Coimisinéirí Mionn

Eolas

Duine atá aitheanta le mionnscríbhinní, sin iad ráitis atá tugtha i scríbhinn agus faoi mhionn, agus cáipéisí dleathúla eile a dheimhniú é Coimisinéir Mionn.

Ceapann an Príomh-Bhreitheamh Coimisinéir Mionn agus is iondúil, cé nach i gcónaí, gur dlíodóir é/í. Is féidir le chuile dhlíodóir a bhfuil teastas reatha cleachtaidh aige/aici mionn a chur ar dhuine agus "Coimisinéir Mionn" a thabhairt air/uirthi féin. Is féidir le Coimisinéir Mionn leanúint ag feidhmiú mar Choimisinéir Mionn chomh fada agus a bhíonn sé/sí ag feidhmiú mar dhlíodóir.

A Coimisinéir Mionn atá ina:

  • Aturnae: ní féidir iad a úsáid a gcumhachtaí in aon imeachtaí ina bhfuil siad ag gníomhú ar aon cheann de na páirtithe nó a bhfuil leas acu inti.
  • Neamh-aturnae: ní mór dóibh a chleachtadh lasmuigh den limistéar a bhfuil siad ceaptha.

Ní caithfidh Coimisinéir Mionnaí táillí as riaradh mhionn nó faoi dhearbhasc dearbhuithe nó ag cur, má tá sé freisin Coimisinéir Síochána, má tá sé ag teastáil de réir an dlí gan táille dóibh mar Coimisinéir Síochána.

D'fhéadfadh sé go mbeadh seirbhísí Choimisinéir Mionn ag teastáil uait dá mbeadh:

  • tú le fianaise a thabhairt i mionscríbhinn le haghaidh cás cúirte in Éirinn
  • dearbhú, ráiteas, admháil, scrúdú nó fianaise dhá dhéanamh nó dhá thabhairt agat ar son cás cúirte nó ar son cáipéisí a chlárú.

Feidhmeanna an Choimisinéir Mionn

Seo a leanas príomhfheidhmeanna Choimisinéir Mionn:

  • déanamh cinnte go bhfuil an fhianaise chuí tugtha i scríbhinn (dréacht mionscríbhinne)
  • cinntiú go bhfuil an té atá ós a c(h)omhair tar éis dréacht na mionscríbhinne a léamh agus go dtuigeann sé/sí go hiomlán a bhfuil ráite ann
  • iarraidh ar an duine a mhionnú go bhfuil an mhionscríbhinn fíor tríd an Tiomna cuí a ardú sa lámh dheas agus focail an mhionna a rá
  • deimhniú gur déanadh an mhionscríbhinn a mhionnú mar is ceart tríd an "dearbhú" ar an mionscríbhinn a shíneadh
  • táille a ghearradh ar a c(h)uid seirbhísí

Rialacha

Mionnaí agus Dearbhuithe

Iarrfar ar an té atá ag tógáil mionna é a mhionnú ar an Tiomna Nua. Is féidir le Giúdach an mionn a mhionnú ar an Sean Tiomna.

Seo a leanas an mionn a thógann daoine ós comhair Choimisinéir Mionn

"Dearbhaím faoi Dhia Uilechumhachtach gurb é seo m'ainm agus mo chuid scríbhneoireachta agus go bhfuil na sonraí i mo mhionscríbhinn fíor".

Aon duine nach mian leis/léi mionn a thógáil mar gheall go bhfuil sé in aghaidh a c(h)reidimh nó muna bhfuil aon chreideamh aige/aici is féidir leis/léi dearbhú sollúnta a dhéanamh, mar seo a leanas:

"Dearbhaím, A.B., go sollúnta agus go dílis gurb é seo m'ainm agus mo chuid scríbhneoireachta agus go bhfuil na sonraí i mo mhionscríbhinn fíor".

Rataí

Tugtar na táillí is féidir le Coimisinéir Mionnaí a ghearradh i Rialacha na nUaschúirteanna (Táillí is Iníoctha le Coimisinéirí Mionnaí) (I.R. 616 de 2003). Tá táille chaighdeánach €10 euro in aghaidh an tsínithe chun ráitis a fhíordheimhniú. Má tá foilseán ann, mar shampla, deimhniú pósta, ar ceangal leis an gcáipéis nach mór a shíniú, gearrtar muirear €2 air sin. Moltar duit na muirir a sheiceáil i dtosach báire.

Conas Iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le dlíodóir le fáil amach an gcuireann sé/sí seirbhís Choimisinéir Mionn ar fáil don phobal.

Más mian leat a bheith ceaptha mar Choimisinéir Mionnaí, a dhéanann tú ag Achainí chuig an bPríomh-Bhreitheamh. Caithfidh tú an Achainí a fhíorú trí Mhionnscríbhinn, in éineacht le Deimhnithe Fitness sínithe ag 6 ball den ghairm dlí agus ag sé ceannairí den phobal gnó áitiúil.

Page edited: 25 November 2015