An Bord um Thionóntachtaí Príobháideacha Cónaithe

Réamhrá

Bunaíodh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP) faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004. Is é an príomh-ról atá aige:

 • Clár thionóntachtaí príobháideacha a chothabháil
 • Seirbhís réitigh díospóide a sholáthar
 • Dul i mbun taighde maidir le hearnáil an chíosa phríobháidigh

Ina theannta seo, tugann an Bord comhairle beartais don Rialtas maidir le h-earnáil an chíosa phríobháidigh.

Reachtaíocht nua

Athraíonn an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2015 cuid de na rialacha. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil go luath.

Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004

Pléann an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 le rialáil earnáil phríomhshrutha na tithíochta príobháidí ar cíos.

Sonraíonn an tAcht cearta agus oibleagáidí tionóntaí agus tiarnaí talún araon maidir le tionóntachtaí príobháideacha tithíochta. Séard is tionóntacht phríobháideach tithíochta inti ná tionóntacht a n-aontaíodh go príobháideach idir tionónta agus tiarna talún.

Ní fheidhmíonn an tAcht do chineálacha áirithe maoine ar cíos:

 • Ligean gnó
 • Ligean saoire
 • Ionaid chónaithe a bhíodh faoi rialú cíosa nó tionóntachtaí ar léas fad-sealbhaithe – feidhmíonn reachtaíocht ar leithligh dóibhsean.
 • Cóiríocht i seilbh an úinéara (m.sh. má chónaíonn tú i dteach le do thiarna talún)
 • Ionaid chónaithe ina gcónaíonn céile, tuismitheoir nó leanbh leis an tiarna talún. Feidhmíonn seo do shocrúcháin theaghlaigh neamhfhoirmiúla nach mbíonn aon chomhaontú tionóntachta ann i scríbhinn. Cumhdaíonn an tAcht comhaontuithe foirmiúla idir baill teaghlaigh m.sh. mar ar síníodh léas.
 • Tithíocht shóisialta (m.sh. tionóntachtaí údaráis áitiúil agus cumainn tithíochta)

Ní fheidhmíonn Cuid 4 den Acht (a chlúdaíonn daingneacht tionachta) do:

 • Ligean a bhaineann le fostaíocht – tugtar tithe 'ceangailte' orthu seo ar uairibh, sa mhéid is go mbíonn siad ceangailte leis an bpost agus nach mór duit an teach cónaithe a fhágáil ar chríochnú an phoist féin
 • Cóiríocht do mhic léinn faoi Alt 50 (pdf)

Seirbhísí an BTCP

Clárú tionóntachtaí

Déanann an Bord clár náisiúnta tionóntachtaí príobháideacha a chothabháil. Ní mór tionóntachtaí a chlárú. Tá tiarnaí talún freagrach as clárú agus gerrtar píonóis ar thiarnaí talún nach gcláraíonn.

Seirbhís réitigh díospóide

Cuireann an BTCP próiseas rúnda réitigh díospóide ar fáil. Is féidir le tiarnaí talún, tionóntaí agus páirtithe eile ar a dtéann an díospóid i bhfeidhm (m.sh. comharsana) réiteach na díospóide a thionscnamh. Ní foláir go mbeadh an tiarna talún cláraithe leis an BTCP chun leas a bhaint as an tseirbhís seo ach, fiú muna bhfuil an tionóntacht cláraithe, is féidir le tionónta leas a bhaint aisti.

Léigh tuilleadh inár ndoiciméad ar díospóidí a réiteach agus ar láithreán gréasáin an BTCP.

Rátaí

Clárú

Sé €90 an tionóntacht an bunráta nuair a fhaigheann BTCP an t-iarratas comhlánaithe taobh istigh de mhí amháin tar éis tosach na tionóntachta, le ráta píonóis €180 an tionóntacht má fhaigheann BTCP an t-iarratas níos déanaí ná sin. Léigh tuilleadh ar láithreán gréasáin BTCP.

Diospóidí

Sí €15 an táille iarratais ar líne má roghnaíonn tú an díospóid a réiteach trí bhreithniú agus sí €25 an táille má dhéanann tú an t-iarratas ar pháipéar. Ní ghearrtar an BTCP táille iarratais nuair a roghnaíonn tú an díospóid a réiteach trí idirghabháil.

Sí €85 an táille iarratais ar líne le haghaidh achomhairc chuig an mBinse Tionóntachta agus sí €100 an táille má dhéanann tú an t-achomharc ar pháipéar.

Conas iarratas a dhéanamh

Clárú

Is féidir tionóntacht a chlárú ar línefoirm (pdf) a úsáid.

Diospóidí

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne nó dul i dteagmháil le BTCP chun foirm iarratais a éileamh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

Bosca PO 47
Cloich na Coillte,
Contae Chorcaí
Éire

Uaireanta Oscailte: 8.30 rn go 6.30 in
Teil: 0818 303 037 or 00353 766 887 350
Facs: 0818 303 039
Láithreán Gréasáin: http://www.rtb.ie/
Láithreán Gréasáin: https://onestopshop.rtb.ie/

Page edited: 4 February 2016