Scéim deontais chun píobáin agus feistis luaidhe a dheisiú

Réamhrá

Socraíodh scéim deontais nua chun cabhrú le teaghlaigh ísealioncaim íoc as an gcostas a bhíonn ar phíoblach luaidhe ina dtithe a réiteach. Tá an scéim á tabhairt isteach faoi na Rialacháin um Dheisiú Luaidhe (Cúnamh Airgeadais), 2016 (pdf).

níos mó sonraí faoin scéim ar environ.ie, anuas ar nóta faisnéise agus foirm iarratais i dteannta a chéile (pdf).

Rialacha

Ní mór go bhfuil an áit chónaithe faoi d’úinéireacht agus caithfidh tú cónaí ann mar d’áit chónaithe phríomha. Ní mór go gcruthaíonn na píobáin agus na feistis luaidhe atá á n-ionadú cuid de chóras a iompraíonn uisce chun bia nó deochanna a ullmhú nó a iompraíonn uisce atá le hól ag daoine.

Ní mór go ndéantar an obair dheisiúcháin sula ndéanann tú iarratas ar an deontas. Ní mór go dtugann aon chonraitheoir a úsáideann tú deimhniú reatha imréitigh cánach duit. Caithfidh siad fáltais mhiondealaithe a sholáthar, ina sonraítear an obair faoinar tugadh agus na costais ghaolmhara. Chomh maith leis sin, caithfidh siad a dheimhniú, i scríbhinn, go mbaineann aon ábhair a úsáidtear, píobáin agus feistis san áireamh, an cháilíocht chuí amach agus gur cuireadh caighdeán ceart saoirseachta i bhfeidhm. Beidh ort na deimhnithe agus na fáltais seo a chur faoi iamh le d’iarratas ar an deontas.

Caithfidh tú fianaise a sholáthar, chomh maith, i leith riosca i leith éilliú luaidhe i do theach. I measc na fianaise atá inghlactha, tá an méid a leanas:

  • Foirm fógra ó do sholáthraí uisce a chuireann in iúl gur dóchúil go gcuimseofar i do chóras uisce píobáin agus feistis luaidhe
  • Deimhniú saotharlainne a eisíodh le 6 mhí anuas, a léiríonn luach paraiméadrach le haghaidh luaidhe i do sholáthar uisce a sháraíonn an teorainn reachtúil. Ní mór go mbíonn an tsaotharlann eisithe creidiúnaithe ag Bord Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú (INAB) chun tástáil a dhéanamh do luaidhe in uisce óil.

Fianaise i leith ioncaim

Déantar tástáil mhaoine ar an deontas – féach ‘Rátaí’ thíos. Beidh ort fianaise a sholáthar i leith ioncam do theaghlaigh nuair a dhéanann tú iarratas. Ríomhtar seo mar d’ollioncam inchánach sa bhliain chánach roimhe seo, anuas ar ollioncam inchánach do chéile nó do pháirtneára. Is í an fhianaise a theastaíonn:

  • I dtaobh fostaithe a íocann cáin faoi ÍMAT, ráiteas comhardaithe nó cáipéis chomhionann ó na Coimisinéirí Ioncaim
  • I dtaobh daoine féinfhostaithe, fógra i leith measúnú ar cháin ioncaim nó cáipéis chomhionann ó na Coimisinéirí Ioncaim
  • I dtaobh daoine a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu, ráiteas ioncaim ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Rataí

Tá an leibhéal deontais bunaithe ar ollioncam bliantúil an teaghlaigh sa bhliain chánach roimhe seo, faoi mar a leagtar amach sa tábla thíos.

Ioncam teaghlaigh sa bhliain Céatadán na gcostas faofa atá ar fáil An deontas uasta atá iníoctha
A mhéid le €50,000 80% €4,000
Idir €50,001 agus €75,000 50% €2,500
Os cionn €75,000 Deontas ar bith Deontas ar bith

Conas iarratas a dhéanamh

Comhlánaigh an fhoirm iarratais (pdf), faoi mar a dtugtar cuntas air sna nótaí faisnéise a ghabhann leis seo, agus seol ar aghaidh í, anuas ar an gcáipéisíocht riachtanach, chuig d’údarás áitiúil.

Tuilleadh eolais

Féadfaidh luaidhe a bheith in uisce óil, mar gheall gur baineadh úsáid choiteann as píobáin luaidhe, sádar luaidhe agus umair uisce a bhí líneáilte le luaidhe sa phluiméireacht a fhad leis an 1970idí, agus an tráth sin san áireamh. D’fhéadfadh uisce a bheith á soláthar go fóill do roinnt daoine trí na córais níos sine phluiméireachta seo, ar an ábhar sin. Cruthaíonn luaidhe baol don tsláinte, go háirithe do leanaí óga, mná torracha agus do naíonáin a mbeathaítear iad le foirmle bhainne, mar sin, ba cheart go mbeadh a laghad luaidhe agus is féidir in uisce a úsáidtear le haghaidh óil agus cócaireachta. Is é an leibhéal dlíthiúil luaidhe in uisce óil 10 micreagram in aghaidh an lítir.

D’fhoilsigh FSS comh-staidpháipéar ar luaidhe in uisce óil (pdf) i dteannta an GCC, anuas ar shraith ceisteanna coitianta. Foilsíodh straitéis náisiúnta chun nochtadh do luaidhe a laghdú agus tá plean náisiúnta maolaithe á ullmhú ag Uisce Éireann.

Page edited: 1 December 2016