Cionta drugaí in Éirinn

Eolas

Is iad an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977 agus an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1984 an phríomhreachtaíocht faoina ndéantar cúisimh choiriúla mar gheall ar chionta drugaí a thionscnamh. Leasaíodh na hAchtanna sin tuilleadh leis an Acht um Cheartas Coiriúil 1999, leis an Acht um Cheartas Coiriúil 2006 agus leis an Acht um Cheartas Coiriúil 2007. Tá liosta sna Rialacháin um Mí-Úsáid Drugaí 1988 (I.R. 328 de 1988) de na substaintí éagsúla lena mbaineann an reachtaíocht. Cuimsítear faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha), 2010 substaintí nach sainordaítear faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, ach ag a bhfuil tionchar sícighníomhach.

Is iad na príomhchionta drugaí faoina ndéantar cúisimh choiriúla a thionscnamh cionta a bhaineann le seilbh drugaí agus seilbh chun críche soláthair.

Ról an Gharda Síochana chun troid i gcoinne mhí-úsáid agus gháinneáil drugaí

D’éirigh thar cionn le Biúró na Sócmhainní Coiriúla, a bunaíodh i 1996, seilbh a ghabháil ar shócmhainní na ndaoine siúd a ciontaíodh as gáinneáil drugaí. Lena chois sin bhunaigh an Garda Síochána an tAonad Náisiúnta Drugaí le díriú ar gháinneáil náisiúnta agus idirnáisiúnta na ndrugaí. Déanann na hAonaid Áitiúla Drugaí póilíneacht ar chúrsaí drugaí agus oibríonn oifigigh idirchaidreamh d’ógánaigh de chuid an Gharda le daoine óga chun iarracht a dhéanamh a mbaint le drugaí a chosc. Tá Fóraim um Póilíneacht Pobail bunaithe i roinnt ceantar de chuid Thascfhórsaí Áitiúla Drugaí le cabhair an phobail a fháil le dul i ngleic le fadhb na ndrugaí. Is tionscnamh Dial to Stop Drug Dealing chun ngleic mangaireacht drugaí i bpobail áitiúla trí bhealach rúnda agus go hiomlán gan ainm do dhuine a chur ar aghaidh maidir le faisnéis ar mangaireacht drugaí ina bpobal áitiúil do na Gardaí.

Bíonn baint ag na Gardaí le roinnt clár spreagtha feasachta freisin ar nós Chlár Scoileanna na nGardaí agus an Clár Athstiúrtha na hÓige.

Ról na Seirbhíse Custam agus Máil sa troid i gcoinne na gáinneála drugaí

Tá freagracht ag na Seirbhísí Custam agus Máil as drugaí srianta a aimsiú agus a ghabháil ag a n-allmhairiú Oibríonn na Gardaí agus na Seirbhísí Custam agus Máil as lámha a chéile chun forghníomhú na ndlíthe drugaí. Bunaíodh comh-thascfhórsa idir na Gardaí, na Seirbhísí Custam agus Máil agus an tSeirbhís Chabhlaigh, agus bíonn siad in idirchaidreamh le chéile go háitiúil le cosc a chur ar gháinneáil drugaí. Tá na Seirbhísí Custam agus Máil bainteach freisin leis an nGrúpa Il-disciplíneach um Choiriúlacht Eagraithe agus lena chois sin tugann siad féin agus na Gardaí gach cabhair d’oibriú Bhiúró na Sócmhainní Coiriúla. Bhunaigh na Coimisinéirí Ioncaim Foireann Náisiúnta Drugaí na gCustam i 1992 le dul i ngleic le hallmhairiú mídhleathach drugaí isteach go hÉirinn.

Foireann Náisiúnta Drugaí na gCustam

Díríonn Foireann Náisiúnta Drugaí na gCustam (FNDC) a haire go hiomlán ar an troid i gcoinne allmhairiú drugaí mídhleathacha isteach sa tír. Tá FNDC Ceannáras i mBaile Átha Cliath agus in aonaid fhaisnéise, feidhmiúcháin agus muirí agus aonaid na madraí braite drugaí atá lonnaithe go straitéiseach ag gach calafort agus aerfort mór agus ag ionaid éagsúla ar fud chósta na tíre. Tá gach aonad FNDC soghluaiste; féadfar iad a imlonnú chuig ionaid eile de réir mar is gá. Tá oifigeach allamuigh eile ann chun tacú leis an FNDC leis an bhfreagracht acu as brath agus cosc smuigleáil drugaí mar chuid dá ngnáthdhualgais.

Rialacha

Seilbh ar dhrugaí srianta - cannabas nó roisín cannabais

De réir na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, bíonn aon duine a fhaightear le cannabas nó roisín cannabais ina seilbh acu ciontach i gcion. Má chinneann an chúirt gur le húsáid phearsanta agus nár lena ndíol nó lena ndáileadh a bhí an druga, agus gurbh é seo an chéad chion ag an duine sin, féadfaidh sí rang D fíneáil a ghearradh ar chiontú achomair sa Cúirt Dúiche. Ar chiontú ar díotáil is féidir fíneáil €1,270 a ghearradh orthu. Don dara cion is féidir rang D fíneáil a ghearradh agus €2,540 d’fhíneáil ar chiontú ar díotáil. Don tríú nó do gach ciontú ina dhiaidh sin is féidir rang C fíneáil a ghearradh. Más é cinneadh na cúirte é féadtar téarma príosúnachta 12 mí a ghearradh freisin. Ar chiontú ar díotáil, féadann an chúirt fíneáil iomchuí a shocrú agus/nó is féidir pianbhreith suas le trí bliana a ghearradh.

Seilbh ar aon drugaí srianta eile

Is cion é druga srianta a bheith i seilbh duine agus ar chiontú achomhair don chion seo, d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas as rang C fíneáil nó pianbhreith príosúnachta nach faide ná 12 mí é. Féadann an chúirt a chinneadh go gcaithfeá an dá phionós a íoc. Ar chiontú ar díotáil i seilbh drugaí srianta, is féidir leis an chúirt fíneáil iomchuí a shocrú agus d’fheadfá a bheith faoi dhliteanas as tréimhse príosúnachta nach mó ná 7 mbliana. Agus arís, d’fhéadfadh an chúirt an dá phionós a ghearradh ort.

Plandaí cannabais nó codlaidín a fhás

Is cion freisin é plandaí cannabais nó codlaidín a fhás agus d’fhéadfaí rang C fíneáil nó tréimhse príosúnachta nach mó ná 12 mí a ghearradh ort ar do chiontú achomair, agus d’fhéadfadh an chúirt a chinneadh an dá phionós a ghearradh ort. Ar do chiontú ar díotáil as na plandaí sin a fhás, féadann an chúirt fíneáil iomchuí a shocrú agus d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas príosúnacht nach mó ná 14 bliain. Lena chois sin d’fhéadfadh an chúirt a chinneadh an dá phionós a ghearradh ort.

Rialacháin maidir le codlaidín

Is cion é úsáid mhídhleathach a bhaint as codlaidín ullmhaithe (m.sh. hearóin), dul go hionad chun críoch codlaidín a úsáid nó ceann ar bith de na giuirléidí sin (píopaí, uirlisí) a bhaineann le mí-úsáid codlaidín a bheith i do sheilbh agat. Is féidir rang C fíneáil a ghearradh ort ar chiontú go hachomair tú don chion seo, nó d’fhéadfaí tú a chur go príosún ar feadh tréimhse nach mó ná 12 mí. D’fhéadfadh an chúirt a chinneadh an dá phionós a ghearradh ort. Ar chiontú ar díotáil don chion seo, d’fhéadfadh an chúirt méid na fíneála a shocrú agus d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas do thréimhse nach mó ná 14 bliain phríosúnachta. Lena chois sin d’fhéadfadh an chúirt an dá phionós a ghearradh ort.

Seilbh drugaí rialaithe lena ndíol nó lena soláthar

Faoin reachtaíocht, is cion é a bheith i seilbh druga rialaithe agus é ar intinn é a dhíol go mídhleathach. Is féidir rang C fíneáil a ghearradh ar aon duine a gheofar ciontach sa chion sin ar é nó í a chiontú go hachomair i gCúirt Dúiche. Má chinneann an chúirt amhlaidh, d’fhéadfaí fíneáil agus téarma príosúnachta nach faide ná 12 mhí a chur air nó uirthi. Ar dhuine a chiontú ar díotáil sa chion sin, is féidir leis an gcúirt cinneadh a dhéanamh i dtaobh fíneála cuí. Is féidir leis an gcúirt freisin pianbhreith saoil a fhorchur mar gheall ar an gcion sin má chinneann sí gur gá é. Is féidir pianbhreitheanna níos giorra ná sin a fhorchur freisin áfach, i dteannta fíneála nó leo féin.

I gcás gur €13,000 nó níos mó margadhluach na ndrugaí, dlítear pianbhreith íosta 10 mbliana a chur ar an duine a chiontaítear. Níl feidhm ag an méid sin áfach i gcás inar deimhin leis an gcúirt go bhfuil imthosca eisceachtúla i gceist. Tá pionóis den tsamhail chéanna infheidhme maidir le duine a chiontaítear in allmhairiú drugaí a bhfuil luach €13,000 nó níos mó leo.

Is féidir rang B fíneáil nó téarma príosúnachta nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur ar aon duine a gheofar ciontach i ndruga rialaithe a sholáthar nó in iarracht a dhéanamh druga rialaithe a sholáthar i bpríosún nó i scoil choinneála leanaí nó in ionad coinneála ar é nó í a chiontú go hachomair. Ar dhuine a chiontú ar díotáil, is féidir leis an gcúirt fíneáil chuí nó téarma príosúnachta uasta 10 mbliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha), 2010, cion é substaintí a dhíol nó a sholáthar do thomhaltas ag daoine nach sainordaítear faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, ach ag a bhfuil tionchar sícighníomhach. Beidh aon duine a chiontaítear i leith na ciona sin faoi dhliteanas fíneáil aicme A a íoc ar ciontú acomhair nó tréimhse a chaitheamh sa phríosún le haghaidh téarma nach faide ná 12 mhí nó an dá rud. Ar ciontú ar comhdhíotáil, is féidir fíneáil a ghearradh ar an duine sin nó iad a chur sa phríosún le haghaidh téarma nach faide ná 5 bliana nó an dá rud.

Áitreabh, feithiclí nó soithí a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe

Aon duine a bhfuil aon talamh, feithicil nó soitheach ar áitiú nó faoina rialú aige nó aici agus a gheofar ciontach i gceadú an talamh, an fheithicil nó an soitheach sin a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí ar nós druga rialaithe a mhonarú, a allmhairiú nó a sholáthar, dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, rang C fíneáil nó pianbhreith phríosúnachta nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi. Ar dhuine a chiontú ar díotáil sa chion sin, is féidir leis an gcúirt fíneáil chuí nó pianbhreith phríosúnachta nach faide ná 14 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Oidis a bhrionnaítear nó oidis a athraítear go calaoiseach

Is cion é oideas a bhrionnú nó athrú ar bith a dhéanamh air chun dallamullóg a chur ar dhuine. Is féidir rang D fíneáil nó tréimhse phríosúnachta nach mó ná 6 mhí a ghearradh ar dhuine ar chiontú go hachomair iad. D’fhéadfadh an chúirt an dá phionós a ghearradh orthu. Ar chiontú ar díotáil don chion seo d’fhéadfadh an chúirt méid chuí a shocrú don fhíneáil agus/nó tréimhse phríosúnachta nach mó ná 3 bliana a ghearradh orthu.

Iarracht cion a dhéanamh nó cuidiú le daoine eile cion a dhéanamh

Is cion é iarracht a dhéanamh cion drugaí a thagann faoi réim na reachtaíochta a dhéanamh nó cuidiú le duine éigin eile, nó a thabhairt ar dhuine éigin eile, an cion drugaí a dhéanamh. Má fhaightear ciontach tú dlífear pianbhreith a chur ort amhail is go ndearna tú an cion drugaí.

Cóireáil leighis ar ordú cúirte

Maidir le roinnt cionta drugaí (drugaí srianta i seilbh duine, drugaí srianta i seilbh duine lena ndíol nó lena soláthar go mídhleathach, briseadh na rialachán maidir le codlaidín, codlaidín nó cannabas a fhás, nó oidis a bhrionnú nó a athrú go calaoiseach), d’fheadfadh an chúirt a chinneadh nárbh iad na gnáthphionóis an freagra ab fhearr. Féadfaidh an chúirt tú a chur siar faoi choinneáil ar feadh cibé tréimhse a mheasann sí is gá (ach gan dul thar ocht lá má bhíonn tú faoi choinneáil). I rith an ama sin, féadfaidh an chúirt a iarraidh ar Feidhmeannacht na Seirbhise Sláinte (FSS), ar oifigeach promhaidh nó ar dhuine incháilithe eile tuairisc sláinte a ullmhú nó/agus tuairisc faoi do chúinsí gairmiúla oideachasúla agus sóisialta. Féadfaidh sí a iarraidh orthu moltaí a dhéanamh faoi do chóireáilse.

Ar bhunús na dtuairiscí sin, d’fhéadfadh an chúirt a chinneadh gan fíneáil ná príosúnacht a ghearradh ort, ach tú a chur faoi mhaoirsiú duine nó comhlachta ainmnithe (cosúil le Bord Sláinte) ar feadh tréimhse shonraithe áirithe. Nó d’fhéadfá a bheith faoi iallach an chóireáil a moladh duitse a fháil (FSS nó eile). D’fhéadfadh an chúirt a ordú duit freisin cúrsa oideachais, teagaisc nó oiliúna a chomhlánú a fheabhsóidh d’ionchais fhostaíochta nó do chúinsí sóisialta, a éascóidh d'athshlánú sóisialta nó a laghdóidh an dóchúlacht go ndéanfaidh tú tuilleadh coireanna drugaí.

Ag brath ar chúinsí do cháis, d’fhéadfadh an chúirt ordú a thabhairt go gcuirfí faoi choinneáil tú go hionad saincheaptha um chóireáil choinneála. Bhraithfidh fad na tréimhse a choinneofaí ann tú ar do chion. Ní féidir tú a choinneáil níos faide ná bliain amháin, ach más rud é gur lú ná bliain an tréimhse phríosúnachta is faide a d’fhéadfaí a ghearradh ort do do choirse, ní féidir tú a choinneáil ach don tréimhse sin.

Má mheasann an chúirt gurbh chun do leasa é, b’fhéidir nach gceadófaí duit inneachar aon tuairisce a ullmhaíodh faoi do chás a fheiceáil. Cuirfear an tuairisc ar fáil do d’abhcóide nó do d’aturnae

Má dhéanann tú neamhaird d’ordú na cúirte, is féidir tú a choinneáil in ionad um chóireáil choinneála nó na gnáthphionóis do do chionsa (fíneálacha nó/agus príosúnacht) a ghearradh ort.

Má seoladh go hionad um chóireáil choinneála ar ordú cúirte tú, féadfaidh tú iarratas a chur faoi bhráid na cúirte nach chun do leasa é an choinneáil a thuilleadh, nó chun leasa daoine eile san ionad. Ar bhunús an iarratais sin, féadfaidh an chúirt do chás a athbhreithniú agus an t-ordú coinneála a chealú. Bíonn cúpla rogha ar oscailt di ansin. Má mheasann sí go bhfuil cóireáil fós ag teastáil uait féadfaidh sí do choinneáil leanúnach a ordú – in ionad eile más gá é sin. Mura meastar cóireáil choinneála a bheith de dhíth, d’fhéadfaí tú a ordú leanúint den chóireáil ach gan í a bheith ar bhonn coinneála. Féadfaidh an chúirt na gnáthphionóis a ghearradh ort faoin Acht um Mí-Úsáid Drugaí – fíneáil agus/nó tréimhse phríosúnachta – má mheasann sí iad a bheith cuí. Braithfidh sé seo ar chúinsí do cháis, agus má ghearrtar príosúnacht ort, caithfidh an chúirt an méid ama atá caite agat san ionad cóireála a chur san áireamh. Bíonn sé de rogha ag an gcúirt gan pionós ar bith a ghearradh ort má bhíonn sí sásta nach bhfuil cóireáil ag teastáil uait a thuilleadh, agus nach gá aon phionós eile i do chás féin.

Conas iarratas a dhéanamh

Mura féidir leat glaoch teileafóin a chur ar Ard-Oifig Fhoireann Náisiúnta Drugaí na gCustam, féadfaidh tú Foirm Tuairisce Fhaire Drugaí na gCustam a íoslódáil anseo agus í a sheoladh trí SAORPHOST go hArd-Oifig Fhoireann Náisiúnta Drugaí na gCustam. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi Seirbhís Fhaire Drugaí na gCustam anseo (pdf) (tugann sé sonraí teagmhála freisin d’Oifigigh Fhaire Drugaí áitiúla).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Forfheidhmiú an Dlí Custam a Bhaineann le Drugaí

Bloc D
Geata Bhaile na Fuinseoige
Bóthar na hUaimhe
Baile Átha Cliath 15
D15 XKP4
Éire

Teil:+353 1 827 7500 or Freephone 1800 295 295
Facs:+353 1 827 7786
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie/en/customs/customs-drugs-watch-law-enforcement.html
R-phost: antidrugs@revenue.ie


Page edited: 20 July 2016