Pleananna Forbartha

Eolas

Leagtar amach i bpleananna forbartha beartais fhoriomlána phleanála d’údaráis áitiúil ar feadh tréimhse 6 bliana. Is éard atá ann ná ráiteas scríofa agus sraith léarscáileanna. Ní mór go gcuirfear tús leis an obair chun plean nua forbartha a chur le chéile do do cheantar 4 bliana i ndiaidh dháta an phlean dheireanaigh.

Leagtar amach sa phlean forbartha cuspóirí d’údaráis áitiúil chun limistéir ar leith a úsáid ina gcónaíonn tú (mar shampla, limistéir chónaithe, limistéir thionsclaíocha, limistéir thalmhaíochta). Leagtar amach ann, chomh maith, cuspóirí d’údaráis áitiúil le haghaidh forbartha sa limistéar, feabhsúcháin bhóithre, athnuachan limistéar atá imithe as feidhm agus chun feabhas a chur ar áiseanna.

Nuair atá plean forbartha nua á ullmhú, féadfaidh tú páirt a ghlacadh ann ag an gcéim thosaigh nuair a fhoilsíonn d’údarás áitiúil go mbeartaíonn siad chun an plean a athbhreithniú. Feicfidh tú fógraí faoin mbeartú seo i do nuachtán áitiúil nó náisiúnta, nó b’fhéidir go gcloisfidh tú fógra faoi ar an raidió áitiúil. Anuas air sin, féadfaidh tú páirt a ghlacadh ag céim an dréachtphlean agus, más infheidhme, féadfaidh tú páirt a ghlacadh ag céim an dréachtphlean leasaithe, chomh maith. Ag gach ceann de na tráthanna seo, féadfaidh tú breathnú, aighneacht agus moltaí a dhéanamh (laistigh d’amfhrámaí sonraithe) faoin méid atá á bheartú ag d’údarás áitiúil.

Nuair a fhoilseofar an fógra go mbeartaíonn d’údarás áitiúil chun dréachtphlean nua a dhéanamh, beidh an plean ar thaispeáint go poiblí ar feadh 10 seachtaine, ar a laghad, agus féadfaidh tú aighneachtaí a dhéanamh lena linn sin. Ní mór breithniú a dhéanamh ar gach aighneacht a dhéantar laistigh den tréimhse ama shonrach sula nglactar leis an bplean deiridh. Sular glacadh leis an bplean deiridh, téitear i gcomhairle le gníomhaireachtaí reachtúla, deonacha agus pobail éagsúla i do cheantar agus iarrtar orthu aon chomhairle agus aon bhreithniú speisialaithe a thabhairt.

Déantar gach iarratas pleanála i do cheantar a thomhas i leith an phlean forbartha, agus is gnách nach dtabharfar cead pleanála ach sa chás go mbíonn an t-iarratas i gcomhréir leis an bplean. Mar shampla, cuimseofar sa phlean limistéir éagsúla atá criosaithe amhail “cónaithe” nó “tionsclaíoch”. Tugann seo le fios go bhféadfaí cead pleanála a thabhairt d’fhorbairtí den saghas cuí.

Má bheartaíonn tú chun iarratas a dhéanamh ar chead pleanála, go háirithe más mian leat teach a thógáil, ba cheart duit súil a chaitheamh ar an bplean forbartha i dtosach báire.

An Straitéis Spáis Náisiúnta

Ní mór go gcuirfidh treoirlínte réigiúnacha agus pleananna forbartha an Straitéis Spáis Náisiúnta san áireamh. Creat náisiúnta pleanála d’Éirinn ó 2002 go 2020 is ea an Straitéis Spáis Náisiúnta (pdf). Is é cuspóir na straitéise ná forbairt chothromaithe réigiúnach a bhaint amach trí fhorbairt chomhordaithe a dhéanamh ar chathracha agus bailte agus molbhailte tairsí. Anuas air sin, cuirtear san áireamh sa Straitéis Spáis Náisiúnta Peirspictíocht um Fhorbairt Spáis na hEorpa.

Page edited: 21 December 2015