An Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta

Réamhrá

Cuireann an Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta deontais ar fáil i gcomhair oibreacha bunúsacha atá deartha chun tabhairt faoi fhadhbanna soghluaisteachta sa bhaile. Mar shampla, is féidir an deontas a úsáid chun greimráillí, cithfholcadán boinn leibhéalta, rampaí rochtana nó ardaitheoir staighre a cheannach agus a chur isteach.

Is ar dhaoine níos sine atá an deontas seo dírithe, ach is féidir le daoine faoi mhíchumas tairbhe a bhaint as an scéim freisin.

Má tá oibreacha níos leithne le déanamh agat, nó muna cháilíonn tú faoi thástáil mhaoin na scéime seo, d'fhéadfá cur isteach ar an Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas nó ar an Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta.

Riarann na h-údaráis áitiúla an 3 scéim seo, faoi Rialacháin 2007 agus Rialacháin 2014.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht CBL maidir leis na háiseanna agus na gléasanna a mbíonn de dhíth ort. Baineann an scéim aisíocaíochta seo le costas na hoibre suiteála freisin.

Rialacha

Tá fáil ar an deontas do dhaoine ag a bhfuil uasioncam teaghlaigh níos ísle ná €30,000. Is féidir é a íoc le daoine a bhfuil cónaí orthu sna cinéalacha tithíochta a leanas:

  • Tithíocht úinéir-áitithe
  • Tithe atá á gceannach ó údarás áitiúil faoin scéim cheannaigh ag tionóntaí
  • Cóiríocht atá ar cíos go príobháideach (is féidir le marthanacht do thionóntachta tionchar a bheith aige ar fhaomhadh a fháil ar an deontas)
  • Cóiríocht atá curtha ar fáil faoi na scéimeanna tithíochta deonacha an Scéim Tacaíochta Caipitil agus an Scéim um Fhóirdheontais Cíosa
  • Cóiríocht atá áitithe ag daoine atá ina gcónaí in árais chomhchoiteanna.

Caithfidh an t-údarás áitiúil bheith sásta go mbeidh gnáthchónaí ort sa theach tar éis na n-oibreacha. Más tionónta tú, caithfidh tú faomhadh scríofa a fháil ó do thiarna talún.

Tabharfar tús áite do d'iarratas bunaithe ar riachtanas leighis. Tabharfar an tús áite is airde do dhaoine a bhfuil tinneas foirceanta ag dul dóibh nó sa chás go bhféadfaí duine a scaoileadh abhaile ón ospidéal dá ndéanfaí athruithe/oiriúnuithe.

Nuair a fhaigheann an t-údarás áitiúil d'iarratas, is féidir go n-iarrfadh sé measúnú ó theiripeoir saothair (TS). Is féidir leis an údarás áitiúil measúnú TS a eagrú, ach is féidir leat féin TS a fhostú chun measúnú a dhéanamh, agus suas le €200 forchúiteamh a fháil mar chuid den deontas iomlán suas go dtí uasmhéid an deontais (€6,000).

Tástáil mhaoine

Déantar measúnú ar d'ioncam teaghlaigh iomlán chun a fháil amach an bhfuil tú incháilithe don deontas, agus má tá, ag cén leibhéal cabhrach.

Is éard is ioncam teaghlaigh ann ná:

  • Ollioncam bliantúil úinéara na réadmhaoine (nó an tionónta i gcás áitreabh príobháideach ar cíos) agus an chéile/pháirtí sa bhliain cíosa roimhe sin
  • Ioncam atá ag aon duine fásta eile sa theaghlach, os cionn 23 bliana má tá siad in oideachas lán-aimsearach, nó os cionn 18 bliana munal bhfuil

thógtar an méid seo a leanas san áireamh nuair atá ioncam do theaghlaigh á ríomh:

Faisnéis le soláthar

Agus iarratas á dhéanamh le haghaidh deontais, ní mór na rudaí seo a leanas a chur ar fáil:

  • D’uimhir thagartha cánach
  • Sonraí do cheantar cánach agus
  • Ráiteas a thugann le fios go bhfuil do chúrsaí cánach in ord, chomh fada agus is eol duit

Ní mór freisin fianaise a chur ar fáil maidir le húinéireacht an tí chomh maith le fianaise gur íocadh an Cáin Mhaoine Áitiúil (LPT) air. Tá faoiseamh le fáil ón CMÁ ar mhaoin a oiriúnaíodh le haghaidh áitiú ag duine atá faoi mhíchumas. Léigh tuilleadh inár ndoiciméad, Díolúintí ón gCáin Mhaoine Áitiúil agus sna treoracha na gCoimisinéirí Ioncaim (pdf)

Ní mór 2 luachan mhiondealaithe scríofa ó chonraitheoir a chur isteach leis an iarratas, agus costas na hoibre luaite orthu. Má cheapann an t-údarás áitiúil gur luachan míréasúnta é, iarrfar ort ceann eile a fháil. Moltar go gcuirtear san áireamh san obair atá bheartaithe suiteáil aláraim deataigh agus aláraim aonocsaíd charbóin, mura bhfuil siad suiteáilte agus ag feidhmiú i do theach cheana féin.

Má tá sé i gceist agat níos mó ná €650 a íoc le conraitheoir, seans go mbeidh ar do chonraitheoir a Dheimhniú Imréiteach Cánach a sheoladh chuig an údarás áitiúil.

Tús a chur leis an obair chun do theach a oiriúnú

Beifear ag súil go gcuirfí tús leis an obair taobh istigh de 6 mhí tar éis duit faomhadh a fháil don deontas. Muna tharlaíonn sé seo, d'fhéadfá breis ama a éileamh ón údarás áitiúil.

Iarratas a dhéanamh ar dheontas breise

De ghnáth, glactar leis go mbeidh an obair a dhéantar i do theach in oiriúint do na riachtanais a bheidh agat amach anseo, chomh maith le do riachtanais reatha. Má thagann athrú suntasach ar do riachtanais thar tréimhse ama, seans go mbeidh gá le tuilleadh oibre. Is féidir iarratas a dhéanamh arís le haghaidh Deontas Áiseanna Soghluaisteachta agus déanfar gnáthmheasúnú ar d’iarratas. Ní bhaineann íosteorainn ama leis an tréimhse idir íocaíocht na chéad deontais agus íocaíocht an dara deontas.

Rátaí

Is é an uasdheontas atá ar fáil ná €6,000 agus is féidir leis seo 100% de chostas na hoibre a chlúdach.

Nóta: Seans nach níocfar uasmhéid an deontais. Braitheann méid an deontais ar an méid chistiúcháin atá ag an údarás áitiúil – is féidir leis an údarás áitiúil cinneadh an íocfaidh sé an deontas iomlán nó céatadán den iomlán i ngach cás.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas

Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ó láithreán gréasáin d'údaráis áitiúil nó iarraidh orthu forim a sheoladh chugat. Tá mioneolas ar an bhfoirm faoi choinniollacha na scéime, chomh maith le seicliosta na ndoiciméad atá le cur leis an bhfoirm.

Muna bhfuil tú sásta le cinneadh an údaráis áitiúil, is féidir achomharc a dhéanamh. Caithfidh d'achomharc a bheith i scríbhinn agus caithfidh tú e a dhéanamh i 3 seachtaine. Scríobh síos cad iad na fáthanna leis an achomharc a dhéanamh.

Faigh breis eolais ó d'údarás áitiúil.

Page edited: 6 December 2016