Measúnú Díobhálacha Pearsanta

Réamhrá

Is comhlacht reachtúil neamhspleách é InjuriesBoard.ie, a tugadh an Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta air roimhe seo, a bunaíodh faoin Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta 2003. Caithfear gach éileamh um dhíobháil phearsanta in Éirinn (cásanna a bhaineann le faillí leighis as an áireamh) a chur faoi bhráid InjuriesBoard.ie.

Tugann an Bord measúnú neamhspleách ar éilimh do dhíobhálacha pearsanta ar chúiteamh tar éis tionóisc tráchta, ag an áit oibre nó dliteanais phoiblí. I gcás nach bhfuil an duine atá freagrach (an freagróir) le toiliú InjuriesBoard.ie measúnú a dhéanamh ar d'éileamh ar chúiteamh, beidh InjuriesBoard.ie deis a thabhairt duit a shaothrú d'éileamh trí na cúirteanna.

Déantar measúnú ar éilimh taobh istigh de 7 mí ar an meán, le toiliú ón bhfreagróir. Is féidir le héilimh ar dhíobháil phearsanta trí dhlíthíocht (is é sin, na Cúirteanna) suas le 36 mí (3 bliana) a thógáil.

Déantar measúnú ar éilimh ag úsáid na fianaise leighis ó do dhochtúir a chuir tú ar fáil, agus, más gá, tuairisc a chuir dochtúir neamhspleách a cheap InjuriesBoard.ie ar fáil. Déantar an measúnú maidir leis na damáistí atá dlite le haird ar na gortuithe ar leith a bhain duit agus ar do imthosca. Tá treoir-mhéideanna i gcomhair cúitimh maidir le cineálacha áirithe gortuithe leagtha síos sa Book of Quantum (pdf). Tá leagan ar líne ar a dtugtar an Estimator chomh maith le roinnt Ceisteanna Coitianta ar fáil ar láithreán gréasáin an Bhoird.

Má dhiúltaíonn an freagróir do mheasúnú ó InjuriesBoard.ie nó má dhiúltaíonn ceachtar taobh do dhámhachtain an Bhoird, is féidir an cheist a chur ar aghaidh chuig na cúirteanna ansin.

Faoi Alt 17 d’Acht 2003, má tá díobháil shíceolaíoch i gceist le do ghortú go hiomlán nó go páirteach ar dheacair í a mheasúnú trí nósanna imeachta measúnaithe an Bhoird, féadfaidh an Bord cead a thabhairt duit chun tabhairt faoi d’éileamh trí na cúirteanna gan measúnú a dhéanamh ar d’éileamh.

Ó Lúnasa 2014, faoin scéim Aisghabháil Sochar agus Cúnamh Áirithe, is féidir leis an Roinn Coimirce Sóisialaí ghnóthú an luach na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh breoiteacht áirithe a bhaineann ó dámhachtainí cúitimh. Na buntáistí a ghabháil ó compensator agus ní ón duine gortaithe.

Ríalacha

Faoin Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna 2004 is í an teorainn ama i gcomhair éilimh ar chúiteamh ná dhá bhliain ó dháta na timpiste. Mar sin féin, tá sé an-tábhachtach go gcuirfidh tú i scríbhinn don duine a mheasann tú atá freagrach as do thimpiste ar nádúr an mícheart siad tiomanta taobh istigh de dhá mhí ón timpiste. Cé nach mbeidh tionchar aige ar d’iarratas chuig an mBord, d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar do chás níos déanaí má bhíonn ort dul chuig an gcúirt.

Nuair a fhaigheann InjuriesBoard.ie d’iarratas ar chúiteamh, eiseoidh sé admháil don táille agus uimhir iarratais. Ansin cuirfidh sé an duine a mheasann tú atá freagrach as do ghortú (an freagróir) ar an eolas faoi d’éileamh. Tá 90 lá ag an bhfreagróir chun toiliú leis an mBord ag déanamh measúnú ar d’éileamh. Má aontaíonn an freagróir é seo a dhéanamh, ní mór dó/di táille a íoc. Mura ndéanann an freagróir é seo, eiseoidh an Bord Údarú ort. Is doiciméad dlí é seo a thugann cead duit dul ar aghaidh le d’éileamh tríd na Cúirteanna más mian leat.

Nuair a dhéanann an Bord a mheasúnú, tá 28 lá agatsa, mar éilitheoir, chun cinneadh a dhéanamh an nglacann tú leis an dámhachtain nó nach nglacann. Má ghlacann tú leis, ní mór duit é seo a chur in iúl do InjuriesBoard.ie i scríbhinn. Mura bhfreagraíonn tú taobh istigh de 28 lá, meastar go bhfuil tú tar éis an measúnú a dhiúltú.

Tá 21 lá ag an bhfreagróir chun glacadh leis an measúnú nó é a dhiúltú. Mura bhfreagraíonn an freagróir taobh istigh den teorainn ama seo, measfar go bhfuil sé/sí tar éis glacadh leis an measúnú.

Má ghlacann an dá pháirtí leis an measúnú, eiseoidh an Bord Ordú Íocaíochtaar an bhfreagróir. Má dhiúltaíonn tusa nó an freagróir don mheasúnú, eiseoidh an Bord Údarú ort a cheadóidh duit d’éileamh a thabhairt chun na Cúirte.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Éileamh a Dhéanamh agus Éileamh a Fhreagairt ar láithreán gréasáin an Bhoird.

Rataí

Gearrtar €45 ar éilitheoirí chun iarratas a dhéanamh ar InjuriesBoard.ie ar chúiteamh ar dhíobháil phearsanta.

I gcás freagróirí, má tá éileamh déanta i do choinne agus go n-aontaíonn tú measúnú ón InjuriesBoard.ie a cheadú, ní mór duit táille €600 a íoc. Má d’aontaigh do chuideachta árachais an t-éileamh a láimhseáil ar do shon, íocfaidh sí sin an táille seo.

Conas Írratas a dhéanamh

Chun éileamh a dhéanamh ar chúiteamh i gcomhair díobháil phearsanta, is féidir leat:

Teastaíonn na doiciméid seo a leanas ionas gur féidir leat d’iarratas a chomhlánú:

  • Foirm Iarratais (Foirm A) (pdf) comhlánaithe - is féidir leat é seo a sheoladh isteach ar líne nó sa phost.
  • Foirm Mheasúnú Leighis (Foirm B) (pdf) comhlánaithe ag an dochtúir atá ag cur cóir leighis ort. Is féidir leat é seo a sheoladh isteach ar líne nó sa phost.
  • Íocaíocht €45. Is féidir é seo a íoc ar an teileafón ag úsáid cárta creidmheasa nó cárta dochair. Is féidir leat iad a úsáid ar líne chomh maith má tá d’iarratas á sheoladh isteach agat ar líne. Nó is féidir leat seic nó ordú poist a sheoladh isteach sa phost, le híoc le InjuriesBoard.ie.

Ba chóir duit admhálacha a chur ar fáil i gcomhair aon chaillteanas airgeadais a bhain duit mar thoradh ar an timpiste, chomh maith le haon dhoiciméid eile a cheapann tú a bhaineann le d’éileamh.

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar son linbh (duine faoi 18 mbliana d’aois) nó ar son duine éigin a gortaíodh go marfach, ní mór duit an t-iarratas a dhéanamh tríd an bpost. Ina theannta sin, ní mór duit Foirm Iarratais Tionóisce Marfaí (Foirm A) (pdf) a úsáid nuair atá éileamh á dhéanamh agat do dhuine a gortaíodh go marfach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais i mbileog an Bhoird Claimant Guide (pdf) maidir leis an iarratas agus an próiseas measúnaithe. Tá bileog ag an mBord dar teideal Conas freagairt d’éileamh (pdf) d’fhreagróirí. Is féidir leat cóipeanna den Fhoirm Iarratais agus den Fhoirm Mheasúnú Leighis a íoslódáil ó láithreán gréasáin an Bhoird.

Má tá aon cheisteanna eile agat a bhaineann le héileamh a dhéanamh chuig an mBord nó faoin bpróiseas iarratais, téigh i dteagmháil leis go díreach mar seo a leanas:

Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta

Bosca O.P. 8
Cloich na Coillte
Corcaigh
Éire
P85 YH98

Teil:(023) 883 2826
Lóghlao:1890 829 121 (8am to 6pm, Monday to Friday)
Facs:1890 829 122
Láithreán Gréasáin: http://www.piab.ie
R-phost: enquiries@injuriesboard.ie

Page edited: 19 January 2017