An Muirear Teaghlaigh

Réamhrá

Gearradh Muirear Teaghlaigh €100 ar mhaoin chónaithe in 2012 d’fhonn seirbhísí áitiúla a chistiú. Ba bheart eatramhach an muirear seo agus ba mhuirear ar leith é ón Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR). Ní bheidh aon suim nua den Mhuirear Teaghlaigh le híoc in 2013.

Tugadh isteach Cáin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) in 2013 chun teacht in ionad an Mhuirir Theaghlaigh. Má bhí ort an Muirear Teaghlaigh a íoc in 2012, áfach, agus murar íoc tú é go fóill, tá tú fós faoi dhliteanas íoc as an tsuim gan íoc agus as na riaráistí, a bhaileoidh na Coimisinéirí Ioncaim tríd an gCóras CMÁ. Féach ‘Murar íoc tú an Muirear Teaghlaigh go fóill’ thíos.

2012

Má bhí maoin chónaithe agat in Éirinn an 1 Eanáir 2012, fiú má bhí cónaí ort thar lear, bhí dualgas ort do dhliteanas i leith an Mhuirir Theaghlaigh a dhearbhú agus é a íoc faoin dáta dlite. Bhíothas faoi dhliteanas an muirear a íoc ar nach mór gach maoin chónaithe phríobháideach. Áirítear leis seo árasáin agus cóiríocht leapa agus seomra suite, mar aon leis an dara teach nó maoin eile ar a raibh ort an muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR) a íoc. Tá sraith de cheisteanna coitianta sonracha foilsithe ar láithreán gréasáin an Mhuirir Theaghlaigh.

Ní raibh roinnt daoine agus maoine faoi dhliteanas – féach – ‘Tarscaoiltí’ agus ‘Díolúintí thíos. B’fhéidir gur mian leat athsheiceáil a dhéanamh ar cén eastáit neamhchríochnaithe tithíochta a cháilítear le haghaidh tarscaoiltí, mar gheall go ndearnadh na liostaí ábhartha a nuashonrú i Meán Fómhair 2013.

Más mian leat an mhaoin a dhíol nó a aistriú ag aon tráth, beidh cruthúnas ag teastáil uait gur íocadh an Muirear Teaghlaigh nó gur cuireadh tarscaoileadh nó díolúine i bhfeidhm. Déantar cur síos ar na teastais ábhartha anseo.

2013

Tháinig an Cháin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) in ionad an Mhuirir Theaghlaigh. Ní bheidh aon suim nua den Mhuirear Teaghlaigh le híoc in 2013, ach baileofar aon riaráistí nár íocadh ó 2012 tríd an gcóras CMÁ.

Murar íoc tú an Muirear Teaghlaigh go fóill

Murar íoc tú an Muirear Teaghlaigh go fóill agus má bhí áit chónaithe agat an 1 Eanáir 2012, tá tú faoi dhliteanas íoc as an Muirear Teaghlaigh ar an áit chónaithe sin, faoi réir roinnt tarscaoiltí agus díolúintí – féach thíos.

Má bhí do theach ligthe ar cíos agat, is tusa atá faoi dhliteanas íoc as an muirear air, seachas do thionónta. Má bhí an teach ligthe ar cíos ar fead breis agus 20 bliain, áfach, is é an duine a bhfuil an teach ligthe ar cíos leo an t-úinéir ar mhaithe le cuspóirí an mhuirir.

Riaráistí a íoc

Murar íoc tú Muirear Teaghlaigh 2012, gearrfar pionóis ort mar gheall ar íocaíocht dhéanach. Is cion é gan an muirear a íoc, agus tá sé de chumhacht ag údaráis áitiúla daoine a ionchúiseamh nach n-íocann é.

Ón 1 Iúil 2013, méadaíodh aon Mhuirear Teaghlaigh nár íocadh go dtí €200. Cuireadh an tsuim seo leis an gCáin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) atá le híoc ar an maoin. Go héifeachtach, déanfar riaráistí an Mhuirir Theaghlaigh a iompú ina CMÁ agus baileofar iad tríd an gcóras CMÁ – féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos. Beidh ús agus pionóis i gceist faoin gcóras CMÁ leis an €200 sa bhreis.

I gcás riaráistí atá á n-íoc tríd an gcóras Cáin Mhaoine Áitiúla, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim sonraí na maoine a chur i dtaifead – ní gá duit an mhaoin a chlárú le biúró an Mhuirir Theaghlaigh.

Tarscaoiltí

Má bhí tú i gceann den dá chás a leanas, féadfaidh tú tarscaoileadh (pdf) a éileamh ón Muirear Teaghlaigh. Ní mór duit an fhoirm iarratais ar Mhuirear Teaghlaigh a chomhlánú chun clárú don tarscaoileadh – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

*B’fhéidir gur mian leat an liosta eastáit neamhchríochnaithe a athsheiceáil a cháilítear le haghaidh tarscaoiltí i do thír, mar gheall go ndearnadh na liostaí a nushonrú i Meán Fómhair 2013. Má tá do theach luaite i gceann de na heastáit atá sa liosta agus murar íoc tú an Muirear Teaghlaigh, ní mór duit clárú do tharscaoileadh fós féin. Má d’íoc tú an muirear, féadfaidh tú aisíocaíocht a iarraidh – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Díolúintí

Bhí roinnt maoine cónaithe díolmhaithe ó Mhuirear Teaghlaigh 2012. Tá na díolúintí liostáilte ar láithreán gréasáin an Mhuirir Theaghlaigh. Ní haon ghá maoin dhíolmhaithe a chlárú.

Úinéirí éagtha

Má fhaigheann úinéir maoin chónaithe bás, tá ionadaí pearsanta an mhairbh faoi dhliteanas an muirear a íoc murar glacadh deonú ionadaíochta. Murar glacadh aon deonú, níl aon mhuirear le híoc.

Beidh an t-ionadaí pearsanta faoi dhliteanas aon mhuirear nár íocadh a íoc laistigh de 3 mhí tar éis deonú ionadaíochta a ghlacadh – is ionann na hathruithe seo agus iad siúd a bhí le híoc ag tráth báis an úinéara. Mura n-íocann an t-ionadaí pearsanta aon mhuirir nár íocadh laistigh den tréimhse 3 mhí seo, tosaíonn na muirir agus an t-ús ag dul i méid arís ó dháta dheonú na hionadaíochta.

Bá é an 30 Meitheamh 2013 an dáta deiridh le haghaidh dheonú ionadaíochta chun cáiliú d’íocaíocht an Mhuirir Theaghlaigh. Ní mór an íocaíocht a dhéanamh le biúró an Mhuirir Theaghlaigh laistigh de 3 mhí tar éis an dáta sin – faoin 30 Meán Fómhair 2013.

Má rinneadh an deonú ionadaíochta an 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh sin, nó mura ndéantar an íocaíocht laistigh de 3 mhí tar éis an deonaithe ionadaíochta, cuirtear an CMÁ €200 i bhfeidhm agus déanann na Coimisinéirí Ioncaim cúrsaí a láimhseáil.

Rátaí

B’ionann an Muirear Teaghlaigh agus €100 (mar aon le haon phionóis) in íocaíocht shingil.

Pionóis ar íocaíocht dhéanach

Tá ús agus táillí ar íocaíocht dhéanach i gceist murar íoc tú an muirear go hiomlán faoin 31 Márta 2012 nó murar shocraigh tú dochar díreach.

Cuireadh uasteorainn €130 ar riaráistí an mhuirir má d’íoc tú é faoin 30 Aibreán 2013. I gcás íocaíochtaí a rinneadh i mBealtaine 2013, b’ionann an méid iomlán a bhí le híoc agus €144, agus i gcás íocaíochtaí a rinneadh i Meitheamh 2013, b’ionann an t-iomlán agus €145.

Má bhí d’íocaíocht Mhuirear Teaghlaigh fós gan íoc an 1 Iúil 2013, rinneadh é a mhéadú go dtí €200. Cuireadh an tsuim seo leis an gCáin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) atá le híoc ar an maoin. Mura n-íocann tú an €200 breise seo, beidh ús agus pionóis i gceist faoin gcóras CMÁ.

Conas iarratas a dhéanamh

Riaráistí a íoc

Ón 1 Iúil 2013, bailítear aon dliteanas don Mhuirear Teaghlaigh nár íocadh go fóill tríd an gcóras CMÁ – féach Ceisteanna Coitianta na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le conas riaráistí an Mhuirir Theaghlaigh a íoc.

Chun teacht ar an bhfaisnéis go léir maidir le riaráistí an Mhuirir Theaghlaigh a íoc, déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim, le do thoil, ag an seoladh thíos nó seol ríomhphost chuig lpthcarrears@revenue.ie.

Má d’íoc tú na riaráistí leis na Coimisinéirí Ioncaim tríd an gcóras CMÁ an 1Iúil 2013 nó ina dhiaidh sin, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim má bhíonn aon fhiosrúcháin agat faoin íocaíocht.

Íocaíochtaí a dhéantar roimh an 1 Iúil 2013

Má bhaineann d’fhiosrúchán faoi íocaíochtaí Muirear Teaghlaigh a rinneadh roimh an 1 Iúil 2013 – lena n-áirítear aisíocaíocht (pdf), fáltas nó deimhniú díscaoilte a iarraidh, déan teagmháil le biúró an Mhuirir Theaghlaigh ag an seoladh thíos.

Tarscaoiltí nó díolúintí

Déanann biúró an Mhuirir Theaghlaigh na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil gach fiosrúchán a bhainistiú faoi tharscaoiltí nó díolúintí ón Muirear Teaghlaigh – féach 'Cá ndéanfaidh mé iarratas?' thíos.

Chun tarscaoileadh a éileamh, ní mór duit an mhaoin a chlárú trí leas a bhaint as Foirm chláraithe Cuntais Nua HC12N (pdf). Tá fáil ar chóipeanna clóite den fhoirm seo i dtromlach na n-oifigí údaráis áitiúil, na leabharlann agus na nIonad um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Anuas air sin, tá fáil orthu in oifigí an phoist. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach láimhseálann oifigí an phoist foirmeacha comhlánaithe nó íocaíochtaí.

Sa mhullach air sin, féadfaidh tú foirm a ordú trí ghlao a chur ar bhiúró an Mhuirir Theaghlaigh go díreach.

Féadfaidh tú a mhéid le 2 mhaoin a chlárú ar an bhfoirm. Bain úsáid as an bhfoirm ‘Maoin bhreise’ (foirm HC12A) (pdf) i gcás aon mhaoine breise

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig biúró an Mhuirir Theaghlaigh ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Na Coimisinéirí Ioncaim

Brainse Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
Bosca Poist 1
Luimneach


Teil:+353 (0) 1 738 3626
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie/en/tax/lpt/index.html

Muirear Teaghlaigh

Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
Bosca PO 12168
Baile Átha Cliath 1

Uaireanta Oscailte: Luan-Aoine 10 rn - 12.00
Teil: +353 (0) 1 485 3695 (for calls from outside ROI only)
Lóghlao: 1890 357 357
Láithreán Gréasáin: http://www.householdcharge.ie/
R-phost: support@householdcharge.ie

Page edited: 31 October 2013