Dleacht stampála ar réadmhaoin

Réamhrá

Gearrtar dleacht stampála ar na hionstraimí a úsáidtear in aistriú réadmhaoine – i bhfriotal eile, na cáipéisí tíolacais a aistríonn úinéireacht na réadmhaoine. Go ginearálta, is é an t-aon rud a dhéanann difear don mhéid dleacht stampála atá le híoc luach na réadmhaoine.

Gearrtar dleacht stampála ar réadmhaoin chónaithe ar nós tithe nó árasán.Má tá do chomhaontú chun suíomh a cheannach ceangailte le conradh tógála, d’fhéadfadh dleacht stampála bheith iníoctha ar an méid iomlán den suíomh móide an conradh tógála.

Tá sé le híoc, freisin, ar réadmhaoin neamhchónaithe, is é sin, talamh nó suíomhanna tí nach bhfuil foirgnimh chónaithe acu – féach ‘Rátaí’ thíos.

Rialacha

Réadmhaoin chónaithe

Tugadh isteach córas simplithe dleacht stampála an 8 Nollaig 2010 – féach ‘Rátaí’ thíos. Roimh an dáta sin, b’ann do chóras casta d’eisceachtaí agus faoiseamh le haghaidh dleacht stampála ar réadmhaoin chónaithe. Déantar na rialacha níos luaithe seo a achoimriú in ‘Tuilleadh Faisnéise’ thíos.

Áirítear le “réadmhaoin chónaithe” tithe agus árasáin. Áirítear léi freisin suíomhanna a bhfuil aontú le tógáil ann ina leith.

  • Má cheannaíonn tú suíomh lena ngabhann socraíocht (nó má cheannaíonn tú suíomh atá mar chuid de shocraíocht) chun teach nó árasán a thógáil air, gearrfar dleacht stampála de réir an ráta réadmhaoine cónaithe ar chostas iomlán an tsuímh agus na tógála.
  • Má cheannaíonn tú suíomh gan aon socraíocht a bheith ag gabháil leis chun teach nó árasán a thógáil air, gearrfar dleacht stampála de réir an ráta réadmhaoine neamhchónaithe ar chostas an tsuímh.

Léigh tuilleadh ar láithreán Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim anseo.

Léigh anseo faoin dóigh a ndéileáiltear chun críocha dleacht stampála le gairdíní móra, le spásanna páirceála agus le beartanna muiríne.

Aistrithe idir céilí, páirtnéirí sibhialta agus comháititheoirí

Go ginearálta, bíonn na hidirbhearta a leanas díolmhaithe ó dhleacht stampála:

  • Gach aistriú/léasú réadmhaoine idir céilí agus páirtnéirí sibhialta (murar aistriú fodhíola an t-aistriú - díol faoina dtugtar laistigh de phróiseas díola níos mó)
  • Réadmhaoin a aistrítear idir iarchéilí/iarpháirtnéirí sibhialta faoi ordú cúirte, i ndiaidh colscartha nó díscaoileadh páirtnéireacht shibhialta
  • Réadmhaoin a d’aistrigh comháititheoir chuig a chomháitheoir nó a comháititheoir, an 1 Eanáir 2011 nó ina dhiaidh sin, faoi Ordú coigeartaithe réadmhaoine

Is féidir leat níos mó a léamh inár gcáipéis ar theach an teaghlaigh agus tithe comhroinnte.

Cé go bhfuil na hidirbhearta thuas, go ginearálta, díolmhaithe ó dhleacht stampála, ní bhaineann an díolúine más páirtí aon duine eile leis an ionstraim.

Faoiseamh gaol fola

I gcás réadmhaoin neamhchónaithe, tá dleacht stampála le híoc ar leath an ghnáthráta más ann d’aistriú réadmhaoine (seachas scaireanna) go dtí gaolta áirithe – mar shampla, tuismitheoir, seantuismitheoir, leastuismitheoir, leanbh, deartháir, deirfiúr, leathdheartháir, leathdheirfiúr, aintín, uncail, neacht nó nia. Níl an faoiseamh gaol fola seo ar fáil ar léasanna nó ar idirbhearta lena mbaineann col ceathracha agus/nó na gaolta pósta. Cuirfear deireadh leis i ndiaidh an 31 Nollaig 2014.

I gcás réadmhaoin chónaithe, cuireadh deireadh le faoiseamh gaol fola ón 8 Nollaig 2010.

Aisghlámadh faoiseamh dleacht stampála

Bíonn aisghlámadh (‘clawback’) dleacht stampála i gceist nuair a fhaightear cíos, seachas faoin scéim ‘Seomra a Ligean ar Cíos’, laistigh den tréimhse 2 bhliain (nó a fhad le dáta díola le linn na tréimhse seo) ó dháta an ghníomhais cheannaithe. Is é méid an aisghlámtha an difríocht idir (a) an dleacht stampála iníoctha ag na rátaí níos airde a bheadh i bhfeidhm ag dáta an ghníomhais cheannaithe agus (b) an dleacht níos ísle (más ann dó) íoctha mar thoradh ar leas a bheith bainte as rátaí dleacht stampála laghdaithe.

Faoin scéim Seomra a ligean ar Cíos, níl aon aisghlámadh ar dhleacht stampála ar fáil sa chás go bhfuair an duine an cíos a chónaíonn sa teach nó san árasán an 6 Aibreán 2001 nó ina dhiaidh sin mar gheall ar chóiríocht faoi throscán a ligean i gcuid den teach.

Faoiseamh comhdhlúthaithe feirme

Bhí an faoiseamh seo d’fheirmeoirí a dhíol roinnt talamh talmhaíochta agus a cheannaigh níos mó lena sealúchas a chomhdhlúthú agus feabhas a chur ar inmharthanacht a bhfeirmeacha. Ní sé i bhfeidhm a thuilleadh.

Rataí

Réadmhaoin chónaithe

Luach réadmhaoine Ráta
A mhéid le €1,000,000 1%
Iarmhéid 2%

Eisceachtaí

I gcás daoine a gceannaíonn a dtithe faoi scéimeanna ceannaigh ag tionóntaí de chuid údarás áitiúil agus faoi scéimeanna dá samhail, gearrtar €100 ar a mhéid mar dhleacht stampála.

Níl aon dleacht stampála iníoctha ar aistrithe áirithe idir céilí, páirtnéirí sibhialta agus comháititheoirí – féach thuas.

Má d’íoc tú cáin bhreisluacha (CBL) ar do theach (toisc gur cheannaigh tú é ó fhorbróir nó ó thógálaí), ní bheidh ort ach dleacht stampála ar bhonnphraghas an tí a íoc – is é sin, praghas an tí sular cuireadh an CBL leis. Mar sin, má d’íoc tú €227,000 (CBL san áireamh) as do theach nua, tá an figiúr sin comhdhéanta den bhonnphraghas €200,000 móide CBL ag 13.5% (€27,000) – ní íocann tú dleacht stampála ach amháin ar an mbonnphraghas €200,000. Léigh tuilleadh faoi sin inár gcáipéis ar Cháin Bhreisluacha.

Réadmhaoin neamhchónaithe

Ón 7 Nollaig 2011, tá ráta singil 2% ann ar gach réadmhaoin neamhchónaithe agus níl an chéad €10,000 díolmhaithe a thuilleadh ó dhleacht stampála.

Conas iarratas a dhéanamh

Beidh d’aturnae in ann a ríomh cé mhéid dleacht stampála atá le híoc agus iarrfar ort é seo a íoc sula ndúntar an díolachán. Íoctar an tsuim leis na Coimisinéirí Ioncaim, a chuireann stampa ar na gníomhais réadmhaoine. Gan an stampa seo, ní féidir na gníomhais a chlárú.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Oifig Náisiúnta Dleachta Stampála

Foirgneamh Nua Stampála
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
Éire

Lóghlao:1890 482582
Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie
R-phost: dublinstamp@revenue.ie

Tuilleadh eolais

Réadmhaoin chónaithe: roimh an 8 Nollaig 2010

Roimh an 8 Nollaig 2010, b’éagsúil an méid dleacht stampála a bhí le híoc, de réir luach na réadmhaoine agus do stádais (mar shampla, ceannaitheoir céaduaire nó infheisteoir). Roinneadh dleacht stampála ina cheithre chatagóir agus ráta éagsúla agus bhraith an méid a bhí ort a íoc ar do chúinsí ar leith.

Díolúine do cheannaitheoirí céaduaire

Go dtí an 8 Nollaig 2010, níor íoc ceannaitheoirí céaduaire dleacht stampála a bhí mar úinéirí lonnaitheacha réadmhaoin nua agus athláimhe cónaithe. Agus tú mar dhuine colscartha nó idirscartha, d’fhéadfaí caitheamh leat mar cheannaitheoir céaduaire dá gcomhlíonfá roinnt coinníollacha.

Daoine nárbh úinéirí lonnaitheacha ná infheisteoirí iad

Meastar gurb infheisteoirí daoine a ligeann tithe nó árasáin nua nó athláimhe ar cíos. Faoi na rialacha a bhí i bhfeidhm go dtí an 8 Nollaig 2010, bhí na rátaí céanna dleacht stampála i gceist d’infheisteoirí agus d’úinéirí lonnaitheacha neamh-chéaduaire.

Díolúintí agus faoisimh eile

  • Bhí úinéirí lonnaitheacha tithe/árasán nua díolmhaithe ó dhleacht stampála, a fhad nár sháraigh achar an tí nó an árasáin 125 méadar cearnach agus gur eisíodh Deimhniú Comhlíonta Achair Urláir
  • Má sháraigh achar an tí nó an árasáin 125 méadar cearnach, bhí roinnt dleacht stampála le híoc má bhí an Breithniú Inmhuirir os cionn na tairsí ábhartha díolúine
  • Ní raibh ort dleacht stampála a íoc nuair a bhí réadmhaoin á ceannach agat ar níos lú ná €127,500
  • Ní raibh dleacht stampála i gceist nuair a d’aistrigh tuismitheoir suíomh chuig leanbh leis/léi, faoi réir coinníollacha áirithe
Page edited: 23 June 2014