Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile

Réamhrá

Tháinig córas nua cláraithe agus iniúchta isteach i 2012 do chórais chóireála fuíolluisce tí, ar nós umair sheipteacha. Tá sé de chuspóir ag an gcóras nua cáilíocht uisce dromchla agus screamhuisce a chosaint ón mbaol a chruthaíonn córais nach bhfuil ag feidhmiú i gceart. Tugadh isteach é faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012 agus na Rialacháin (Córais Chóireála Fuíolluisce Tí) 2012.

Rialacha

Clárú

Má tá agat córas umair sheiptigh nó córas atá cosúil leis sin, tá ort a chuid sonraí a chlárú le d’údarás áitiúil agus táille chláraithe a íoc. Beidh ort athchlárú i ndiaidh 5 bliana ach ní gá íoc as an dara clárú ná ina dhiaidh sin.

Ba é 1 Feabhra 2013 an spriocdháta ginearálta le córas a chlárú, ach is féidir fós clárú - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos. Má chláraigh tú tar éis an spriocdháta, ní bheidh tú in ann deontas a fháil má dheimhnítear gur gá obair feabhsúcháin a dhéanamh - féach 'Deontais d'obair feabhsúcháin' thíos.

Sa chás gur tógadh do chóras fuíolluisce tar éis 1 Feabhra 2013, beidh ort é a chlárú taobh istigh de 90 lá tar éis dó bheith ceangailte leis an teach. Má tá an córas nua á chur in ionaid seanchórais a cláraíodh cheana, ní gá an córas nua a chlárú.

Cuirfidh na húdaráis áitiúla clár náisiúnta le chéile, ar a mbeidh fáil phoiblí, agus tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) i mbun pleananna náisiúnta iniúchta a fhorbairt agus tuarascáil a dhéanamh orthu.

Cothabháil

Má tá córas fuíolluisce tí agat, is gá duit an méid a leanas a dhéanamh:

  • Fios a bheith agat cá bhfuil an t-umar seipteach lonnaithe
  • An córas a oibriú agus a chothabháil ionas go mbíonn sé in ann feidhmiú i gceart agus go hiomlán
  • A chinntiú nach féidir leis an gcóras an comhshaol a thruailliú trí dhramhaíl a sceitheadh nó a shileadh aon áit nár cheart dó amhlaidh a dhéanamh, is é sin, isteach sa talamh nó in aon fhoinse uisce
  • A chinntiú nach féidir le huisce dín nó rith chun srutha dromchla iontráil isteach i gcóras cóireála fuíolluisce tí
  • An slodach a bhaint den chóras ag eatraimh a oireann do thoilleadh an umair agus do líon na ndaoine a chónaíonn san áitreabh lena mbaineann sé, nó amhail a mholann déantúsóir an chórais. Ba cheart do chonraitheoir údaraithe tabhairt faoin slodach a bhaint. Ba cheart duit an fáltas ón gconraitheoir a choimeád ar feadh 5 bliana.

Tá faisnéis úsáideach sna bileoga Eolas faoi d'umar seipteach (pdf) agus An bhfuil do thobar i mbaol ón umar seipteach? (pdf).

Iniúchtaí

Socraíonn údaráis áitiúla tabhairt faoi iniúchtaí. Ceapann agus ceadaíonn an GCC na hiniúchóirí. Tá orthu comhartha aitheantais a bheith acu agus é a thaispeáint do na sealbhóirí tí, ar iarraidh sin.

Tosaíodh ar iniúchtaí a dhéanamh in 2013. Tá siad dírithe ar limistéir a chruthaíonn ardbhaol don chomhshaol agus do shláinte phoiblí – áiteanna ina bhfuil foinsí uisce óil i mbaol de bharr sceitheadh fuíolluisce. Ina theannta sin, tugtar fúthu i limistéir bhaoil níos lú, ach ar ráta níos ísle. Cuirfidh d’údarás áitiúil thú ar an eolas má bheidh iniúchadh le déanamh ar do chóras.

Más dóigh leis an iniúchóir go bhfuil do chóras ag oibriú i gceart agus go bhfuil an obair cheart chothabhála á déanamh air, ní gá duit aon ghníomhartha breise a dhéanamh. Seachas sin, gheobhaidh tú fógra comhairleach ón údarás áitiúil, a iarrfaidh ort cothabháil do chórais a fheabhsú nó an córas féin a uasghrádú nó a fheabhsú. Bunófar aon obair feabhsúcháin a theastóidh ar thosca, ar nós chineál na faidhbe, méid an bhaoil i leith sláinte phoiblí nó an chomhshaoil, méid reatha an tsuímh agus na coinníollacha hidreolaíocha agus geolaíocha atá i láthair.

Léigh tuilleadh faoi iniúchadh ar d'umar seipteach (pdf).

Deontais d’obair dheisiúcháin

Más gá duit tabhairt faoin saghas seo oibre, b’fhéidir go mbeidh tú in ann deontas a fháil chun cabhrú leis an gcostas a bhíonn ar an obair a theastaíonn. Déantar tástáil mhaoine ar an deontas. Go mbeidh tú incháilithe, ní mór gur chláraigh tú faoin 1 Feabhra 2013 agus ba cheart go bhfuair tú fógra comhairleach ón údarás áitiúil a cheanglaíonn ort an obair a bheith déanta. cháilíonn obair rialta chothabhála do dheontas.

Féach ‘Rátaí’ thíos chun teacht ar na tairseacha ioncaim agus ar na rátaí deontais. Tá faisnéis bhreise mhionsonraithe ar fáil faoin deontas ar an bhfoirm iarratais, seicliosta de na cáipéisí a theastaíonn san áireamh.

Caighdeáin

Má tá agat umar seipteach nó córas cóireála fuíolluisce tí atá cosúil leis, tá dualgas ort cheana féin chun aire a thabhairt dó (faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2007) lena chinntiú nach mbíonn do chóras ina bhaol do shláinte daoine nó don chomhshaol nó nach mbíonn sé ina údar le cur isteach ar dhaoine de bharr bolaithe. Cuireann Acht 2012 leis na forálacha reatha um dhualgas cúraim.

Leagtar amach i gCód Cleachtais an GCC um chórais chóireála fuíolluisce do thithe singil na caighdeáin is cothroime le dáta. Ní chuirfear seo i bhfeidhm do chórais níos sine, áfach. Tugann na Rialacháin 2012 sainmhíniú ar chaighdeáin fheidhmíochta, lena n-áirítear riachtanais chothabhála agus díslodaithe.

Rátaí

Caithfidh tú táille chláraithe €50 a íoc.

Níl aon táille iniúchta i gceist.

Braithfidh costais aon fheabhsúchán ar mhéid agus ar chineál na hoibre a theastóidh.

Taispeántar na tairseacha ioncaim agus na rátaí deontais le haghaidh cúnaimh le hoibreacha deisiúcháin sa tábla a leanas:

Ioncaim teaghlaigh Céatadán na gcostas atá ar fáil Deontas uasta
A mhéid le €50,000 sa bhliain 80% €4,000
Idir €50,001 agus €75,000 50% €2,500
Os cionn €75,000 0% Níl aon deontas iníoctha

Conas iarratas a dhéanamh

Clárúchán

Is féidir leat do chóras a chlárú ar líne ag www.protectourwater.ie, trí chárta creidmheasa nó dochair a úsáid.

Mar rogha air sin, féadfaidh tú foirm a íoslódáil (pdf), nó iarraidh ar fhoirm ó d’údarás áitiúil, leabharlann nó Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh nó trí ghlao ar Íosghlao 1890 800 800. Ba cheart go mbeadh do sheic, ordú poist nó dréacht bainc iníoctha le ‘Cosain Ár nUisce’/‘Protect Our Water’.

Féadfaidh tú an fhoirm iarratais agus an íocaíocht a sheoladh sa phost chuig Cosain Ár nUisce, Bosca Poist 12204, Baile Átha Cliath 7, nó iad a thabhairt isteach chuig oifig d’údaráis áitiúil. Glacfaidh údaráis áitiúla le híocaíocht trí chárta creidmheasa, cárta dochair nó trí airgead tirim.

Deontais

Chun iarratas a dhéanamh ar dheontas le haghaidh obair dheisiúcháin, féadfaidh tú an fhoirm iarratais a íoslódáil. Tá sonraí faoin scéim deontais agus faoi conas iarratas a dhéanamh sna nótaí ar an bhfoirm.

Tuilleadh eolais

D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil faisnéis faoin reachtaíocht.

D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) sraith Ceisteanna Coitianta.

ceisteanna coitianta foilsithe ar protectourwater.ie freisin.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil nó leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Page edited: 20 October 2016