Comhlachais tithíochta

Réamhrá

Carthanais neamhspleácha neamhbhrabúis iad comhlachais tithíochta (ar a dtugtar Comhlachtaí Faofa Tithíochta (CFTanna) nó comhlachais tithíochta deonacha). Soláthraíonn siad tithíochta inacmhainne ar cíos do dhaoine nach féidir leo íoc as cíosanna na hearnála príobháidí nó a dtithe féin a cheannach; nó do ghrúpaí ar leith, ar nós daoine breacaosta nó daoine gan dídean.

Bunaíonn eagraíochtaí reatha cúraim roinnt comhlachais tithíochta a sholáthraíonn seirbhísí do ghrúpaí riachtanas speisialta, ar nós daoine breacaosta nó daoine atá faoi mhíchumas. Cuireann roinnt comhlachas seirbhísí neamhthithíochta ar fáil, ar nós béilí grúpa, gníomhaíochtaí sóisialta agus comhairle faoi leas.

Eagraíochtaí iad comharchumainn tithíochta ina bhfuil tionóntaí nó úinéirí sa chás go mbíonn na comhaltaí comhfhreagrach as bainistiú agus cothabháil a dtithe. Tá comharchumainn tithíochta tionóntaí an-chosúil le comhlachais tithíochta.

Rialacha

D’fhonn tithíocht a fháil ó chomhlachas tithíochta, ní mór duit bheith cláraithe de ghnáth ar liosta feithimh tithíochta an údaráis áitiúil i do cheantar.

Bíonn na cearta céanna, go bunúsach, ag tionóntaí comhlachas tithíochta a bhíonn ag tionóntaí údaráis áitiúil. Níl an ceart ag tionóntaí comhlachas tithíochta, áfach, chun a dtithe a cheannach.

Conas iarratas a dhéanamh

Beidh rannóg tithíochta d’údaráis áitiúil in ann a rá duit an bhfuil comhlachais tithíochta gníomhach i do cheantar. Ina ionad sin, is féidir leat cuardach a dhéanamh d’fhaisnéis teagmhála faoi chomhlachais tithíochta anseo.

Is gnách go gcuireann comhlachais tithíochta tithíocht ar fáil do dhaoine a bhfuil a n-ainmneacha ar liosta tithíochta an údaráis áitiúil. Más mian leat go ndéanfar breithniú ort le haghaidh cóiríochta a sholáthraíonn comhlachas tithíochta nó comhlacht faofa tithíochta eile, cuir tic sa bhosca atá marcáilte “tithíocht dheonach/chomharchumainn” ar an bhfoirm iarratais nuair a dhéanann tú iarratais ar thithíocht shóisialta. D’fhéadfadh roinnt comhlachas glacadh le hiarratais dhíreacha.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá tú ar liosta tithíochta an údaráis áitiúil, féadtar d’ainm a sheoladh ar aghaidh chuig comhlachas tithíochta.

D’fhéadfadh roinnt comhlachas glacadh le hiarratais dhíreacha. Sa chás seo, déanann tú iarratas go díreach leis an gcomhlachas a roghnaigh tú. Tá a mbeartas féin agus a gcoinníollacha cáilitheacha féin ag gach comhlachas maidir le tithíocht a chur ar fáil d’iarratasóirí.

Féadfaidh Comhairle um Thithíocht Shóisialta na hÉireann faisnéis ghinearálta a thabhairt duit ar chomhlachais tithíochta.

An Chomhairle na hÉireann do Tithiocht Shóisialta

50 Cearnóg Mhuirfean Thoir
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 661 8334
Facs:(01) 661 0320
Láithreán Gréasáin: http://www.icsh.ie
R-phost: info@icsh.ie

Féadfaidh an NABCO, Cumann Náisiúnta na gComharchumann Foirgníochta , faisnéis ghinearálta a thabhairt duit faoi chomharchumainn tithíochta.

Co-operative Housing Ireland

33 Sráid Bhagóid Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil: (01) 661 2877 or (01) 661 0324
Facs: (01) 661 4462
Láithreán Gréasáin: http://www.nabco.ie/
R-phost: admin@nabco.ie

Page edited: 15 December 2015