Pobal-ar-Aire

Eolas

Is éard atá sa chlár Pobal-ar-Aire ná clár pobalbhunaithe chun coireanna a chosc, agus cúram agus sábháilteacht a chur chun cinn i measc na bpobal faoin tuath. Leagann sé béim faoi leith ar dhaoine aosta agus ar dhaoine leochaileacha i bpobail faoin tuath.

Bunaíodh an clár i 1984 agus is iad Muintir na Tíre agus an Garda Síochána a bhainistíonn é. Is iad an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Roinn Sláinte a thugann maoiniú don chlár.
Is é aidhm an chláir ná cáilíocht beatha na ndaoine sna pobail faoin tuath a fheabhsú tríothu seo a leanas:

  • Laghdú a dhéanamh ar dheiseanna chun coireanna a dhéanamh
  • Dea-chomharsanacht agus féintuilleamaí a spreagadh
  • Timpistí a chosc agus sábháilteacht phearsanta a chur chun cinn

Grúpaí Pobal-ar-Aire

Is trí líonra Grúpaí Pobal-ar-Aire a chuirtear an clár Pobal-ar-Aire i bhfeidhm agus bíonn gach grúpa freagrach as limistéar faoi leith. Féadfar grúpa a bhunú de bharr éilimh ón bpobal nó de bharr go raibh duine i dteagmháil le Garda. Tá thart ar 1250 grúpa den sórt sin ar fud na tíre.

Bíonn Coiste Pobal-ar-Aire ag gach grúpa a bhainistíonn an grúpa agus Comhordaitheoir Pobal-ar-Aire a bhíonn i dteagmháil le hOifigeach Idirchaidrimh de chuid an Gharda Síochána. Cuireann An Garda Síochána acmhainní ar fáil dóibh.

Tá tuilleadh eolais faoin gclár Pobal-ar-Aire agus conas Grúpa Pobal-ar-Aire a bhunú ar láithreán gréasáin Mhuintir na Tíre agus sa lámhleabhar Pobal-ar-Aire (pdf).

Téacs Phobal ar Aire

Tionscnamh atá i dTéacs Phobal ar Aire atá in ainm is cumarsáid láithreach a éascú ón nGarda Síochána don phobal. Soláthraíonn an Garda Síochána faisnéis trí théacs nó ríomhphost do gach “teagmhálaí pobail” atá cláraithe agus seolfaidh siad, ar a uain sin, an fhaisnéis trí théacs nó ríomhphost chuig gach comhalta dá nGrúpa Pobail.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar an tionscnamh ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána agus ar láithreán gréasáin Mhuintir na Tíre.

Teagmháil a dhéanamh

Más rud é go bhfuil cónaí ort i limistéar Pobal-ar-Aire féadfaidh tú sonraí teagmhála do Ghrúpa Pobal-ar-Aire a fháil i Stáisiún na nGardaí do cheantair. Mura bhfuil cónaí ort ina leithéid de cheantar agus más spéis leat Grúpa a bhunú téigh i dteagmháil leis na Gardaí sa stáisiún cóngarach duit nó le Oifigeach Forbartha Pobal-ar-Aire Mhuintir na Tíre.

Page edited: 10 December 2015