Cead Pleanála

Eolas

Má tá tú chun teach a thógáil beidh ort cead pleanála a fháil. Má tá tú chun síneadh a chur le teach atá agat cheana féin, nó aon athrú eile a dhéanamh leis, d'fhéadfadh sé go mbeadh cead pleanála ag teastáil uait. Go hiondúil ní theastaíonn cead pleanála le haghaidh síneadh beag a chur le teach, nó le haghaidh teach gloine ach ba cheart duit é seo a chinntiú roimh duit tosnú ar an obair thógála. Beidh d' údarás áitiúil in ann comhairle a thabhairt duit maidir leis seo, chomh maith le n-insint duit cén chaoi le hiarratas a dhéanamh agus comhairle ginearálta a chur ort maidir le d'iarratas. Beidh d'údarás áitiúil in ann insint duit freisin an bhfuil do chuid moltaí ag teacht le plean forbartha do cheantair.

Ta 3 chinéal cead pleanála ann: cead, cead imlíne agus ceadú bunaithe ar chead imlíne. Is é cead, nó lánchead mar a thugtar go minic air, an ceann is coitianta dóibh seo. Má tá tú ag iarraidh a fheiceáil an aontaíonn an t-údarás pleanála i bprionsabal le teach a thógáil ar shuíomh ar leith, mar shampla, nó síneadh mór a thógáil, d'fhéadfá cur isteach ar chead imlíne. Sa chás seo ní bheidh ort ach na bunphleananna agus na sonraí cuí a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas an údaráis phleanála cinneadh a dhéanamh maidir leis an suíomh, dearadh agus moltaí eile forbartha. Má fhaigheann tú cead imlíne, beidh ort pleananna cuimsitheacha a chur ar fáil agus cead bunaithe ar chead imlíne a fháil roimh duit tosnú ar obair thógála. Seasann cead imlíne go hiondúil ar feadh trí bliana.

Is coir atá ann aon obair a dhéanamh a dteastaíonn cead pleanála dí gan an cead sin a fháil agus is féidir fíneáil an-trom agus príosún a ghearradh ort dá bharr. Más fíor-dhearmad a bhí ann, is féidir cur isteach ar chead pleanála chun an fhorbairt a choinneáil. D'fhéadfadh sé go ndiúltófaí an cead seo agus sa chás seo ní mór an fhorbairt a threascradh.

Go hiondúil ní mór don údarás pleanála cinneadh a dhéanamh maidir le cead pleanála taobh istigh de 8 seachtain ó thagann an t-iarratas chuige. Ach, má theastaíonn tuilleadh eolais, nó má dhéantar achomharc ar an gcinneadh, d'fhéadfadh sé a bheith i bhfad níos faide ná sin.

Is féidir le aon duine cóip de d'iarratas a fheiceáil agus má íocann sé/sí táille de €20 cuntas nótuairimí scríofa a thabhairt air. Cuirfear scéal chugatsa agus chuig aon duine a thug tuairim ar an iarratas nuair atá cinneadh déanta.

Má thugann an t-údarás áitiúil cead pleanála, gheobhfaidh tú fógra toile go bhfuil cead pleanála le bronnadh. Muna ndéanann aon duine achomharc chuig an mBord Pleanála taobh istigh de 4 sheachtain den dáta sin gheobhfaidh tú deonú ceada ón údarás áitiúil.

Rialacha

Caithfidh tú fógra poiblí de do phlean a thabhairt roimh duit iarratas a dhéanamh. Ní mór duit é seo a dhéanamh tré fhógra a chur i bpáipéar áitiúil (beidh liosta ag d'údarás áitiúil) agus fógra suímh a chur in áit gur féidir é a léamh go soiléar. Gheobhaidh tú sonraí den eolas nach mór a bheith sna fógraí ar an bhfoirm iarratais ar chead pleanála.

Caithfidh tú an t-iarratas a chur chuig an údarás áitiúil taobh istigh de choicís ón lá a raibh an fógra sa pháipéar áitiúil agus an fógra a bheith croctha ar an suíomh. Caithfear an fógra suímh a fhágáil ann ar feadh ar a laghad 5 sheachtain ón lá go bhfaigheann an t-údarás áitiúil an t-iarratas pleanála.

Ní féidir tosnú ag tógáil roimh duit deonú ceada a fháil.

Is iondúil go mbíonn coinníollacha ag baint leis an gcead pleanála agus d'fhéadfadh sé go mbeadh athruithe le déanamh agat ar do phlean len iad a shásamh.

Is iondúil go seasann cead pleanála ar feadh 5 bliana. D'fhéadfadh sé go mbeadh ort íoc as cuid den chostas a bhaineann le bóthar, córas uisce agus séarachais a sholáthar.

Má dhiúltaíonn an t-údarás áitiúil le d'iarratas, tabharfar cúiseanna duit. Beidh 4 sheachtain agat ó dháta an chinnithe sin achomharc a chur chuig an mBord Pleanála.

Rataí

Beidh táille le n-íoc agat le d'iarratas. Tá táillí éagsúla i gceist ag brath ar an gcineál forbartha. Faoi láthair is €65 an táille a bhaineann le iarratas a dhéanamh teach a thógáil. Is €34 an táille a ghearrtar ar dhuine a dhéanann iarratas ar shíneadh a chur le teach nó le athrú a dhéanamh ar gharáiste, & rl a bheidh in úsáid mar chuid den teach.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuireann tú isteach ar chead pleanála tré fhoirm iarratais ar chead pleanála a líonadh agus í a sheoladh leis na cáipéisí cuí chuig do údarás áitiúil.

Beidh d'údarás áitiúil in ann comhairle a chur ort maidir leis an iarratas a dhéanamh, an dóigh go dtiocfaidh do phlean féin leis an bplean forbartha, cé na cáipéisí eile a bheidh ag teastáil uait, cén táille a bheidh le n-íoc agat agus aon riachtanais eile. Tá faisnéis, foirm iarratais agus seicliosta ar fáil ó d'údarás áitiúil.

Déan teagmháil le d'údarás áitiúil chun iarratas ar chead pleanála a dhéanamh.

Page edited: 17 July 2015