Achomharc a dhéanamh ar chead pleanála

Réamhrá

Is féidir le duine a dhéanann iarratas ar chead pleanála agus aon duine a thug cuntas scríofa nó a nochtaigh tuairimí don údarás pleanála maidir le iarratas pleanála achomharc a lorg ar chinneadh a rinne údarás áitiúil chuig An mBord Pleanála.

Mar shampla is féidir leat:

 • Achomharc a lorg ar chinneadh cead pleanála a dhiúltú duit nó i dtaobh na gcoinníollacha a bhaineann leis an gcead sin, nó
 • Achomharc a lorg ar chinneadh cead pleanála a thabhairt do dhuine eile (dá ngairfear achomharc tríú duine). Sa chás seo, ní mór duit cuntas scríofa nó a nochtaigh tuairimí don údarás pleanála maidir leis an iarratas ábhartha a thugadh.

*Tá 3 eisceacht ón gcoinníoll go gcaithfear aighneacht a dhéanamh roimh ré cuntas scríofa nó a nochtaigh tuairimí a thabhairt:

 1. Is féidir le comhlacht ainmnithe achomharc a dhéanamh murar tugadh fógra dóibh de réir an dlí gan aighneacht a bheith déanta/tuairimí a bheith nochta acu i dtaobh an iarratais phleanála.
 2. Má caitheadh ráiteas tionchair timpeallachta leis an iarratas pleanála a chur isteach, is féidir comhlacht a chuireann cosaint chomhshaoil chun cinn agus a shásaíonn riachtanais áirithe eile achomharc ar chinneadh a dhéanamh gan aon chuntas scríofa nó tuairimí déanta acu.
 3. Is féidir le duine a bhfuil leas aige/aici i dtailte cóngaracha áit a bhfuil cead pleanála tugtha iarratas a chur chuig an Bord ar chead achomharc a dhéanamh gan aighneacht a bheith déanta/tuairimí a bheith nochta acu.

Má tá achomharc déanta cheana ag an iarrthóir agus/nó ag duine cuí den tríú páirtí is féidir le duine ar bith eile a bheith ina 'b(h)reathnadóir' agus pointí nó tuairimí a nochtadh ar an gcás.

Má íocann tú táille bhreise is féidir éisteacht bhéil a iarraidh. De ghnáth ní bheidh An Bord Pleanála sásta éisteacht bhéil a cheadú ach amháin sa chás gur ceist chasta atá inti agus go bhfuil ceisteanna móra náisiúnta nó áitiúla ag baint leis an scéal.

Tá sé mar aidhm ag An mBord Pleanála cinneadh a dhéanamh taobh istigh de 18 seachtainí. Muna bhfuil sé seo indéanta cuirfear scéal chuig na daoine ar fad a bhfuil baint acu leis an gcás.

Déanfaidh An Bord Pleanála ceann de na rudaí seo a leanas:

 • Cuirfidh sé cead pleanála ar fáil
 • Cuirfidh sé cead pleanála ar fáil le coinníollacha áirid, nó
 • Diúltóidh sé cead pleanála a chur ar fáil.

Níl aon dul siar ar chinneadh ón mBord Pleanála ach amháin athbhreithniú dleathúil a lorg ón Ard Chúirt. Ní dhéanfar scrúdú ar na buntáistí pleanála a bhaineann leis an gcás mar chuid den athbhreithniú cúirte, déanfaidh an Chúirt cinneadh ar lean, nó nár lean An Bord Pleanála an córas cuí agus cinneadh dhá dhéanamh.

Is féidir leis an bpobal breathnú ar chódanna a bhaineann le cásanna a cuireadh ós comhair an Bhoird tar éis cinneadh a bheith déanta ag an mBord orthu. Tá na códanna seo le feiceáil, saor in aisce, in oifigí an Bhoird ar feadh tréimhse de 5 bliana ar a laghad tar éis an chinnithe a bheith tógta orthu.

Rialacha

Ní mór achomharc a chur ós comhair An Bhord Phleanála taobh istigh de 4 sheachtain ón am a dhéanann an t-údarás áitiúil cinneadh.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san achomharc.

 • D'ainm agus do sheoladh;
 • Sonraí maidir leis an bhforbairt atá beartaithe, ainm an údaráis áitiúil, uimhir chláraithe pleanála agus (más tú an tríú duine) ainm agus seoladh an iarrthóra.
 • Fáthanna iomlán an achomhairc chomh maith le hábhar tacaíochta agus argóintí. Ní bheidh an Bord in ann glacadh ina dhiaidh sin le cuntais bhreise nó le heolas breise maidir leis an fáthanna seo. Ní mór gur ceisteanna pleanála amháin is cúis leis an achomharc. Ní féidir leis an mBord ceisteanna eile a chur san áireamh.
 • An táille chuí.
 • Más tú an tríú duine, ní mór duit admháil a bheith agat ón údarás áitiúil gur chuir tú cuntas nó tuairimí ós a chomhair maidir leis an iarratas seo.
Muna mbíonn na cáipéisí cuí uilig curtha ar fáil agat, ní bheidh an t-achomharc bailí agus ní bheidh an Bord Pleanála in ann breathnú air.

Rátaí

Tá táille le n-íoc ar achomharc a chur ós comhair An Bhord Phleanála. Braitheann an táille i gcomhair achomharc a dhéanamh ar chineál an cháis agus ar an reachtaíocht ábhartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór achomharc i scríbhinn a dhéanamh chuig an Rúnaí, An Bord Pleanála ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Bord Pleanála

64 Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 (0)1 8588100
Lóghlao:1890 275175
Facs:+353 (0)1 8722684
Láithreán Gréasáin: http://www.pleanala.ie/
R-phost: bord@pleanala.ie


Page edited: 5 August 2015