Gníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine gan dídean

Réamhrá

Tugtar faisnéis achomair sa cháipéis seo ar roinnt gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine nach bhfuil aon chóiríocht acu. Cé go bhfuil na heagraíochtaí liostaithe de réir an phríomhchineáil seirbhíse a sholáthraíonn siad, cuireann cuid mhór acu roinnt tacaí éagsúla ar fáil do dhaoine gan dídean, lena n-áirítear comhairle agus faisnéis ar roghanna eile atá ar fáil dóibh.

San am i láthair, tá méadú ag teacht ar líon na ndaoine atá gan dídean nó atá i mbaol a dtithe a chailleadh. Tá formhór na ndaoine gan dídean le fáil sna cathracha, go háirithe i mBaile Átha Cliath. Is ann do sheirbhísí dílse do dhaoine gan dídean i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

Plean Gníomhaíochta: I mí na Nollag 2014, fógraíodh Plean Gníomhaíochta chun dul i ngleic le heaspa phráinneach agus ghearrthréimhseach dídine. San áireamh sa Phlean, tá:

  • Seirbhísí feabhsaithe i gcomhair daoine a chodlaíonn amuigh, leithdháileadh ar thithe sóisialta ó thaobh tosaíochta de agus feidhmiú na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta (ICT) le haghaidh teaghlaigh gan dídean atá ina teideal –go léir lonnaithe i mBaile Átha Cliath
  • An tSeirbhís um Chosaint Tionóntacht a leathnú (féach thíos) go Corcaigh
  • Measúnú a dhéanamh ar an méid daoine gan dídean i gCorcaigh, i Luimneach, i nGaillimh agus i bPort Láirge agus na gníomhaíochtaí atá de dhíth a aithint.

Cóiríocht a rochtain

Mura bhfuil aon chóiríocht agat, nó má tá tú i mbaol do chóiríocht a chailliúint, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun cóiríocht a rochtain. Mar sin féin, má tá tú i mBaile Átha Cliath nó i gCorcaigh, tá na sainseirbhísí atá liostaithe thíos ar fáil do dhaoine gan dídean.

Más i gceantar Bhaile Átha Cliath atá tú, an Liúntas Cíosa á fháil agat agus tú i mbaol d’áit chónaithe a chailliúint, déan teagmháil leis an tSeirbhís um Chosaint Tionóntacht ar 1800 454 454 ó 9am-9pm Luan go hAoine nó cuir ríomhphost chuig tps@threshold.ie.

Maidir le daoine i gCorcaigh agus sa cheantar máguaird a mbaineann an cás céanna leo, tá an tseirbhís seo ar fáil 9am-1pm agus 2pm-5pm, Luan go hAoine.

Taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh, déan teagmháil le d ‘Oifigeach Leas Pobail áitiúil.

Is iad seo a leanas na sainseirbhísí cóiríochta i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

Baile Átha Cliath

Munar saoránach thú d'Éirinn ná den Ríocht Aontaithe

Tá an Lársheirbhís Socrúcháin do dhaoine gan dídean atá á reáchtáil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar oscailt ó 10am go meán lae agus ó 2pm go 4pm, an Luan go dtí an Aoine, ag: Halla Gheata na Páirce, 6-9 Bóthar Conyngham, Baile Átha Cliath 8. Teil.: 1800 707 707 (líne chabhrach 24 uair)

Seirbhís Measúnaithe agus Socrúcháin Chomhairle Contae Fhine Gall ar fáil ó 10rn go 12.30in agus ó 2.30in go 3.30in, Luan go hAoine ag: An Rannóg Tithíochta, Comhairle Contae Fhine Gall, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. Teil: (01) 890 5090

Seirbhís Measúnaithe agus Socrúcháin Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar fáil ó 10rn go 6in, an Luan go dtí an Aoine ag: An Rannóg Tithíochta, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Áras an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. Teil: (01) 205 4700

Seirbhís Measúnaithe agus Socrúcháin Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas ar fáil ó 10rn go meán lae agus ó 2.30in go 4in, an Luan go dtí an Aoine ag: An Rannóg Tithíochta, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Áras an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. Teil: (01) 414 9000.

Munar saoránach thú d'Éirinn ná den Ríocht Aontaithe

Aonad na nDaoine gan Dídean, 77 Sráid Ghairdinéir Uachtarach, Baile Átha Cliath 1: ó 10rn go 11.30rn agus ó 2in go 3.30in. Teil.: (01) 673 2030.

Corcaigh

Tá oibrí for-rochtana Chomhairle Cathrach Chorcaí ar fáil ag amanna éagsúla agus in áiteanna éagsúla le linn na seachtaine. Tá na hamanna agus na háiteanna sin liostaithe sa treoir maidir le seirbhísí éigeandála do dhaoine gan dídean (Béarla) arna foilsiú ag Fóram Easpa Dídine Chathair Chorcaí. Liostaítear sa treoir sin freisin an chóiríocht éigeandála atá ar fáil do dhaoine gan dídean i gCathair Chorcaí, mar aon le seirbhísí eile atá ar fáil.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh a rochtain

Go ginearálta, is féidir leat aon éilimh ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh amhail Liúntas Cuardaitheora Poistíocaíochtaí breoiteachta agus míchumais a dhéanamh ar an ngnáthbhealach. I gcás daoine atá lonnaithe lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus de Chorcaigh, téigh chuig d’oifig leasa pobail chun iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa agus ar íocaíochtaí eile Liúntais Leasa Fhorlíontaigh.

I gcás daoine atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath nó i gCorcaigh, tá Aonaid Daoine gan Dídean (HPUnna) ann a dhéileálann le héilimh ar Liúntas Leasa Forlíontach (Forlíonadh Cíosa san áireamh) agus a chabhraíonn le héilimh ar íocaíochtaí eile. Is féidir leis na haonaid cabhrú freisin le hiarratais ar chártaí leighis agus is féidir leo faisnéis a chur ar fáil ar sheirbhísí eile a d’fhéadfadh bheith ábhartha maidir le do chúinsí.

Baile Átha Cliath

Más saoránach thú d'Éirinn nó den Ríocht Aontaithe

Aonad na nDaoine gan Dídean le haghaidh na bhfear, Seirbhís Leasa Pobail, Roinn Coimirce Sóisialaí, Sráid Cumberland Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, Luan go hAoine.

Teil: 01 673 2575, Saortheil: 1800 724 724, Facs: 01 675 5749.

Uaireanta chlinic ar coinne amháin. Saortheil: 1800 724 724 tchun coinne a dhéanamh.

Aonad na nDaoine gan Dídean le haghaidh ban agus teaghlach l77 Sráid Gardiner Uachtarach, Baile Átha Cliath 1; 10rn–11.30rn, 2in–3.30in.

Teil: (01) 673 2030. 1800 724 724.

Munar saoránach thú d'Éirinn ná den Ríocht Aontaithe

Aonad na nDaoine gan Dídean, 77 Sráid Ghairdinéir Uachtarach, Baile Átha Cliath 1: ó 10rn go 11.30rn agus ó 2in go 3.30in. Teil.: (01) 673 2030.

Corcaigh

Tá Aonad na nDaoine gan Dídean atá lonnaithe i 3 Shráid Uí Dhraighneáin (isteach ó Ché Uí Shuilleabháin, Corcaigh, ar oscailt ó 9.30am go 11.30am, an Luan go dtí an Aoine. (Teil.: (021) 4805 490. (021) 4805 492, (021) 4805 493, (021) 4805 494.

Eagraíochtaí deonacha

Faigheann roinnt eagraíochtaí deonacha cistiúchán ón rialtas chun cóiríocht shealadach agus bhuan a chur ar fáil do dhaoine gan dídean agus chun comhairle agus cúnamh a thabhairt dóibh. Is iad seo a leanas na príomheagraíochtaí díobh siúd:

Clanna Shíomóin na hÉireann: simon.ie

Focus Éireann: focusireland.ie

Crosscare: crosscare.ie

Cumann Naomh Uinseann de Pól: svp.ie

Iontaobhas de Pól: depaulireland.org

Arm an tSlánaithe: salvationarmy.ie

Iontaobhas Peter McVerry: pmvtrust.ie

Novas: novas.ie

Sophia: sophia.ie

Cope: copegalway.ie

Sonas: sonashousing.ie

Cuan-Teach Mhuire: cuanmhuire.ie

Soláthraíonn Threshold agus Trust comhairle agus cúnamh do dhaoine gan dídean freisin.

Cuireann roinnt ball de Chomhairle na hÉireann um Thithíocht Sóisialta (eagraíochtaí tithíochta deonaí) seirbhísí agus tacaí ar fáil do dhaoine gan dídean.

Imircigh gan dídean

Más rud é go bhfuil cónaí ort go dlíthiúil in Éirinn agus go gcónaíonn tú i limistéar an údaráis áitiúil iomchuí le tréimhse shonrach ama, is féidir go mbeidh tú incháilithe do sheirbhísí tithíochta. Mura bhfuil tú incháilithe do chúnamh fadtéarmach tithíochta, is féidir go bhfaighidh tú cuidiú sealadach ó sheirbhís éigeandála do dhaoine gan dídean. Cuireann an dá eagraíocht seo a leanas sainchomhairle agus sainfhaisnéis ar fáil:

Soláthraíonn Seirbhís Crosscare do Dhídeanaithe faisnéis, tathant, tacaíocht agus seirbhísí atreoraithe do dhídeanaithe agus d’iarrthóirí tearmainn óna dteastaíonn cuidiú le híocaíochtaí leasa shóisialaigh agus le tithíocht i measc nithe eile – go háirithe i gcás daoine atá gan dídean nó atá i mbaol easpa dídine.

Crosscare, 2 Plás Sackville, Baile Átha Cliath 1. Teil.: (01) 873 2844

Soláthraíonn Ionad Cearta Imirceach Éireann (MRCI) faisnéis, tathant agus cúnamh i leith teidlíochtaí leasa shóisialaigh. Tairgeann an t-ionad acmhainní sin seirbhís túslíne ‘bualadh isteach’ agus seirbhís teileafóin agus ríomhphoist chun freastal ar cheisteanna ó gach cearn den tír.

Ionad Cearta Imirceach Éireann, 55 Cearnóg Parnell Thiar, Baile Átha Cliath 1.

Teil.: (01) 889 7570

Tuilleadh eolais

liosta seirbhísí atá ar fáil i mBaile Átha Cliath (Béarla) foilsithe ag Feidhmeannacht Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath, atá freagrach as seirbhísí do dhaoine gan dídean a chomhordú i mBaile Átha Cliath.

treoir maidir le seirbhísí éigeandála do dhaoine gan dídean i gCorcaigh (Béarla) curtha le chéile ag Fóram Easpa Dídine Chathair Chorcaí.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Ionad Eolais do Shaoránaigh is gaire duit.

Is féidir leat amharc ar na foinsí seo a leanas freisin:

Page edited: 11 August 2017