Árann agus do mhná fásta i ngach sé chontae na Mumhan
 • Príosún na Lár Tíre, Portlaoise, Co Laoise, an príosún le haghaidh fear curtha faoi choimeád ó chúirteanna i gContae Ceatharlach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Uíbh Fhailí agus an Iarmhí.
 • Príosún Mhuinseo, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7, an príosún le haghaidh fear curtha faoi choimeád ó chúirteanna i mBaile Átha Cliath cathrach agus contae
 • Is é Príosún Phort Laoise Co Laoise, an príosún cimithe le haghaidh fear curtha faoi choimeád ón gCúirt Choiriúil Speisialta (cúirt gan giúiré atá in úsáid le haghaidh trialacha treascracha agus trialacha áirithe a bhaineann le grúpaí coiriúla).
 • Is in Institiúid Naomh Pádraig An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7, a chuirtear roinnt fhireannaigh 17 bliain d'aois ar siúl ar athchur. Ó 30 Márta 2015, is féidir le fir 17 bliain d'aois atá athchur as an nua faoi choimeád ag na cúirteanna a choinneáil i Bhaile an Oibricigh. Tá sé beartaithe a dhúnadh Institiúid Naomh Pádraig.
 • Ionad Coinneála Ghort na Cruithneachta, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, an áit choinneála d'fhir fásta agus do fhir 17 bliain d'aois atá faoi phianbhreith.
 • Dóchas Ionad, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7, an príosún cimithe do mhná fásta tiomanta ar athchur nó pianbhreith ó gach cúirteanna lasmuigh de cheantar na Mumhan (mbaineannaigh fásta i gCúige Mumhan tiomanta do Phríosún Luimnigh).

Nuair atá na bannaí éisithe is féidir leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais cinneadh a dhéanamh faoin áit ina chaithfear an téarma príosúin. Is féidir leis/léi a shocrú go gcaithfear an téarma príosúin in aon cheann de na háiteanna thuasluaite, nó in aon cheann de na príosúin/tithe coinneála seo a leanas:

 • Príosún Chnoc Arbour, Baile Átha Cliath 7, príosún dúnta do fhir pianbhreitheanna fada
 • An tIonad Traenála, Baile Átha Cliath 7, príosún leath-oscailte do fhir 18 bliain d'aois nó os a cionn.
 • Mainistir Shelton, An tInbhear Mhór, Co. Chill Mhantáin, príosún oscailte do fhir 19 bliain d'aois nó os a cionn.
 • Teach Locháin, An Blaic, Co. an Chabháin, príosún oscailte do fhir 18 bliain d’aois nó os a cionn.

Nós imeachta cimithe

Nuair a chuirtear duine faoi choimeád i bpríosún, déantar é/í a chuardach agus tógtar uaidh/uaithi rudaí nach bhfuil ceadaithe chomh maith le hairgead agus cuirtear in áit shabháilte iad go dtí go ligfear saor an duine. Nuair a dhéantar cuardach ar dhuine déantar é, chomh fada agus is féidir, le hómós agus le féinmheas ar bhealach atá chomh oiriúnach agus is féidir. Ní nochtaítear ná ní cuardaítear príosúnach i láthair príosúnaigh eile agus déanann oifigigh ban cuardach ar mhná. Go luath tar éis cimithe déanfaidh oifigeach sláinte scrúdé ar gach príosúnach agus déanfar taifead faoi riocht a s(h)láinte. Cuirfidh gobharnóir príosúin agallamh ar/uirthi chomh maith agus míneoidh sé/sí an córas agus a c(h)earta.

Aistrithe príosúin

Is é/í an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais nó oifigigh ar a s(h)on atá ag obair don Stiúrthóireacht Feidhmiúil i gCeannceathrú na Seirbhíse Príosúin a dhéanann na cinnithe uilig maidir le haistriú. Réitítear Ordú Aistrithe a sheolfar chuig Gobharnóir an phríosúin ina mbeidh an príosúnach ag dul. Beidh sonraí an téarma atá an duine a chaitheamh nó, má fheileann don chás, an tréimhse curtha siar faoi choimeád. Déanfaidh an tSeirbhís Phríosúin gach iarracht nochtú an phríosúnaigh don phobal a laghdú agus é/í ag teacht agus ag imeacht ó phríosún.

Mar phríosúnach, nach bhfuil aon cheart dlíthiúil chun fónamh do phianbhreith i bpríosún de do rogha agat. Mar sin féin, is féidir leat a iarraidh ar an nGobharnóir ar feadh a aistriú chuig príosún eile má tá tú ar chúis mhaith

Eolas agus comhairle

Is é an IPRT eagraíocht neamh-rialtasach i mbun feachtais ar son chearta na bpríosúnach. Ar a láithreán gréasáin is feidir leat eolas do phríosúnaigh agus dá dteaghlaigh, chomh maith le faisnéis faoi eagraíochtaí a sholáthraíonn comhairle agus/nó cúnamh a fháil.

An IPRT agus an ICCL a fhoilsiú i gcomhar Know Your Rights: Do chearta mar phríosúnach.

Page edited: 24 June 2015