Ionadaíocht sa Chúirt

Eolas

Má bhíonn baint agat i ndlíthíocht nó in imeachtaí dlíthiúla, is dócha go dteastóidh ionadaíocht dhlíthiúil uait. Cuireann aturnae agus, b’fhéidir, abhcóide é seo ar fáil.

Aturnaetha

Mar aon le hionadaíocht a chur ar fáil do dhaoine atá bainteach i ndlíthíocht, soláthraíonn aturnaetha seirbhísí nach mbaineann le himeachtaí cúirte. Mar shampla, is féidir le haturnae cúnamh a thabhairt do dhuine chun uacht a ullmhú agus chun uacht fhoirmeálta a dhéanamh de nó chun cúnamh a thabhairt le haistriú dlíthiúil do readmhaoine (tíolacas).

Féadfaidh aturnaetha a gcuid seirbhísí a fhógairt. Déileálann siad leis an bpobal, glacann siad le treoracha ó na cliaint, déanann siad an obair riachtanach chúlra, tugann siad réamhchomhairle, lorgaíonn siad tuairimí saineolaithe nó speisialtóirí, más gá, agus tugann siad treoracha d’abhcóidí, más gá.

Ullmhaíonn an t-aturnae an cás don triail. Féadfaidh siad ionadaíocht a dhéanamh ar do shon sa chúirt agus is iondúil go mbeidh abhcóide ceaptha acu le hionadaíocht a dhéanamh ar do shon sna cúirteanna níos uachtaraí. Déantar seo trí mhionteagasc a sheoladh chuig an abhcóide ina gcuimsítear an fhaisnéis agus an cháipéisíocht ábhartha uile chun cabhrú leo an cás a chur i láthair.

Tá níos mó faisnéise ar fáil inár gcáipéis ar aturnaetha.

Abhcóidí

Oibríonn abhcóidí ón Leabharlann Dlí. Ní féidir leo fógraíocht a dhéanamh ná custaiméirí a lorg agus go hiondúil, ní bhíonn rochtain dhíreach acu ar an bpobal. Glacann siad lena gcuid treoracha ó aturnaetha.

Cuireann siad comhairle dlí de chineál speisialaithe ar fáil agus is gnách go ndéanann siad ionadaíocht don chliant sa chúirt.

Déantar idirdhealú idir Abhcóide Sóisearach agus Sinsearach. Déanann formhór na n-abhcóidí sóisearacha machnamh ar ‘síoda a fháil’, is é sin, Abhcóide Sinsearach a bhaint amach, i ndiaidh thart ar 15 bliana a chaitheamh i mbun cleachtais. Abhcóidí atá in Abhcóidí Sinsearacha a bhfuil taithí nó saineolas níos mó acu. Is gnách nach ndéanann said an oiread céanna cáipéisí cúirte a dhréachtú ach go gcaitheann siad níos mó ama agus comhairle á tabhairt acu agus tabhairt faoi chásanna sna cúirteanna níos uachtaraí.

Tá níos mó faisnéise ar fáil inár gcáipéis ar abhcóidí.

An fhaisnéis a lorgaíonn aturnae

Is gá duit bheith an-ullamh sula dtosaíonn tú le haturnae a threorú lena chinntiú go mbaineann tú an toradh is fearr amach. Mar shampla, má bhí baint agat i dtimpiste a bhí ina cúis le gortú pearsanta, beidh ar an aturnae a bheith curtha ar an eolas ar an méid:

  • Na fíricí go léir a bhaineann leis an timpiste
  • Gach ceann de na gortuithe a raibh tú thíos leo mar thoradh ar an timpiste
  • Gach ceann de na costais a thabhaigh tú mar thoradh ar an timpiste

Faisnéis fhíriciúil

Más timpiste san ionad oibre a bhí i gceist, beidh ort a mhíniú cad a bhí á dhéanamh agat ag tráth na timpiste, cé a bhí i gceannas agus cé a bhí mar fhinné ar an timpiste.

Más timpiste um thrácht ar bhóithre a bhí sa timpiste, beidh ort cur síos soiléir a dhéanamh ar an áit as a raibh tú ag teacht nó ar an áit a bhí tú ag dul, conas mar a bhí an aimsir, cad a bhí i gceist sa tsraith imeachtaí a fhad leis an timpiste, cibé acu an raibh nó nach raibh crios sábhála á chaitheamh agat, cén mharcáil agus comharthaí a bhí ar an mbóthar, cé a bhí sa Gharda imscrúdaithe agus cén ainmneacha a bhí ar aon fhinnéithe agus cén seoladh a bhí acu.

Sonraí faoi dhíobháil phearsanta

Nuair a dhéanann tú cur síos ar do chuid gortuithe, tosaigh le do chuid mothúchán agus braistintí ag tráth na timpiste agus láithreach ina diaidh. Ansin mínigh cibé acu an ndeachaigh nó nach ndeachaigh tú go dtí an t-ospidéal, cathain a chuaigh tú agus conas a chuaigh tú.

Déan cur síos ar na gortuithe go léir a raibh tú thíos leo, cibé acu ar ghortuithe fisiciúla, síceolaíocha nó mothúchánacha iad, mar aon leis na siomptóim uile, caillteanas codlata agus tromluithe san áireamh. Déan liosta de na dochtúirí, ospidéil, fisiteiripeoirí agus comhairleoirí (más ann dóibh) ar fhreastail tú orthu i ndiaidh na timpiste. Má bhí tú gortuithe cheana féin roimh an timpiste, ní mór duit d’aturnae a chur ar an eolas faoi seo chomh maith. Déan cur síos ar gach cóireáil a cuireadh ort agus gach cógas a fuair tú mar thoradh ar an timpiste agus aon phrognóis a rinneadh.

Costais

Déan aon chaillteanas tuilleamh a ríomh mar gheall nárbh fhéidir leat dul ar obair agus ríomh aon chostais leighis, ar nós costais chógais agus billí dochtúirí. Ba cheart duit costais ghaolmhara a chur san áireamh, chomh maith, ar nós táillí bus agus tacsaí murar féidir leat tiomáint mar thoradh ar an timpiste.

Saghsanna eile d’éileamh

Is gá a leithéid d’aird a thabhairt ar mhionsonraí i dtaobh saghsanna eile d’éilimh nuair a dhéantar cur síos cruinn ar ar tharla. I gcás clúmhillte, beidh sé riachtanach a chur in iúl conas atá an dea-cháil nó an dea-chlú atá ort thíos leis. I gcás talún, teastóidh cur síos mionsonraithe ar stair na talún atá faoi chaibidil agus conas a tháinig an díospóid aníos.

Conas teagmháil a dhéanamh le haturnae

Is gnách go roghnaíonn daoine aturnae ar leith mar gheall ar mholadh pearsanta, mar gheall go bhfuil oifig an aturnae suite ina gceantar nó mar gheall go bhfaca siad fógraíocht.

Ní gnách go gcuirtear glao gutháin i dtosach báire chun coinne a shocrú le haturnae. I roinnt cásanna teaghlaigh, d’fhéadfadh go mba ghá machnamh a dhéanamh ar ionadaíocht dlíthiúil aonair a dhéanamh do gach céile nó páirtnéir.

Is iad an Dlí-Chumann an comhlacht oideachais, ionadaíoch agus rialála i dtaobh ghairm na n-aturnaetha in Éirinn. Anuas air sin, déileálann an Dlí-Chumann le gearáin ón bpobal faoi chomhaltaí na gairme.

Féadfaidh tú eolaire na ngnóthas aturnaetha a chuardach a choimeádann an Dlí-Chumann.

Teagmháil

Cumann Dlí na hÉireann

Plás Blackhall
Dublin
Ireland

Teil:+353 (0)1 6724800
Facs:+353 (0)1 6724801
Láithreán Gréasáin: http://www.lawsociety.ie
R-phost: general@lawsociety.ie

Page edited: 25 November 2015