Teach nó árasán a cheannach ón údarás áitiúil

Réamhrá

Le blianta anuas, cuireadh roinnt scéimeanna ar fáil do thionóntaí i dtithe nó in árasáin de chuid an údaráis áitiúil, chun an teach nó an t-árasán a cheannach ón údarás áitiúil. Ina measc, tá an:

  • 2016 Scéim Ceannaigh Incrimintigh
  • Scéim Ceannaigh Árasán do Thionóntaí (SCAT)
  • 2010 Scéim Ceannaigh Incrimintigh i leith tithe nua

Ceannach incriminteach - scéim 2016

scéim nua ceannaigh incrimintigh i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2016 faoi rialacháin tithíochta 2015.

Rialacha

Chun cáiliú le haghaidh an scéime, ní mór go mbeadh tacaíocht tithíochta soisialta á fáil agat ar feadh bliana ar a laghad ar dáta d'iarratais, agus go mbeadh ioncam €15,000 ar a laghad agat in aghaidh na bliana.

D'fhéadfá cur isteach ar mhorgáiste údaráis áitiúil. Gheobhaidh tú lascaine 60%, 50% or 40% ar phraghas ceannaigh an tí, de réir d'ioncaim. Cuirfear muirear incriminteach ar an teach, a bheidh coibhéiseach leis an lascaine.

De réir a chéile, le linn tréimhse áirithe blianta, laghdóidh an muirear seo go h-incriminteach go dtína náid - 2% de luach iomlán an tí in in aghaidh na bliana - muna dhíolann tú an teach le linn na tréimhse seo. Má dhíolann tú an teach le linn na tréimhse seo, beidh ort an chuid eile den mhuirear incriminteach a íoc leis an údarás áitiúil.

breis sonraí ar an scéim ar environ.ie, ina measc leabhrán faisnéise (pdf).

Scéim Ceannaigh Árasán do Thionóntaí (SCAT)

Tháinig an scéim seo i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2012.

Má tá coimpléasc árasán le bheith i dteideal a ainmnithe do cheannach ag tionónta, ní mór an méid a leanas bheith i gceist:

  • Go bhfuil ar a laghad 5 árasán (seachas árasáin phobail) ann,
  • Nach bhfuil aon aonaid mhiondíola nó árasáin ann a dearadh do dhaoine aosta
  • Go sásaítear na critéir a leagtar amach in alt 51 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009

Sa mhullach air sin, ní mór go dtacóidh ar a laghad 65% de líon na dtionóntaí le hainmniú an choimpléisc.

Nuair atá árasáin á ndíol i gcoimpléasc ainmnithe, aistríonn an t-údarás áitiúil úinéireacht an choimpléisc chuig cuideachta bhainistíochta úinéirí árasán. Ligeann an chuideachta bhainistíochta na hárasáin uile láithreach bonn ar ais leis an údarás áitiúil chun iad a ligean le tionóntaí, a mbeidh an rogha ansin acu iad a cheannach ón údarás.

Leanann díolacháin an tsamhail cheannaigh incrimintigh. Baintear lascainí 40%, 50% nó 60% ón bpraghas ceannaigh, ag brath ar ioncam teaghlaigh. Ina theannta sin, tá muirear údaráis áitiúil i gceist ar a thagann laghdú de chomhréir socraithe gach bliain.

Sula ndíoltar na h-árasáin

Tá ar údaráis tithíochta tabhairt faoi mhéid suntasach d’obair ullmhúcháin sular féidir leo árasáin aonair a dhíol le tionóntaí. I measc na hoibre seo tá an méid a leanas:

  • Oiriúnacht choimpléisc roghnaithe árasán a mheas
  • Costais bhliantúla chothabhála a dheimhniú, d’fhonn muirir bhliantúla sheirbhíse a ríomh do dhaoine a cheannaíonn árasáin
  • Dul i gcomhairle le tionóntaí agus tabhairt faoi vóta

Ceannach incriminteach - scéim 2010

Seoladh Scéim Cheannaigh Incrimintigh do thithe nuathógtha i Meitheamh 2010, a cheadaíonn do dhaoine a cháilíonn do thithíocht shóisialta (tionóntaí reatha tithíochta sóisialta san áireamh) chun tithe sainithe nuathógtha a cheannach ó údarás áitiúil nó ó chomhlacht faofa tithíochta ar lascaine.

Tá scéim cheannaigh incrimintigh 2016 atá dírithe ar thithe údaráis áitiúil reatha, a ndéantar cur síos uirthi thuas, bunaithe ar scéim seo 2010.

Scéim Ceannaigh do Thionóntaí 1995 (tithe amháin)

Tá deireadh curtha leis an scéim seo le haghaidh iarrthóirí nua. Má bhí tú páirteach sa scéim, agus más mian leat an teach a dhíol laistigh 20 bliain den dáta ar cheannaigh tú é, nó sula bhfuair tú úinéireacht iomlán ar an teach, ní mór duit toiliú an údaráis áitiúil a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le Rannóg Tithíochta d’údaráis áitiúil.

Page edited: 4 April 2016