Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr

Réamhrá

Soláthraíonn an Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr deontais d’úinéirí tí áirithe chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú ina gcuid tithe. Is féidir le tiarnaí talún agus le h-úinéirí a bhfuil níos mó ná teach amháin acu iarratas a dhéanamh ar dheontas faoin scéim freisin. Is é Údarás Fuinneamh Inmharthana Éireann (ÚFIÉ) a riarann an scéim.

Rialacha

Is féidir deontas a fháil don obair seo a leanas a bhaineann le coigilt fuinnimh:

 • Insliú don díon
 • Insliú balla - mar shampla, balla cuasach, tirimlíneáil inmheánach nó insliú seachtrach
 • Uasghrádú ar rialtáin teasa
 • Athsholáthar ar choire ardéifeachtachta (níos mó ná éifeachtacht 90%) lena n-áirítear uasghrádú ar rialtáin teasa
 • Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) tar éis a ndéantar an obair choigilte fuinnimh - tá an BER seo riachtanach chun deontas a fháil
 • Téamh gréine

Féach an Treoirleabhar Feidhme (pdf) le haghaidh achoimre ar riachtanais feidhmíochta maidir le gach ceann de na bearta sin. Ní mór do chonraitheoir(í) an obair a dhéanamh de réir na gcaighdeán mionsonraithe atá leagtha amach i gCód Cleachtais agus Sonraíochta Teicniúil Conraitheoirí (pdf).

Ceisteanna Coitianta mionsonraithe maidir leis an Scéim na dTithe um Fhuinneamh níos Fearr foilsithe ag Údarás Fuinneamh Inmharthana Éireann (ÚFIÉ).

Conas cáiliú don scéim

Caithfidh tú an deontas a bheith ceadaithe duit sula gceannaíonn tú ábhar ar bith nó sula gcuireann tú tús le hobair choigilte fuinnimh ar bith atá cuimsithe ag an deontas. Má tá tús curtha agat le hobair cheana féin, ní bheidh tú incháilithe do dheontas. Maireann faomhadh ar an deontas ar feadh 6 mhí i ndiaidh an dáta eisiúna.

Mar sin féin, is féidir an BER roimh obair a dhéanamh sula gceadaítear an deontas agus d’fhéadfadh a leithéid a bheith úsáideach mura bhfuil tú cinnte faoi roghanna coigilte fuinnimh nó cad atá le déanamh i dtús báire.

Le bheith incháilithe do dheontas caithfidh tú:

 • A bheith mar úinéir teaghaise a tógadh roimh 2006
 • Conraitheoir a úsáid ó liosta cláraithe ÚFIÉ
 • Úsáid a bhaint as ábhair agus as earraí a feistíodh as an nua
 • Obair a chomhlíonann na caighdeáin riachtanacha a chinntiú
 • BER a dhéanamh i ndiaidh críche na hoibreacha
 • Measúnóir BER ó liosta cláraithe ÚFIÉ a úsáid

Ní bhfaighidh tú deontas más rud é:

 • Go bhfuil do choire reatha á athsholáthar agat le coire éifeachtachta coitianta a bhfuil níos lú ná 90% éifeachtacht ag baint leis
 • Go bhfuil athsholáthar déanta ar an gcoire, ach gan athsholáthar ar bith déanta ar na rialtáin teasa
 • Nach gcloínn an obair leis na caighdeáin chuí
 • Go bhfuil an obair clúdaithe faoi íocaíocht ar bith a fuarthas faoi scéim eile deontais

Conas fáil amach an mbainfeadh do theach leas as obair choigilte fuinnimh

Is féidir leat Féinsuirbhé Baile a dhéanamh chun réimsí a aithint i do theach a bhféadfaí feabhas a chur orthu chun éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú.

Is féidir leat Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (BER) a mheasúnú freisin. Déanfaidh measúnóir BER rátáil fuinnimh ar do theach agus tabharfaidh sé tuairisc chomhairleach duit, a chabhróidh leat réimsí a aithint atá le feabhsú chun éifeachtacht fuinnimh a mhéadú.

Cead pleanála

Go ginearálta, ní bheidh cead pleanála ag teastáil le haghaidh obair a fhaigheann cúnamh deontais faoin scéim, ach d’fhéadfadh cead pleanála a bheith ag teastáil maidir le hinsliú an bhalla seachtraigh. Beidh an riachtanas maidir le cead pleanála ag brath ar roinnt rudaí, mar shampla, cibé an mbeidh tionchar ar chuma seachtrach an fhoirgnimh nó cibé an struchtúr atá faoi chosaint an foirgneamh. Déan teagmháil le d’údarás áitiúil chun fáil amach an bhfuil cead pleanála ag teastáil.

Obair shábháilte a chinntiú

Faoi na Rialacháin a dhéanann rialú ar chúrsaí sábháilteachta, sláinte agus leasa san áit oibre, ní mór d’úinéirí tí a chinntiú gur daoine inniúil a dhéanann obair thógála ar bith a dhéantar ar a dteach. Tá tuilleadh le léamh faoi seo ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, idir an Treoirleabhar le haghaidh Úinéirí Tí (pdf) agus cuid de na Ceisteanna Coitianta.

An Dreasacht Athchóirithe Tí

Chomh maith le deontas a fháil faoin Scéim na dTithe um Fhuinnimh níos Fearr, seans go mbeidh tú in ann creidmheas cánach a éileamh ar chuid de chostas na hoibre. Tá tuilleadh le léamh faoi seo sa doiciméad dár gcuid a bhaineann leis an Dreasacht Athchóirithe Tí agus sna Ceisteanna Coitianta seo arna bhfoilsiú ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Rátaí

Íoctar deontais tar éis don obair a bheith curtha i gcrích agus conraitheoir a bheith íoctha agat.

Bíonn iarratais a fhaightear ó oileáin ar leith amuigh ón gcósta incháilithe do 50% breise de chúnamh deontais.

Má bhíonn costas na hoibre (lena n-áirítear CBL) níos lú ná uasmhéid an deontais, gheobhaidh tú deontas do chostas iarbhír na hoibre.

Má tá creidmheas cánach á éileamh agat faoin Dreasacht Athchóirithe Tí, déanfar an méid caiteachais atá incháilithe le haghaidh creidmheas a laghdú, mar atá leagtha amach sa Cheist Choitianta seo.

Bónais: Tá bónas €300 iníoctha nuair atá 3 bheart incháilithe curtha i gcrích ar theach, agus tá €100 breise iníoctha nuair a chuirtear an 4ú beart i gcrích. Cuirtear san áireamh stair iomlán na deontas atá faighte i dtaobh do thí nuair atá cinneadh á dhéanamh faoi bhónas a bheith dlite nó gan é a bheith dlite. Ní chuirtear BER san áireamh mar bheart agus cáilíocht le haghaidh bónais á ríomh.

Tá leagtha amach sa tábla seo thíos uasleibhéil na ndeontas agus na mbónas atá le híoc maidir le bearta breise.

Beart Uasluach
Insliú áiléir €400
Insliú bhalla cuasaigh €400
Insliú bhalla - líneáil thirim inmheánach
- Árasán (ar bith) nó teach lár-ardáin
- Teach leathscoite nó ag deireadh ardáin
- Teach scoite

€1,600
€2,200
€2,400
Insliú bhalla - seachtrach
- Árasán (go léir) nó teach lár-ardáin
- Teach leathscoite nó ag deireadh ardáin
- Teach scoite

€2,250
€3,400
€4,500
Coire ardéifeachtachta (níos mó ná 90% éifeachtachta) gáis nó ola le huasghrádú ar rialtáin teasa €700
Uasghrádú ar rialtáin teasa €600
Griantéamh €1,200
Measúnú BER i ndiaidh na hoibre (Ní íocfar ach uair amháin i leith an tí) €50
Íocaíocht bhónais i ndiaidh an tríú bhirt €300
Íocaíocht bhónais i ndiaidh an cheathrú bhirt €100

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir iarratas ar líne a dhéanamh nó foirm iarratais (pdf) a íoslódáil. Gheobhaidh iarratais ar líne freagra laistigh 3 lá. Gheobhaidh iarratais phoist freagra laistigh 20 lá oibre.

treoir a chabhraíonn leat le d’iarratas (pdf) foilsithe ag ÚFIÉ, chomh maith le ceisteanna coitianta mionsonraithe faoin Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr

Údarás Fuinneamh Inmharthana Éireann
Bosca P.O. 119
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
Éire

Teil:01 808 2100
Láithreán Gréasáin: http://www.seai.ie/
R-phost: info@betterenergyhomes.ie

Page edited: 20 September 2016