An Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’

Réamhrá

Tá sé mar chuspóir ag an scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’ feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh agus ar theas tithe atá faoi úinéireacht daoine ag a bhfuil ioncaim ísle. Tá an scéim á hoibriú ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) agus cuirtear í in ionad na Scéime ‘Tithe Níos Teo’ a bhí á hoibriú níos luaithe.

Tá teacht ar shonraí iomlána faoin scéim seo ar láithreán gréasáin an SEAI agus tá fáil ar bhreis faisnéise ar an láithreán gréasáin Coimeád Folláin agus Te ‘Keeping Well and Warm’.


Conas a oibríonn an scéim?

I measc na hoibre a chistítear faoin Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’, tá:

  • Insliú áiléir
  • Teach a dhéanamh díonmhar ar shéideán
  • Seaicéid fálaithe
  • Bolgáin ísealfuinnimh solais
  • Insliú balla cuasán
  • Comhairle ar fhuinneamh.

Cuireann painéal eagraíochtaí neamhbhrabacha pobalbhunaithe agus painéal conraitheoirí príobháideacha na seirbhísí ar fáil. Déanann an SEAI an dá phainéal a cheapadh. Tugtar faoi imscrúduithe ar roinnt tithe inar cuireadh an obair chun críche lena chinntiú go gcoimeádtar na caighdeáin.

Spreagann an An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil d’aon duine a fhaigheann fáil ar an scéim seo a theach a thástáil i leith radóin.

An gcáilím?

Más úinéir tí thú (nó má tá an teach á cheannach agat):

Ní mór gur tógadh do theach roimh 2006 agus ní mór go bhfuil ceann de na híocaíochtaí a leanas á fáil agat:

Má tá cónaí ort i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus má tá baol tearcrochtain fuinnimh ort, d'fhéadfadh go mbeadh do thiarna talún in ann deontas a fháil faoin scéim ar leith, Scéim na dTithe le Fuinneamh Níos Fearr.


Rátaí

Níl aon táille le híoc as obair a dhéantar faoin Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’.


Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh díreach ar an scéim, déan teagmháil leis an SEAI ar an nguthán ag 1800 250 204 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig warmerhomes@seai.ie. Féadfaidh tú an leabhrán ‘Coimeád folláin agus te’ a ordú ar na bealaí céanna.

Ina theannta sin, féadtar tithe incháilithe a shainaithint go háitiúil trí líonraí nó grúpaí de na hearnálacha reachtúla agus deonacha araon.

Page edited: 19 April 2017