Teach a fháil ar chíos

Overview Document Ag lorg árasáin nó tí ar cíos
Má tá tú ar lorg árasáin, caithfidh tú bheith ar an eolas faoi na háiteanna a chuardach agus na ceistanna a chur. Caithfidh tú freisin bheith réidh le éarlais a íoc.

Cearta agus oibleagáidí na dtionóntaí
Eascraionn príomhchearta agus príomhfhreagrachtaí tionóntaí atá i gcóiríocht phríobháideach ar cíos ó dhlí tiarnaí talún agus tionóntaí, mar aon le haon chomhaontú tionóntachta i scríbhinn nó ó bheil.

Na cearta ag atá tiarnaí talún agus na hoibleagáidí atá orthu
Tá cearta áirithe ag úinéirí talún agus tá oibleagáidí áirithe orthu a dhíorthaíonn ón dlí um thiarnaí talún agus tionóntaí agus ó aon chomhaontú tionóntachta freisin (bíodh sé scríofa nó labhartha) idir an tiarna talún agus an tionónta.

Daingneacht tionachta do thionóntaí príobháideacha
Tionóntachtaí téarma sheasta agus tréimhsiúla: daingneacht tionachta faoi Chuid 4 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004.

Arduithe cíosa i dtithíocht phríomháideach
Ní foláir do thiarnaí talún príomháideacha nósanna imeachta áirithe a leanúint má theastaíonn uathu an cíos a ardú.

Leabhair Chíosa
Go ginearálta, tá gach tionónta a íocann cíos as tithíocht i dteideal leabhar cíosa a fháil ón tiarna talún .

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
Tá an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta, a thiocfaidh in ionad an Fhorlíonta Cíosa fhadtéarmaigh ar deireadh thiar, á tabhairt isteach faoi láthair.

Saincheisteanna cánach do thionóntaí
Déantar cur síos ar fhaoiseamh cánach le haghaidh tionóntaí príobháideacha (a bhfuil deireadh á chur leis) agus ar an ngá chun cáin a asbhaint ó d’íocaíochtaí cíosa má íocann tú an cíos go díreach le tiarna talún a chónaíonn thar lear .

Íoschaighdeáin fhisiciúla i dtithíocht ar cíos.
Tá dualgas dlíthiúil ar thiarnaí talún a chinntiú go gcomhlíonann a maoin íoschaighdeáin fhisiciúla.

Má theastaíonn ó do thiarna talún go bhfágfadh tú an teach nó an t-árasan
Rialacha nach mór a leanúint sula n–iarrtar ar thionónta cóiríocht ar cíos a fhágáil.

Díospóidí a réiteach idir tiarnaí talún agus tionóntaí
Féadann díospóidí a bheith ann idir tiarnaí talún agus tionóntaí i dtaca le cóiríocht a ligtear ar cíos. Is mó cás inar féidir na díospóidí seo a réiteach ar bhonn neamhfhoirmeálta idir an dá pháirtí. Tuilleadh eolais.

Socrú ina bhfuil cónaí ort agus ar do thiarna talún sa chóiríocht chéanna
Míníonn an doiciméad seo staid an tionónta atá ina chónaí i dteach an tiarna talún. Tá rialacha áirithe ann más árasán féinchumsitheach atá i gcéist. Níl na cearta céanna ag tioonónta a thógann seomra sa teach ar cíos.

Tionóntacht a chlárú
Caitheann tiarnaí talún príobháideacha tionóntachtaí cónaithe a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP).

An Bord um Thionóntachtaí Príobháideacha Cónaithe
Tá an Bord um Thionónotachtaí Cónaithe Príobháideacha freagrach as clár tionóntachtaí príobháideacha a chothabháil agus seirbhís réitigh díospóide a sholáthar do thiarnaí talún agus tionóntaí.