Comhdhálacha teaghlaigh

Eolas

Réamhrá

Ar mhaithe le dlí coiriúil, leanbh aon duine faoi 18 mbliana d’aois. Ní féidir leanaí nár shlánaigh aois 12 bhliain a chúiseamh i gcion, seachas leanaí 10 nó 11 bhliain d’aois, ar féidir iad siúd a chúiseamh i gcionta áirithe tromchúiseacha. Le linn na n-imeachtaí cúirte lena mbaineann leanbh a cúisíodh i gcion, féadfaidh an chúirt a ordú go gcuirtear comhdháil teaghlaigh ar bun.

Cruinniú atá i gceist le comhdháil teaghlaigh ina mbíonn an leanbh a cuísíodh sa chion, muintir an linbh, an t-íospartach/na híospartaigh agus daoine eile ábhartha páirteach. Ag an gcruinniú, pléitear an chion i dtaobh an tionchair a bhí aici ar an íospartach, ar an bpobal agus ar theaghlach an linbh. Bíonn sé ina chuspóir plean a chruthú a chabhróidh leis an leanbh trioblóid a sheachaint amach anseo.

Imeachtaí cúirte

Bíonn na héisteachtaí do na mionchionta uile ar siúl sa Chúirt Leanaí, mar aon leis na cionta (indíotáilte) is tromchúisí. Féadfaidh an Chúirt, le linn na n-imeachtaí sa Chúirt Leanaí, a ordú go dtionóiltear comhdháil teaghlaigh. Foráiltear in na hAchtanna Leanaí 2001-2015 gur féidir leis an gCúirt iarraidh ar an tSeirbhís Promhaidh comhdháil teaghlaigh a thionól. Déanann an Chúirt imeachtaí na Cúirte a chur ar athló go dtí go mbíonn an chomhdháil tar éis bheith ar siúl. Féadfaidh an Chúirt a ordú go mbreithníonn an chomhdháil ar ábhair áirithe lena mbaineann an leanbh.

Ordaíonn an Chúirt comhdháil teaghlaigh sna cásanna a leanas:

  • Glacann an leanbh le freagracht as a (h)iompar coiriúil
  • Creideann an Chúirt gur cheart plean gníomhaíochta a chur i dtoll a chéile
  • Comhaontaíonn an leanbh agus tuismitheoirí an linbh chun páirt a ghlacadh sa chomhdháil

Cruinniú comhdhála

Socraíonn oifigeach promhaidh an chomhdháil teaghlaigh laistigh de 28 lá tar éis gur iarr an Chúirt air/uirthi amhlaidh a dhéanamh. Freastalaíonn an leanbh agus teaghlach an linbh ar an gcruinniú. Féadfaidh an t-íospartach freastal. Ina theannta sin, féadfaidh daoine ábhartha eile freastal, ar nós múinteora nó oibrí sóisialta.

Ag an gcruinniú, pléitear cion an linbh i dtaobh an tionchair a bhí aici ar an íospartach, ar an bpobal agus ar theaghlach an linbh. Caitear súil ar bhealaí is féidir leis an leanbh freagracht a ghlacadh dá (h)iompar agus an díobháil a rinneadh a mhaithiú. Bunaítear é ar phrionsabail an cheartais aisiríoch.

Ag céim áirithe le linn an chruinnithe, casann an leanbh agus a t(h)eaghlach go príobháideach le plean gníomhaíochta a dhréachtú a cruthaíodh le réiteach a bhaint amach agus le cabhrú leis an leanbh trioblóid a sheachaint. Ansin pléann an grúpa iomlán an dréachtphlean gníomhaíochta ag an gcruinniú agus déantar comhaontú air.

Plean gníomhaíochta

Cuirtear an plean comhaontaithe gníomhaíochta faoi bhráid na Cúirte lena faomhadh a fháil. Má thugann an Chúirt faomhadh don phlean, déanfaidh teaghlach an linbh, daoine eile a shainaithnítear agus an t-oifigeach promhaidh é a mhaoirsiú.

Nuair a bhíonn an plean gníomhaíochta tugtha chun críche, tugtar an cás ar ais chun na Cúirte chun cinneadh deiridh a dhéanamh air. Mura bhfuil an plean gníomhaíochta tugtha chun críche, is féidir leis an gCúirt deileáil leis an gcás ar bhealach éigin eile, mar shampla coinneáilsmachtbhannaí pobail.

Tuilleadh faisnéise

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Promhaidh.

Page edited: 21 June 2016