Agallamh Garda

Eolas

Tá sé de chead ag na Gardaí agallamh a chur ar dhuine má tá sé/sí gafa, cúisithe agus rabhadh tugtha dó/dí. Tá rialacha difriúla a bhaineann le hagallamh a chur ar dhaoine atá os cionn 18 agus daoine atá níos óige ná 18 bliain d'aois.

Rialacha

Duine atá 18 bliain d'aois nó níos sine

Tá sé de cheart dul i gcomhairle le haturnae sular tá tú agallamh. Má iarrann tú le haghaidh aturnae nach féidir leat a cheistiú go dtí go sroicheann siad.

Roimh an t-agallamh, ba cheart don Gharda atá i mbun an agallaimh é/í féin a chur in aithne chomh maith le haon Gharda eile atá i láthair sa seomra, ag tabhairt a gcuid ainmneacha agus a gcéim.

Ní mór don agallamh a bheith cothrom agus daonnachtúil.

Ní féidir le níos mó ná 2 Gharda duine a cheistiú ag an am agus ní féidir le níos mó ná 4 Gharda a bheith sa seomra nuair atá an t-agallamh dhá dhéanamh.

Má mhaireann agallamh ar feadh 4 uaire an chloig ní mór deireadh a chur leis nó sos ar feadh tréimhse ama réasúnta a thógáil.

Chomh fada agus is féidir ba cheart don agallamh a bheith i seomra atá curtha ar leataobh ar son agallamh amháin.

Ach amháin le cead ón nGarda atá i gceannas an stáisiúin, ní féidir duine a cheistiú idir meánoíche agus 8 r.n. maidir le coir. Ní féidir an cead sin a thabhairt ach amháin i gcúinsí eisceachtúla amháin nó má tugadh duine isteach sa stáisiún idir na huaireanta sin.

Más duine bodhar atá i gceist nó má tá amhras faoi éisteacht an duine ní féidir é/í a cheistiú gan teangaire, más féidir teacht ar dhuine, gan cead a fháil i scríbhinn ón té atá le ceistiú. Má tá éileamh déanta ag an duine go mbeadh teangaire i láthair agus muna bhfuil fáil ar theangaire, is i scríbhinn a chuirfear aon cheisteanna air/uirthi.

Má tá duine ar meisce nó faoi thionchar drugaí agus dá bharr muna bhfuil sé/sí in ann tábhacht na gceisteanna ná na bhfreagraí a thuiscint, ní féidir an duine a cheistiú agus é/í faoin tionchar sin, ach amháin le cead an Gharda atá i gceannas an stáisiúin. Ní féidir an cead sin a thabhairt ach amháin i gcúinsí eisceachtúla.

Má dhéanann an té atá dhá cheistiú gearrán le Garda faoin gcaoi a caitheamh leis/léi agus é/í faoi choimeád ní mór don Gharda é sin a chur in iúl don Gharda atá i gceannas an stáisiúin, muna bhfuil sé/sí i láthair ag an agallamh agus taifead den gearrán a dhéanamh.

Ní mór don Gharda atá i mbun an agallaimh nó Garda eile atá i láthair taifead a choinneáil den agallamh a chuirtear ar dhuine. Ní mór go mbeadh sonraí den am ar thosaigh an t-agallamh agus ar cuireadh deireadh leis, aon bhriseadh a tógadh, cén áit ina raibh an t-agallamh déanta agus ainmneacha agus céimeanna na nGardaí a bhí i láthair mar chuid den taifead.

Muna raibh taifead leictreonach den agallamh déanta, déanfar taifead i leabhar nótaí an Gharda.

Duine atá faoi 18 bliain d'aois

Má tá an duine faoi 18 bliain d'aois ní féidir é/í a cheistiú muna bhfuil tuismitheoir nó coimirceoir i láthair. Tá sé de cheart dul i gcomhairle le haturnae sular tá tú agallamh.

Muna féidir leis an tuismitheoir nó leis an gcoimirceoir a d'iarr an páiste teacht chuig an agallamh, ní mór don Gharda atá i gceannas an stáisiúin iarracht a dhéanamh an tuismitheoir eile, coimirceoir eile, gaol fásta nó duine eile freagrach nach Garda é/í a bheith i láthair.

Is féidir leis an nGarda atá i gceannas an stáisiúin cead a thabhairt duine óg a cheistiú gan tuismitheoir nó coimirceoir a bheith i láthair i gcásanna eisceachtúla nó má theip ar iarrachtaí taobh istigh de thréimhse réasúnta dul i dteagmháil le tuismitheoir nó le coimirceoir agus iarraidh orthu teacht i láthair.

Is féidir leis an nGarda i gceannais an tuismitheoir nó coimirceoir a choinneáil amach ón agallamh:

  • más do thuismitheoir nó do chaomhnóir íospartach an chiona atá á imscrúdú
  • gabhadh do thuismitheoir nó caomhnóir maidir leis an gcion nó más duine é/í atá faoi amhras,
  • tá forais réasúnta ag an mball i gceannas lena chreidiúint go gcuirfeadh do thuismitheoir nó do chaomhnóir bac le cúrsa na córa dá mbeadh sé nó sí ag an agallamh.
Page edited: 19 January 2017