Príosún a fhágáil

Eolas

Bíonn éagsúlacht mhór maidir le riachtanais daoine a fhágann príosún. Má chuir tú pionós gairid isteach, b’fhéidir go mbeidh tú in ann tosú arís ar do shaol réamh-phríosúin gan mórán deacrachta. Má chuir tú pionós fada isteach áfach, b’fhéidir go mbeidh cúnamh suntasach de dhíth ort chun athimeascadh sa tsochaí. B’fhéidir gur chaill tú do phost mar gheall ar do choir agus do sheal i bpríosún. B’fhéidir go ndearnadh damáiste do chaidrimh teaghlaigh nó gur athraíodh iad agus b’fhéidir go mbeidh ort tús a chur le saol nua. Is féidir freisin go mbeidh tú faoi réir ag srianta éagsúla mar gheall ar do chúlra coiriúil. Soláthraíonn an doiciméad seo forléargas ar na seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil in Éirinn le cuidiú leat.

Féadfar go mbeidh tú in ann comhairle a fháil ón tSeirbhís Promhaidh sula bhfágfaidh tú príosún agus tar éis do scaoilte. Maoiníonn an tseirbhís raon de thionscadail phobalbhunaithe a bheadh in ann cuidiú leat filleadh ar an oideachas, oiliúint nó fhostaíocht.

Cóiríocht a aimsiú

Féadfar go mbeidh sé mar chéad riachtanas duit tar éis duit an príosún a fhágáil áit éigin le bheith i do chónaí a fháil. Féadfar go mbeidh tú in ann filleadh ar do bhaile teaghlaigh nó b’fhéidir go mbeidh ort roghanna tithíochta nua a chuardach. Má chónaíonn tú i gcóiríocht ar cíos féadfar go bhfaighidh tú Forlíonadh Cíosa. Tá seirbhísí éagsúla ar fáil do dhaoine atá gan dídean, mar shampla is féidir leat iarratas a dhéanamh ar thithíocht údaráis áitiúil.

Má tá tú faoi 18 mbliana d’aois, ba chóir duit clárú leis an oibrí sóisialta i do Ionad Sláinte Áitiúil.

Ciontóirí gnéis

Má chiontaíodh tú i gcionta gnéis áirithe féadfar go mbeidh tú faoi réir ag srianta tar éis duit príosún a fhágáil. Mar shampla, féadfar go n-iarrfar ort faisnéis a sholáthar faoin áit ina gcónaíonn tú agus faoi do phleananna taistil. De ghnáth tagraítear dó seo mar a bheith ar chlár na gciontóirí gnéis. Féadfar go mbeidh ort a chur in iúl d’fhostóirí áirithe gur ciontóir gnéis tú.

Post a aimsiú

Má tá tú dífhostaithe, féadfar go bhfaighidh tú cúnamh maidir le post a fháil ó an Roinn Coimirce Sóisialaí. Féadfar go mbeidh ort Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a fháil mura bhfuil ceann agat cheana féin. Soláthraíonn Boird Oideachais agus Oiliúna seirbhísí oiliúna.

Ioncam

Féadfar go mbeidh tú incháilithe íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil má tá tú dífhostaithe nó mura bhfuil tú in ann obair a dhéanamh. Ba chóir duit dul chuig d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.

Is iad na hÍocaíochtaí leasa shóisialaigh a d’fhéadfadh a bheith ar fáil duit ná Liúntas Cuardaitheora Poist (Cúnamh Dífhostaíochta roimhe seo), Liúntas MíchumaisLiúntas Leasa Forlíontach. Féadfar go mbeidh an scéim um Liúntas Leasa Forlíontach in ann cuidiú leat le costais aonuaire nó phráinneacha - mar shampla, má bhíonn cúnamh de dhíth ort troscán a fháil.

Ag brath ar líon na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh atá íoctha agat agus fad na tréimhse a chaith tú i bpríosún, féadfar go mbeidh tú incháilithe Sochar Cuardaitheora PoistSochar Breoiteachta a fháil.

Má tá fadhbanna agat maidir le do chuid airgid a bhainistiú, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís um Chomhairle Airgid agus Buiséadú (MABS).

Seirbhísí Sláinte

Ag brath ar d’ioncam agus do chúinsí tar éis do scaoilte, féadfar go mbeidh tú incháilithe cárta leighiscárta cuairte dochtúra. Tá foirmeacha iarratais ar chárta leighis nó ar chárta cuairte dochtúra ar fáil ar líne nó ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. Is féidir leis an bhfoireann i d’Ionad Sláinte nó Oifig Sláinte Áitiúil is gaire duit cuidiú leat na foirmeacha a líonadh agus aon cheisteanna eile a fhreagairt.

Mura bhfuil cárta leighis nó cárta cuairte dochtúra agat, níl cuairteanna chuig do dhochtúir ginearálta saor in aisce.

Mura bhfuil cárta leighis agat, tá tú i dteideal cógais agus leigheasanna ordaithe a fháil, faoi réir táille in aghaidh na míre oidis. Seachas sin, tá tú i dteideal cógais agus cógais ordaithe fóirdheontais faoin Scéim Íocaíochta Drugaí.

Tá daoine a bhfuil galair fhadtéarmacha áirithe orthu i dteideal cógais agus leigheasanna a fháil saor in aisce le haghaidh an ghalair sin a chóireáil. Tugtar an Scéim Tinneas Fadtéarmach air seo.

Oideachas

Féadfar go mbeidh fonn ort leas a bhaint as deiseanna oideachasúla éagsúla. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil le fáil amach faoi ranganna atá ar fáil go háitiúil nó déan teagmháil le hinstitiúidí oideachais sainiúla chun faisnéis a fháil maidir le hoideachas aosach.

Page edited: 23 June 2015