Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Réamhrá

Is saghas tacaíochta tithíochta sóisialta í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) le haghaidh dhaoine a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta acu agus ar gá dóibh cáiliú do thacaíocht tithíochta sóisialta. Riarann údaráis tithíochta í agus tiocfaidh sí ina ionad an Fhorlíonta Cíosa fhadtéarmaigh ar deireadh thiar - féach 'Tuilleadh eolais' thíos. Tá ÍCT á tabhairt isteach faoin Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 agus sraith d'Ionstraimí Reachtúla.

Tá sé mar aidhm ag an scéim ÍCT gach tacaíocht tithíochta sóisialta a bheith ar fáil trí chomhlachas amháin - an t-údarás áitiúil agus ligint do dhaoine ar ÍCT fostaíocht lán-aimseartha a ghlacadh gan a dtacaíocht tithíochta sóisialta a chailliúint.

Faoin scéim ÍCT, íocann an t-údarás áitiúil an tiarna talún go díreach. Íocann an tionónta ranníocaíocht sheachtainiúil chíosa ÍCT leis an údarás áitiúil, bunaithe ar ioncam seachtainiúil an teaghlaigh.

mionfhaisnéis faoin ÍCT foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, a chuimsíonn leabhráin do thiarnaí talún (pdf) agus do thionóntaí (pdf), chomh maith le bileog faisnéise ginearálta (pdf).

Athruithe i 2016

Rinneadh uasteorainneacha cíosa ÍCT a mhéadú ó 1 Iúil 2016. Rinneadh an t-athrú seo trí Rialacháin. Léigh tuilleadh i ‘Cíos’ agus ‘Rátaí’ thios.

Cá bhfuil ÍCT ar fáil?

Tá an ÍCT oibríochtúil faoi láthair sna ceantair údaráis áitiúil a leanas agus tá sí á leathnú chuig gach údarás áitiúil ar bhonn céimnithe:

 • Comhairle Contae Cheatharlaigh
 • Comhairle Contae an Chláir
 • Comhairle Cathrach Chorcaí
 • Comhairle Contae Chorcaí
 • Comhairle Contae Dhún na nGall
 • Comhairle Cathrach na Gaillimhe
 • Comhairle Contae na Gaillimhe
 • Comhairle Contae Chill Chainnigh
 • Comhairle Contae Chill Dara
 • Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh
 • Comhairle Contae Lú
 • Comhairle Contae na Mí
 • Comhairle Contae Mhuigh Eo
 • Comhairle Contae Mhuineacháin
 • Comhairle Contae Uíbh Fhailí
 • Comhairle Contae Shligigh
 • Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
 • Comhairle Contae Thiobraid Árann
 • Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge

  agus

 • Teaghlaigh incháilithe gan dídean i mBaile Átha Cliath (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin)

Tá an scéim le leathnú go 9 n-údarás áitiúil eile ó 1 Nollaig 2016 agus go gach údarás áitiúil eile (atá go léir i mBaile Átha Cliath) ó Mhárta 2017.

Cé tá incháilithe?

Ní mór go bhfuil tú ar liosta tithíochta an údaráis áitiúil – a chiallaíonn go bhfuil tú cáilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta. Féach ár gcáipéis ar iarratas a dhéanamh ar thithíocht údaráis áitiúil chun teacht ar shonraí faoi mheasúnú le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta.

Aistreofar daoine atá ar an liosta tithíochta, a bhfuil áit chónaithe ar cíos cheana féin acu agus a bhfuil Forlíonadh Cíosa a fháil cheana féin, go dtí an ÍCT ar bhonn céimnithe. Ta siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar ÍCT faoi láthair, gan fanacht ar an aistriúchan sin. Ni gá go mbeifeá ar Fhorlíonadh Cíosa chun cáiliú don ÍCT, afach - ach caithfidh tú bheith ar an liosta tithíochta.

Ní féidir leat aistriú ó aon fhoirm eile tacaíochta tithíochta sóisialta chuig ÍCT.

Ní mór duit do chóiríocht phríobháideach féin a aimsiú - ní aimseoidh an t-údarás áitiúil í.

Cé go riarann an t-údarás áitiúil an scéim ÍCT, ní bheidh tú i do thionónta údaráis áitiúil. Beidh an comhaontú cíosa idir tú féin agus an tiarna talún príobháideach agus cuimseoidh an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 (arna leasú (pdf)) do thionóntacht. Ciallaíonn seo go mbeidh cearta agus dualgais áirithe agat, agus beidh amhlaidh ag do thiarna talún.

An ÍCT do theaghlaigh gan dídean

I mi Nollag 2014, síneadh an ÍCT ar bhonn píolótach chuig teaghlaigh gan dídean i réigiún Bhaile Átha Cliath. Chun cáiliú don ÍCT faoin scéim phíolótach seo, ní mór gur glacadh le teaghlach amhail bheith mar theaghlach gan dídean ag ceann amháin de na 4 údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath.

Oibríonn Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath Clár Píolótach an ÍCT ar son na 4 údarás áitiúla i mBaile Átha Cliath. Féadfaidh na 4 údarás áitiúla seo teorainneacha cíosa níos airde a chur i bhfeidhm do theaghlaigh gan dídean a bheidh ag glacadh páirte san ÍCT.

Tacaíonn seirbhís "Place Finder" le daoine gan dídean i gceantar Bhaile Átha Cliath chun tionóntacht a fháil agus ÍCT a úsáid.

Leithcheal agus réadmhaoin chónaithe á ligean

Baineann an Reachtaíocht um Chomhionannas le cúrsaí ligin agus cóiríochta. Ní féidir le tiarnaí talún leithcheal a dhéanamh i leith tionóntaí ionchasacha ar na forais seo a leanas: inscne; stádas pósta; stádas clainne; gnéaschlaonadh; creideamh; aois; míchumas; cine; nó ballraíocht den Lucht Taistil.

Ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh, ní féidir go ndéanfaí leithcheal i leith duine a bhfuil áit chónaithe á glacadh acu ar cíos ós rud é go bhfuil ceann d'íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh á fháil acu, ina measc an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta. Ciallaíonn seo nach féidir le tiarnaí talún a bhfuil cóiríocht á fógairt acu a lua a thuilleadh nach nglactar le ÍCT (nó leis an Liúntas Cíosa).

Má bhraitheann tú go ndearna tiarna talún nó gníomhaire dá chuid/cuid leithcheal i do leith, is féidir leat gearán a dhéanamh faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann.

Nuair atá ÍCT á fáil agat

Faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 (arna leasú (pdf)) is ga gach tionóntacht phríomháideach a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC).

Déanfaidh an t-údarás áitiúil cigireacht ar do chóiríocht laistigh de 8 mí tar éis go n-íoctar an chéad ÍCT le do thiarna talún, lena chinntiú go gcomhlíonann sí na caighdeáin riachtanacha.

Ar a bharr sin, ceanglófar ar an tiarna talún chun deimhniú imréitigh cánach a sholáthar laistigh de 5 mhí ón gcéad íocaíocht ÍCT, nó sula shroiseann suim na n-íocaíochtaí €10,000, pé acu a tharlaíonn níos luaithe.

Beidh do chuid riachtanas tithíochta comhlíonta faoin ÍCT agus ní bheidh tú ar liosta an údaráis áitiúil a thuilleadh. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh, áfach, ar aistriú chuig foirm eile de thithíocht shóisialta. Má dhéanann tú iarratas ar aistriú roimh 2 sheachtain tar éis duit litir dheimhnithe ÍCT a fháil, cuirtear aon tréimhse a chaith tú ar an liosta tithíochta san áireamh nuair a dhéanann d’údarás áitiúil breithniú ar d’iarratas.

Beifear ag súil leis go bhfanfaidh tú i do chóiríocht ÍCT ar feadh 2 bhliain, ar a laghad, ach i gcásanna áirithe, b’fhéidir go mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar íocaíocht nua ÍCT in áit eile – mar shampla, má éiríonn do theaghlach ró-mhór le cónaí sa mhaoin nó má dhéantar post a thairiscint duit i mbaile eile. Beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil sa cheantar nua.

Cíos

Íocfaidh tú ranníocaíocht sheachtainiúil chíosa ÍCT leis an údarás áitiúil, bunaithe ar ioncam seachtainiúil do theaghlaigh, a ríomhtar ar an mbealach céanna a ríomhtar cíos difreálach sna h-údaráis áitiúla. Beidh an cíos seo athraitheach i gcomhréir le d’ioncam agus le scéim chíosa an údaráis áitiúil.

Ar an mbealach céanna le duine ar bith eile a bhfuil cíos difreálach á íoc acu, beidh ort an t-údarás áitiúil a chur ar an eolas faoi aon athruithe a tháinig ar d’ioncam nó ar mhéid do theaghlaigh, ionas gur féidir an cíos a athríomh.

Má ghlacann tú le post nó má mhéadaíonn tú d’uaireanta oibre, beidh tú fós incháilithe don ÍCT má chomhlíonann tú coinníollacha eile na scéime. Seo athrú ar na rialacha a bhaineann le Forlíonadh Cíosa.

Teorainneacha cíosa

Go ginearálta, ní mór go mbeadh an cíos laistigh de theorainneacha cíosa an ÍCT i dtaobh mhéid do theaghlaigh agus i dtaobh an cheantair ina bhfuil cónaí ort. Féadtar cíos níos mó a údarú (suas go 20% sa bhreis) munar féidir cóiríocht oiriúnach a fháil ar cíos taobh istigh de na teorainneacha, agus, mar a dúradh thuas, tá teorainneacha cíosa níos airde i bhfeidhm do theaghlaigh gan dídean i gceantar Bhaile Átha Cliath. Tá tábla theorainneacha i 'Rátaí' thíos.

Do thiarna talún a íoc

Íocfaidh an t-údarás áitiúil do chíos go díreach le do thiarna talún thar do cheann, faoi réir roinnt coinníollacha:

 • Ní mór duit do ranníocaíocht sheachtainiúil chíosa ÍCT a íoc leis an údarás áitiúil – mura ndéanann tú amhlaidh, stopfaidh an t-údarás áitiúil le do thiarna talún a íoc
 • Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh ag oifig an phoist, ní mór duit do ranníocaíocht ÍCT a íoc tríd an gcóras Buiséadta Teaghlaigh
 • Ní mór go mbaineann an chóiríocht na híoschaighdeáin le haghaidh tithíochta ar cíos amach
 • Ní mór go mbeadh deimhniú reatha imréitigh cánach ag do thiarna talún
 • Ní mór nach dtabharfaadh tú féin (agus do theaghlach) faoi iompar frithshóisialta

Má theastaíonn éarlais ó do thiarna talún, beidh ort seo a íoc tú féin – ní íocfaidh an t-údarás áitiúil duit í. Chomh maith leis sin, b’fhéidir go mbeifeá in ann Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla a fháil chun cabhrú leat an éarlais a íoc.

Rátaí

Léiríonn an tábla seo na huasrátaí míosúla cíosa i ngach ceantar de réir struchtúr an teaghlaigh.

Teorainneacha cíosa* ó 1 Iúil 2016

Údarás áitiúil Duine fásta amháin i gcomhchóiríocht Lánúin i gcomhchóiríocht Duine fásta amháin Lánúin Lánúin nó duine fásta amháin le páiste amháin Lánúin nó duine fásta amháin le páiste Couple or 1 adult with 3 children
Comhairle Contae Cheatharlaigh €270 €290 €440 €510 €570 €600 €630
Comhairle Contae an Chláir €220 €240 €360 €400 €480 €515 €550
Comhairle Cathrach Chorcaí €300 €330 €550 €650 €900 €925 €950
Comhairle Contae Chorcaí €300 €330 €550 €650 €900 €925 €950
Comhairle Contae Dhún na nGall €200 €230 €340 €370 €410 €470 €520
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath €430 €500 €660 €900 €1,250 €1,275 €1,300
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin €430 €500 €660 €900 €1,250 €1,275 €1,300
Comhairle Contae Fhine Gall €400 €440 €660 €900 €1,150 €1,175 €1,200
Comhairle Cathrach na Gaillimhe €330 €360 €575 €650 €850 €875 €900
Comhairle Contae na Gaillimhe €330 €360 €575 €650 €850 €875 €900
Comhairle Contae Chill Dara €350 €400 €575 €750 €975 €1,050 €1,100
Comhairle Contae Chill Chainnigh €230 €270 €480 €530 €630 €660 €690
Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh €270 €300 €420 €450 €650 €700 €750
Comhairle Contae na Lú €310 €350 €575 €650 €975 €1,050 €1,100
Comhairle Contae Mhuigh Eo €200 €220 €390 €410 €480 €500 €520
Comhairle Contae na Mí €310 €350 €575 €700 €975 €1,050 €1,100
Comhairle Contae Mhuineacháin €200 €220 €330 €390 €500 €515 €530
Comhairle Contae Uíbh Fhailí €210 €230 €380 €435 €550 €575 €600
Comhairle Contae Shligigh €220 €250 €460 €490 €550 €575 €600
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas €430 €500 €660 €900 €1,250 €1,275 €1,300
Comhairle Contae Thiobraid Árann €210 €230 €380 €420 €525 €560 €600
Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge €240 €270 €430 €450 €550 €575 €600

*Tá solúbthacht ann, thuas le 20% munar féidir cóiríocht oiriúnach a fháil ar cíos taobh istigh de na teorainneacha, agus, mar a dúradh thuas, tá teorainneacha cíosa níos airde i bhfeidhm do theaghlaigh gan dídean i gceantar Bhaile Átha Cliath.

Conas iarratas a dhéanamh

Murar faomhadh thú go fóill do thacaíocht tithíochta sóisialta, beidh ort iarratas a dhéanamh uirthi ar an ngnáthbhealach.

Má tá tú gan dídean i gceantar Bhaile Átha Cliath, téigh i dteagmháil le placefinders@dublincity.ie nó le d'údarás áitiúil.

Má tá tú ar an liosta tithíochta cheana féin, agus má tá ÍCT á hoibriú i do cheantar, féadfaidh tú iarraidh ar an údarás áitiúil ar fhoirm iarratais ÍCT. Ní gá an fhoirm seo a chomhlánú ach amháin tar éis gur aimsigh tú cóiríocht oiriúnach – nó go bhfuil tú i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus go bhfuil tú incháilithe chun aistriú chuig ÍCT. Beidh ar do thiarna talún cuid den fhoirm a chomhlánú agus a shíniú.

Má tá amhras ort nach gcáilíonn do thionóntacht faoi ÍCT, déan teagmháil leis an údarás áitiúil chun an cheist a shocrú.

Má fhaomhtar thú do ÍCT, síníonn tú Comhaontú Ranníocaíochta Cíosa leis an údarás áitiúil. B’fhéidir go n-iarrfar ort cóip den chomhaontú cíosa le do thiarna talún a sholáthar.

Má bhí Forlíonadh Cíosa á fháil agat ar feadh tamall fada, féadfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí iarraidh ort dul i dteagmháil le d’údarás áitiúil faoi iarratas a dhéanamh ar ÍCT.

Tuilleadh eolais

Bhí Forlíonadh Cíosa, i dtosach báire, in ainm is bheith mar thacaíocht do dhaoine ar theastaigh cabhair ghearrthéarmach uathu lena gcíos, mar shampla, má chaill siad a bpost. Deimhníodh, tar éis measúnú a dhéanamh ar go leor daoine a bhfuil Forlíonadh Cíosa á fháil acu faoi láthair, áfach, go bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta acu, agus mar thoradh air sin, tá siad ar liostaí tithíochta údaráis áitiúil.

Tá an ÍCT á tabhairt isteach chun teacht in ionad Forlíonadh Cíosa i measc daoine a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta acu, cé go leanfaidh Forlíonadh Cíosa bheith ar fáil do dhaoine a bhfuil tacaíocht ghearrthéarmach uathu chun a gcíos a íoc.

Mar gheall nach bhfuil Forlíonadh Cíosa iníoctha le daoine i bhfostaíocht lánaimseartha, is féidir leis bheith mar dhíspreagadh chun glacadh le hobair. Beidh daoine a bhfuil an ÍCT á fáil acu, áfach, in ann glacadh le fostaíocht lánaimseartha, faoi réir choinníollacha na scéime.

Page edited: 8 November 2016