Na costais a bhaineann le teach a cheannach

Réamhrá

Tá costais eile a bhaineann le ceannacht tí seachas an morgáiste. Is féidir leo seo a bheith trom go leor, mar sin tá sé tábhachtach iad a bheith curtha san áireamh roimh dhul ar aghaidh le ceannacht tí.

Éarlais

De réir Rialacháin de chuid an Bhainc Cheannais, tá teorannacha ar an méid gur féidir a fháil mar iasacht mhorgáiste. Is gá iarmhéid an phraghais a íoc mar éarlais. De ghnáth, bíonn ar cheannaitheoirí ar a laghad 10% den phraghas, nó fiú níos mó, a íoc mar éarlais. Féach Morgáiste a fháil.

Más morgáiste ón údarás áitiúil atá i gceist, d'fhéadfadh an t-éarlais a bheith chomh híseal le 3% den phraghas.

Táillí

Táillí iasachtóra

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh anseo: táille iarratais; suirbhé an iasachtóra; cuardaithe; costais iasachta morgáiste agus banna slánaithe chun a chinntiú nach mbeidh caillteanas dhá dhéanamh ag an iasachtóir má bhíonn air athsheilbh a thógáil ar a áitreabh.

Táillí dlí

Níl aon ráta seasta muirear ann le haghaidh táillí dlí. Faoi Alt 4 den Acht Iomaíochta, 2002, níl aon chéatadán nó leibhéal seasta táillí ann. Seachas sin, is féidir le haturnaetha rátaí iomaíocha a thairiscint le haghaidh obair thíolactha - an obair dlí a bhaineann le teach a cheannach. Féadfaidh siad táille sheasta a ghearradh ort nó céatadán den phraghas ceannaigh. Is féidir roinnt meastachán a fháil sula ndéanann tú cinneadh faoi ghnólacht dlí.

Féadfaidh costais eile a bheith ann a bhaineann leis an bpróiseas dlí lena n-áirítear táillí na clárlainne talún agus táillí cuardaigh dlí. Bíonn CBL iníoctha ar na táillí dlí freisin.

Táille shuirbhé an cheannaitheora

Tá an suirbhé seo difriúil ón suirbhé a dhéanann an t-iasachtóir. Bíonn difear an-mhór sna costais.

Árachas

Árachas chosaint mhorgáiste

árachas chosaint mhorgáiste deartha le fuílleach do mhorgáiste a íoc má fhaigheann tú bás sula n-aisíoctar an iasacht go hiomlán. Go ginearálta, ní mór d’iasachtóirí a chinntiú go bhfuil cosaint mhorgáiste leordhóthanach agat nuair a fhaigheann tú iasacht le teach a cheannach, ach ní gá gurb iad sin a shocróidh an t-árachas duit. Ní mar a chéile préimheanna chuile chomhlacht ach tagann laghdú orthu i gcónaí thar théarma na hiasachta de réir mar a laghdaítear méid na hiasachta.

Ritheann na húdaráis áitiúla plean dá gcuid féin (Plean na nÚdarás Áitiúil um Chosaint Mhorgáiste) agus ní mór don té a fhaigheann iasacht faoi Scéim Iasachta na nÚdarás Áitiúil le Teach a Cheannach árachas a fháil tríd an scéim sin.

Árachas bhaile

Áitíonn formhór na n-iasachtóirí freisin go bhfaighfeá dóthain árachas bhaile le do theach a chosaint i gcás tine nó damáiste éigin eile. Níl ort árachas a cheannach ó d’iasachtóir.

Stampdhleacht

Is cáin í an stampdhleacht a bhíonn le n-íoc de réir luach na ngnóthaí.

Page edited: 23 August 2016