Deontais agus scéimeanna tithíochta

An Dreasacht Athchóirithe Tí
Faoiseamh cánach d'úinéirí agus do thiarnaí talún le haghaidh feabhsuithe tí.

Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas
Íoctar na deontais seo nuair atá athruithe riachtanacha le déanamh ar theach, chun é a oiriúnú ó thaobh cónaithe do dhuine faoi míchumas fisiciúil, céadfach nó meabhrach nó le fadhb sláinte intinne.

An Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta
Deontais atá ar fáil chun tithíocht do dhaoine breacaosta a fheabhsú, ionas gur féidir leis an áititheoir fanacht ina theach féin chomh fada agus is féidir.

An Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta
Scéim chun cabhrú leis na costais a bhaineann le deisiúcháin atá riachtanach chun tabhairt faoi fhadhbanna soghluaisteachta sa bhaile.

Obair fheabhsucháin in áit tí ón údarás áitiúil
Tríd an scéim seo is féidir le húdaráis áitiúla tithe príobháideacha a fheabhsú nó a mhéadú in áit tithe a chur ar fáil.

Íasachtaí ón údarás áitiúil ar mhaithe le feabhsucháin tí
Tá iasachtaí ar fáil ón údarás áitiúil d'úinéirí tí ar mhaithe le hobair riachtanach a dhéanamh leis an teach a fheabhsú, a dheisiú nó a mhéadú.

Tithe do Dhaoine Aosta
Cur síos atá anseo ar na scéimeanna speisialta deontais tithe agus deontais feabhsúcháin tí do dhaoine aosta agus do dhaoine le míchumais.

Scéim um Thithe Fuinnimh níos Fearr
Soláthraíonn an scéim deontais chun cabhrú leat éifeachtacht fuinnimh an tí a mhéadú, lena n-áirítear deontais le haghaidh insliú tí.

An Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’
Díríonn an scéim ar éifeachtacht fuinnimh agus teocht na dtithe ina bhfuil daoine ar ioncam íseal ina gcónaí a fheabhsú.

Grants for solar panels and battery systems
The Solar PV Pilot Scheme offers grants to homeowners to install solar panels and battery energy storage systems.

Scéim Deisiúchán agus Léasaithe
Scéim nua chun réadmhaoine folmha a thabhairt chun úsáide don tithíocht shóisialta.

Scéim deontais chun píobáin agus feistis luaidhe a dheisiú
Deontais chun cabhrú le teaghlaigh ísealioncaim íoc as an gcostas a bhíonn ar phíoblach uisce ina gcuimsítear luaidhe a dheisiú.