Gníomhaíochtaí athstiúrtha agus cláir d'ógchiontóirí

Eolas

I dteannta le Clár Athstiúrtha Ógánach an Gharda tá cláir eile ann a bhfuil sé mar aidhm acu cabhrú le páistí torthaí na coireachta a thuiscint agus iad a choinneáil amach as an gcóras ceartais.

Cláir

Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda

Riarann Aonad Cláir Phobail Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, i gcomhoibriú le hOifig an Gharda Síochána um Leanaí agus um Ghnóthaí Óige Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána. Tionscnaimh phobalbhunaithe, ilghníomhaireachta um chosc ar ógchoireacht atá sna tionscnaimh, a lorgaíonn go príomha chun daoine óga a athstiúradh ó bheith bainteach in iompar frithshóisialta agus/nó coiriúil.

Soláthraíonn na tionscadail deiseanna do na leanaí chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí, ar nós oideachais, oiliúint fostaíochta, spóirt, ealaíne agus ceoil. Oibrítear an chuid is mó de na tionscadail lasmuigh d’uaireanta scoile, cé go bhféadtar gníomhaíochtaí a phleanáil i rith an lae chomh maith.

Tá thart ar 100 tionscadal ann agus bainistíonn eagraíochtaí pobalbhunaithe iad. Go ginearálta, bíonn beirt oibrithe um cheartas i leith an aosa óig san fhoireann. Cuireadh Riachtanais Oibríochtúla nua i bhfeidhm in Eanáir 2011, a tháinig in ionad Threoirlínte na dTionscadal Athstiúrtha Óige agus soláthraíonn siad creatlach rialachais. Déanann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais tionscadail a chistiú.

D’fhoilsigh Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig Tuarascáil ar Dhul chun Cinn ar Fhorbairt Thionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (pdf).

Clár Scoileanna

Ag leibhéal na scoile, oibríonn na Gardaí clár atá ceaptha chun daoine óige a athchomhairliú gan baint a bheith acu le hiompraíocht choiriúil. Tugtar an Clár Scoileanna ar an gclár seo. 'Sé atá i gceist ná go dtugann Gardaí cuairt ar na seomraí ranga agus tugann siad faoi thionscadail agus turais le daltaí i rang a 5 i mbunscoileanna. Tá clár d' iar-bhunscoileanna forbartha chun feidmhiú i deannta le siollabas an Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte don tSraith Shóisearach.

Chomh maith le heolas a thabhairt do dhaoine óige faoi mhíbhuntáistí a bhaineann le hiompraíocht choiriúil, taispeánann an Clár Scoileanna freisin do pháistí an taobh dearfach d'obair na nGardaí agus cuireann sé le dea-chaidreamh idir páistí agus na Gardaí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Clár Scoileanna na nGardaí

Caidreamh Pobail
Cearnóg Fhear
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 666 3823 / 3818
Facs:(01) 666 3827
Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=1663

Page edited: 17 August 2015