Cead pleanála chun teach a thógáil

Réamhrá

Más mian leat teach a thógáil, ní mór duit cead pleanála a fháil ó d’údarás áitiúil sular féidir leat tús a chur leis an tógáil. Ceanglaíonn an dlí ort go dteastaíonn cead pleanála uait do nach mór gach forbairt shuntasach. Is tábhachtach gur fios duit ón tosach, ar an ábhar sin, má theipeann ort cead pleanála a fháil sa chás go dteastaíonn sé, d’fhéadfadh go ngearrfaí pionóis ort ar féidir le fíneálacha an-mhóra agus fiú príosúnacht a bheith i gceist leo.

Ní gá duit dul i gcomhairle an údaráis phleanála sula ndéanann tú iarratas ar chead pleanála, ach is gnách go mbíonn sé an-chabhrach plé a dhéanamh ar aon rud nach bhfuil tú cinnte faoi. D’fhéadfadh seo, ar a uain sin, cabhrú leat gan go leor ama a chur a amú níos déanaí.

Tugtar an plean forbartha ar an bplean foriomlán don limistéar ina mian leat do theach a thógáil. Cuireann d’údarás áitiúil an plean seo i dtoll a chéile agus leagtar amach ann cuspóirí d’údaráis áitiúil chun limistéir ar leith a úsáid ina gcónaíonn tú (mar shampla, limistéir chónaithe, limistéir thionsclaíocha, limistéir thalmhaíochta). Ba cheart duit súil a chaitheamh ar an bplean forbartha sula ndéanann tú iarratas ar chead pleanála.

Más gá duit an suíomh a ghlanadh ar dtús, caithfidh tú cead pleanála a fháil má tá tú ag iarraidh:

  • Bealach amach chuig bóthar poiblí a dhéanamh nó a leathnú, nó
  • Structúr gur baineadh úsáid as go deireanach mar áit chónaithe a leagan, nó
  • Foirgneamh i sraith nó foirgneamh atá greamaithe de fhoirgneamh eile in úinéireacht eile a leagan.

Tá roinnt saghsanna de chead pleanála ann, mar sin, chun teacht ar mhíniú ar gach saghas, féadfaidh tú ár gcáipéis Cead pleanála a léamh.

Rialacha

Caithfidh tú fógra poiblí a thabhairt maidir le céard atá sé ar intinn agat a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála. Caithfear é seo a dhéanamh tré fhógra a chur i bpáipéar nuachta áitiúil (beidh liosta ag d'údarás áitiúil) agus fógra suímh a chur in áit gur féidir é a léamh go soiléar. Gheobhfaidh tú sonraí ar an eolas nach mór a bheith sna fógraí ar an bhfoirm iarratais ar chead pleanála.

Caithfidh tú an t-iarratas a chur chuig an údarás áitiúil taobh istigh de choicís ón lá a raibh an fógra sa pháipéar áitiúil. Caithfear an fógra suímh a bheith curtha suas ar nó roimh an lá a ndéanann tú an t-iarratas agus fanacht ann ar feadh ar a laghad mí amháin ina dhiaidh. Tabhair faoi deara, le do thoil: ní chuirtear 9 lá i gcaitheamh na Nollag, ón 24 Nollaig go dtí an 1 Eanáir, san áireamh nuair a ríomhtar an tréimhse 5 seachtaine).

Ní féidir tosnú ag tógáil roimh duit deonú pleanála a fháil.

Amanna bíonn coinníollacha ag baint leis an gcead pleanála agus d'fhéadfadh sé go mbeadh athruithe le déanamh agat ar do phlean.

Is iondúil go seasann cead pleanála 5 bliana.

Má dhiúltaíonn an t-údarás áitiúil do d'iarratas, tabharfaidh siad cúiseanna duit, agus beidh mí amháin agat chun achomharc a dhéanamh leis an mBord Pleanála. Leigh tuilleadh inár ndoiciméad faoi achomharc a dhéanamh leis An mBord Pleanála.

Rataí

Caithfidh tú táille a íoc le d'iarratas. Is €65 an táille reatha ar iarratas a dhéanamh teach a thógáil.

D'fhéadfadh sé freisin go mbeadh ort íocaíocht a dhéanamh i dtreo an chostais a bhaineann le bóthar, córas uisce nó séarachais a mbeadh gá leo.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá aon ceisteanna agat maidir le cead pleanála nó maidir le d'iarratas ar chead pleanála, déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála den údarás áitiúil.

Page edited: 14 December 2015