Tástáil mhaoine cárta leighis: daoine faoi bhun 70 bliain d’aois

Réamhrá

Chun cáiliú do chárta leighis, ní mór go mbíonn d’ioncam seachtainiúil faoi bhun figiúr áirithe i dtaobh mhéid do theaghlaigh. Mínímid anseo an tástáil mhaoine dóibh siúd atá faoi bhun 70 bliain d’aois. Féach, chomh maith, faisnéis eile faoin gcárta leighis agus conas iarratas a dhéanamh.

rialacha éagsúla tástáil mhaoine ann dóibh siúd atá os cionn 70 bliain d’aois.

Bunaítear an measúnú a dhéantar ar lánúin ar mhaithe le cuspóirí cárta leighis ar aois an duine níos sine.

Cuirtear ioncam, coigilteas, infheistíochtaí agus maoin (seachas do theach féin) san áireamh sa tástáil mhaoine. Tá roinnt eisceachtaí ann, áfach.

De réir threoirlínte FSS, má thuilleann tú d’ioncam go hiomlán ó liúntais nó sochair leasa shóisialaigh nó ó liúntais FSS, ba cheart go ndeonófar duit cárta leighis fiú cé go bhféadfadh d’íocaíocht bheith os cionn na dtreoirlínte ioncaim le haghaidh d’aoise agus do cháis.

Má tá d’ioncam os cionn na dtreoirlínte, déanfar measúnú uathoibríoch ort don Chárta Cuairte LG a bhfuil teorainneacha níos airde ioncaim aige. Anuas air sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí.

Tá roinnt catagóirí daoine díolmhaithe ón tástáil mhaoine, lena n-áirítear daoine atá i dteideal cárta leighis a fháil faoi Rialacháin an AE.

Measúnú ioncaim

Teorainn ioncaim sheachtainiúil (ollioncam lúide cáin, an MuirearSóisialta Uilíoch agus ÁSPC)

Catagóir Daoine faoi bhun 66 bliain d’aois Os cionn 66 bliain d’aois
Duine singil a chónaíonn leis/léi féin €184 €201.50
Duine singil a chónaíonn lena t(h)eaghlach €164 €173.50
Lánúin, pósta/comhchónaí/páirtnéirí sibhialta (nó tuismitheoir aonair le leanaí cleithiúnacha) €266.50 €298
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí faoi bhun 16 €38 €38
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh ina dhiaidh sin faoi bhun 16 €41 €41
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí os cionn 16 (gan ioncam ar bith) €39 €39
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh os cionn 16 ina dhiaidh sin (gan ioncam ar bith) €42.50 €42.50
Gach cleithiúnaí os cionn 16 atá ag tabhairt faoi oideachas tríú leibhéal lánaimseartha gan cúnamh deontais €78 €78

Anuas air sin, ceadófar costais réasúnta a thabhaítear maidir le costais chúram leanaí, íocaíochtaí cíosa/morgáiste agus tháillí tithe altranais. Tá íocaíochtaí morgáiste incheadaithe: árachas dóiteáin agus inneachair, árachas um chosaint morgáiste agus árachas saoil comhghaolmhar.

I dtaobh costais sheachtainiúla taistil chuig an obair, ceadaítear an costas iarbhír iompair phoiblí nó, i gcás gluaisteán, míleáiste amhail 30 cent sa mhíle/18 cent sa km. Sa chás go dteastaíonn dhá ghluaisteán ó lánúin chun taisteal chuig an obair, bíonn liúntas dúbailte i bhfeidhm.

Má sháraíonn d’ioncam na teorainneacha seo, déanfaidh an t-oifigeach breithiúnachta breithniú ar cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh sé ina údar le cruatan míchuí má dhiúltaítear cárta leighis duit. Má cheapann tú go bhféadfadh seo a bheith i gceist i do chás, mar shampla, má tá ardchostais leighis agat, féadfaidh tú sonraí a chur san áireamh faoi do chuid cúinsí nuair a dhéanann tú iarratas.

Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, féadtar measúnú a dhéanamh ort do chárta cuairte LG. Má sháraíonn d’ioncam an teorainn ábhartha, déanfaidh an t-oifigeach breithiúnachta breithniú ar cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh sé ‘ina chruatan míchuí’ duit íoc as seirbhísí LG mura bhfuil cárta cuairte LG agat.

Má tá leanaí agat faoi aois 6 bliana agus mura bhfuil siad incháilithe do chártaí leighis, tabharfar cártaí cuairte LG dóibh do leanaí faoi 6 bliana d’aois.

Ioncam nach gcuirtear san áireamh

Dámhachtainí áirithe cúitimh:

  • Íocaíochtaí cúitimh a dhéanann an Bord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe.
  • Aisíocaíochtaí a dhéantar faoin Scéim Sláinte (Aisíocaíocht) (is é sin, an Scéim Aisíocaíochta Tithe Altranais)
  • Dámhachtainí a bhronntar ar dhaoine ar tháinig Heipitíteas C nó SEIF orthu ó tháirgí fabhtacha fola (mar aon le hioncam ón airgead sin a infheistiú)
  • Íocaíochtaí ex-gratia a d’fhaomh Bord Sásamh Ospidéal Lourdes faoi théarmaí Scéim Sásamh Ospidéal Lourdes 2007.

Íocaíochtaí áirithe a dhéanann an Stát:

  • Íocaíochtaí FSS: Liúntas Cúram Altrama, Liúntas Soghluaisteachta, Liúntas Leasa na nDall
  • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh: Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh, Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Liúntas Cúram Baile, Íocaíochtaí Caomhnóra; forlíontaí seachtainiúla (ar nós forlíonadh aiste bia nó téimh) a íoctar faoin scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh; Liúntais Bhreosla, Oileáin, Maireachtála Aonair agus Liúntas do Dhaoine os cionn 80 bliain d’aois.
  • Íocaíochtaí eile: Deontais chothabhála oideachais tríú leibhéal; Liúntas Cothabhála Athshlánaithe; tuilleamh ó fhostaíocht de nádúr athshlánaithe (a mhéid le €120.00 sa tseachtain)

Caipiteal agus maoin a mheasúnú

Cuirtear an caipiteal go léir (coigilteas agus infheistíochtaí) san áireamh ar mhaithe le cuspóirí cárta leighis. Tugtar neamhaird ar ioncam ó choigilteas, ar infheistíochtaí nó ar mhaoin ar a bhfuil uasluach €36,000 i gcás duine singil agus €72,000 i gcás lánúine.

Ní dhéantar measúnú ar luach theach do theaghlaigh.

I gcás suimeanna os cionn na dteorainneacha neamhairde, cuirtear measúnú ainmniúil ar ús i bhfeidhm.

Measúnú ainmniúil ar ús

Caipiteal Maoin sheachtainiúil arna measúnú
An chéad €36,000 (duine singil), €72,000 (lánúin) Neamhní
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €10,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Iarmhéid €4 in aghaidh gach €1,000

Níl saghsanna áirithe sonraithe de chúiteamh Stáit inmheasúnaithe. Áirítear duaisbhannaí sa mhéid a ndéantar measúnú air.

Maoin (seachas teach an teaghlaigh) Sa chás go ligtear talamh nó foirgnimh ar léas le duine eile, is é a bheidh san ioncam ar a ndéanfar measúnú an t-ollioncam lúide aon chostas a thabhaítear go réasúnta a bhaineann leis an maoin agus féadtar a áireamh leis an gcostas sin préimheanna árachais, aisíocaíochtaí iasachta/morgáiste, cothabháil etc.

I gcás talún nó foirgneamh nach bhfuil in úsáid ach a d’fhéadfaí a ligean ar cíos nó a dhíol, féadtar na roghanna measúnaithe a leanas a úsáid, agus cuirtear an rogha is mó is tairbheach don iarratasóir i bhfeidhm:

  • Measúnú ainmniúil ar “ráta reatha” an chíosa/an léasa sa cheantar.
  • Measúnú ar luach caipitiúil, amhail a shonraítear sa tábla i dtaobh caipitil, thuas.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh anseo faoin gcárta leighis, lena n-áirítear conas iarratas a dhéanamh.

treoirlínte measúnaithe d’iarratais ar chárta leighis foilsithe ag an FSS.

Page edited: 6 February 2018