Rochtain ar thaifid na nGardaí

Eolas

Tá an-chuid taifid ag na Gardaí Síochána (an fórsa póilíneachta náisiúnta) maidir le baill aonair den tsochaí. Déantar na taifid seo a bhailiú agus a stóráil mar chuid de phríomhfheidhm na nGardaí; sé sin, cionta a imscrúdú agus a bhrath, beatha agus maoin a chosaint agus cionta a chosc.

Bronnann na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 cearta ort rochtain a fháil ar roinnt faisnéise fút (ar ríomhaire, i lámhleabhar nó comhaid ar pháipéar) atá á choinneáil ag na Gardaí. Is sampla den fhaisnéis seo ná aon iontráil ag na Gardaí ar chóras PULSE na nGardaí (córas ríomhaireachta na nGardaí), nó i gcomhaid imscrúdaithe na nGardaí.

Rialacha

An féidir liom rochtain a fháil ar aon sonraí atá á gcoinneáil fúm ag na Gardaí?

Is féidir, ach tá roinnt srianta ar na sonraí gur féidir leat rochtain a fháil orthu.

Ligeann alt 4 den Acht um Chosaint Sonraí duit iarratas a dhéanamh ar na Gardaí ar chóip d'aon sonraí pearsanta atá á choinneáil acu maidir leat. Tar éis iarratas rochtana a dhéanamh ar na Gardaí, tá tú i dteideal na rudaí seo a leanas:

 • Cóip a fháil de na sonraí atá á gcoinneáil fút
 • Cóip a fháil d'aon sonraí atá á gcoinneáil fút nuair is tuairim atá iontu (ach amháin más rud é gur tugadh na tuairimí sin faoi rún)
 • Fios a bheith agat cén cuspóir lena bhfuil na sonraí á choinneáil
 • Fios a bheith agat faoi dhuine ar bith a nochtann na Gardaí na sonraí sin leo
 • Fios a bheith agat faoi fhoinse na sonraí (.i. cad as a dtáinig na sonraí) ach amháin má tá sé sin i gcoinne leas an phobail.

Tá roinnt cearta eile agat faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, chomh maith leis an gceart ar rochtain a dhéantar cur síos air thuas. I measc na gceart breise seo tá sé de cheart agat aon fhaisnéis phearsanta nach bhfuil cruinn a cheartú nó a scrios agus an ceart gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Tar éis do na Gardaí iarratas ceart a fháil uait, caithfidh siad freagra a thabhairt duit taobh istigh de 40 lá. Is amhlaidh atá fiú mura bhfuil aon sonraí pearsanta fút á gcoinneáil acu nó má tá siad ag diúltú don iarratas.

Má chinneann na Gardaí go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil duit, caithfidh siad:

 • An fhaisnéis a sholáthar duit taobh istigh de 40 lá ón uair a fhaigheann siad d'iarratas
 • An fhaisnéis a chur ar fáil duit ar bhealach nó i bhfoirm a bheidh soiléir duit.

Má iarrann tú cóip de do thaifead coiriúil, beidh an taifead a chur ar fáil i 2 chuid, le ciontuithe chaith ar fáil ar leithligh ó na ciontuithe eile (más ann).

Cén fáth ar féidir leis na Gardaí m'iarratas a dhiúltú?

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, is féidir leis na Gardaí aon iarratas ar shonraí pearsanta a dhiúltú agus an fhaisnéis sin a choinneáil siar ar na forais seo a leanas:

 • Más rud é go ndéanfadh an t-iarratas ar rochtain nó an t-iarratas ar shonraí duine eile a aithint. Bíonn feidhm aige seo freisin maidir le dualgas na nGardaí foinse na faisnéise atá á coinneáil a sholáthar. Más rud é go ndéanann an fhoinse nó bunús na faisnéise tríú páirtí a aithint, ansin is féidir í a choinneáil siar.
 • Más rud é gurb é an cuspóir atá leis na sonraí pearsanta a choinneáil ná chun cionta a chosc, a bhrath nó a imscrúdú, nó chun ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh.

An féidir le duine iarratas a dhéanamh ar mo shon leis na Gardaí ar mo shonraí pearsanta?

Is féidir. Is féidir leis na Gardaí iarratas ar rochtain a fháil ó ionadaí ar do shon. Beidh orthu áfach a bheith sásta iad féin maidir le haitheantas an duine sin agus ní mór a ndóthain faisnéise a bheith curtha ar fáil dóibh fút chun cabhrú leo aitheantas a dheimhniú agus na sonraí atá á lorg nó a ndearnadh iarratas orthu a aimsiú.

Beidh dearbhú i scríbhinn ag teastáil ó na Gardaí uait, ag tabhairt údarás do d'ionadaí an t-iarratas a dhéanamh. Sampla den méid seo ná nuair a bheadh údarás tugtha agat do d'aturnae chun iarratas a dhéanamh ar an bhfaisnéis.

Nuair a bhaineann an t-iarratas le páiste, ansin is féidir le tuismitheoir nó le caomhnóir úsáid a bhaint as an gceart chun iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis agus í a fháil thar ceann an pháiste más rud é:

 • Nach bhfuil an cumas intleachtach ag an bpáiste cineál an iarratais a thuiscint
 • Go bhfuil an tuismitheoir nó caomhnóir ag gníomhú ar son an leasa is fearr don pháiste.

An féidir leis na Gardaí rochtain a fháil ar shonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag daoine eile maidir liom?

Is féidir. I gcúinsí áirithe, tá na Gardaí i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta. Sna cúinsí sin ní bheidh an duine atá ag coinneáil sonraí pearsanta mar sin ag sárú na rialacha i gcoinne sonraí pearsanta a nochtadh le tríú páirtithe. Seo a leanas na huaireanta gur féidir leis na Gardaí rochtain a fháil ar shonraí pearsanta mar sin:

 • Más rud é go bhfuil na sonraí pearsanta riachtanach chun slándáil an Stáit a chosaint, i dtuairim chomhalta den Gharda Síochána (nach bhfuil faoi bhun chéim Ard-Cheannfoirt)
 • Más rud é go bhfuil na sonraí pearsanta ag teastáil ar mhaithe le cionta a chosc, a bhrath nó a imscrúdú, nó chun ciontóirí a ghabháil nó a ionchúiseamh.

Rataí

Gearrtar táille de €6.35 maidir le hiarratas ar rochtain a dhéanamh faoin reachtaíocht um chosaint sonraí, féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Conas iarratas a dhéanamh

Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar mo shonraí pearsanta leis na Gardaí?

Caithfear iarratais ar shonraí pearsanta a dhéanamh i scríbhinn chuig Lár-Aonad Grinnfhiosrúcháin na nGardaí. Cé nach gá duit na hAchtanna um Chosaint Sonraí a lua, moltar duit é sin a dhéanamh. Íoslódáil an fhoirm iarratais ar rochtain an Gharda Síochána anseo (pdf).

Caithfidh tú a ndóthain sonraí a sholáthar le gur féidir leis an Aonad Grinnfhiosrúcháin d'aitheantas a dheimhniú agus an fhaisnéis atá tú ag iarraidh a aimsiú. Tá sé tábhachtach (ó dhearcadh na nGardaí) go ndéanfaidh siad d'aitheantas a dheimhniú le bheith cinnte go dtugtar an fhaisnéis don duine ceart.

Chun do shonraí pearsanta féin a fháil, is gá duit an méid seo a leanas a sholáthar:

 • Do dháta breithe cruinn
 • Aon ainmneacha eile a mbaineann tú úsáid astu
 • Na seoltaí ar fad a bhí agat roimhe seo in Éirinn
 • Cóip dheimhnithe de phas, de cheadúnas tiomána nó de theastas breithe
 • Táille de €6.35

Cad is féidir liom a dhéanamh má dhiúltaíonn na Gardaí do m'iarratas?

Más dóigh leat go bhfuil na Gardaí ag sárú an dlí trí gan na sonraí pearsanta a ndearna tú iarratas orthu a thabhairt duit, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Déanfaidh an Coimisinéir imscrúdú ar do ghearán ach amháin más dóigh leis gur gearán suaibhreosach nó cráiteach é. (Sé sin, nach bhfuil aon bhunús le do ghearán). Chomh luath agus a dhéanann an Coimisinéir Cosanta Sonraí do ghearán a imscrúdú, cuirfear ar an eolas faoin gcinneadh i scríbhinn thú.

Más dóigh leis an gCoimisinéir go bhfuil na Gardaí ag sárú an Achta, is féidir leis an gCoimisinéir rud ar a dtugtar fógra forghníomhaithe a sheirbheáil ar Choimisinéir na nGardaí agus iachall a chur ar na Gardaí an fhaisnéis a ndearna tú iarratas uirthi a thabhairt duit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóir iarratais ar do shonraí pearsanta, nó iarratas ar son duine eile a sheoladh chuig:

Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin

Aonad Próiseála um Chosaint Sonraí
Tithe an Rialtais
Lána Cnoc Fhiodh na gCaor
Teampall Seanáin
Inis Córthaidh
Loch Garman
Y21 E924
Éire

Lóghlao:1890 488 488

Ba chóir achomhairc nó gearáin faoi chinneadh diúltú duit rochtain a fháil ar fhaisnéis atá na Gardaí ag coinneáil fút a dhéanamh leis:

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie

Page edited: 23 May 2016