Tástáil mhaoine cárta leighis: daoine os cionn 70 bliain d’aois

Réamhrá

Chun cáiliú do chárta leighis, ní mór go mbíonn d’ioncam seachtainiúil faoi bhun figiúr áirithe. Mínímid anseo an tástáil mhaoine dóibh siúd atá os cionn 70 bliain d’aois. Féach, chomh maith, faisnéis eile faoin gcárta leighis agus conas iarratas a dhéanamh.

rialacha éagsúla tástáil mhaoine ann dóibh siúd atá faoi bhun 70 bliain d’aois.

Bunaítear an measúnú a dhéantar ar lánúin ar mhaithe le cuspóirí cárta leighis ar aois an duine níos sine.

Cuirtear ioncam, coigilteas, infheistíochtaí agus roinnt maoine san áireamh sa tástáil mhaoine. Tá roinnt eisceachtaí ann, áfach.

De réir threoirlínte FSS, má thuilleann tú d’ioncam go hiomlán ó liúntais nó sochair leasa shóisialaigh nó ó liúntais FSS, ba cheart go ndeonófar duit cárta leighis fiú cé go bhféadfadh d’íocaíocht bheith os cionn na dtreoirlínte ioncaim le haghaidh d’aoise agus do cháis.

Má tá d’ioncam os cionn na dteorainneacha do chárta leighis, gheobhaidh tú Cárta Cuairte LG mura bhfuil d’ioncam seachtainiúil os cionn €700 (duine singil) nó €1,400 (lánúineacha atá pósta, ag comhchónaí nó i bpáirtnéireacht shibhialta). Anuas air sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí.

Tá roinnt catagóirí de dhaoine díolmhaithe ón tástáil mhaoine, lena n-áirítear daoine atá i dteideal cárta leighis a fháil faoi Rialacháin an AE.

Measúnú ioncaim

Is é an teorainn ar ollioncam don chárta leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois €500 sa tseachtain i gcás duine singil agus €900 sa tseachtain do lánúineacha atá pósta, ag comhchónaí nó i bpáirtnéireacht shibhialta. Laghdaíodh na teorainneacha sin ó €600 agus ó €1,200 in aghaidh na seachtaine ón 1 Eanáir 2014.

Níl aon asbhaintí caighdeánacha incheadaithe (mar shampla, le haghaidh cáin ioncaim). Áirítear pinsin, tuillimh, ús ó chaipiteal agus ó gach foinse eile ioncaim sa tástáil mhaoine – féach ‘Measúnú ar chaipiteal’ thíos.

Tiocfaidh Cárta Cuairte LG in ionad an chárta leighis má tá d’ioncam idir €500 agus €700 (i gcás duine singil) nó idir €900 agus €1,400 (i gcás lánúin phósta nó chomhchónaithe).

Má sháraíonn d’ioncam na teorainneacha seo, is féidir leat iarratas a dhéanamh fós féin ar an ngnáthchárta leighis nó ar Chárta Cuairte LG ar bhunúis chruatain, mar shampla, dá mbeadh deacracht agat íoc as costais shuntasacha leanúnacha leighis gan an cárta.

Céile/páirtnéir faoi bhun 70 bliain d’aois: Nuair atá céile amháin os cionn 70 bliain d’aois agus nuair a bhíonn an céile eile faoi bhun 70 bliain d’aois, cáileofar an bheirt acu do chárta leighis má tá a n-ioncam faoi bhun €900 sa tseachtain.

Céile nó páirtnéir marthanach: Má fhaigheann do chéile, páirtnéir sibhialta nó páirtnéir comhchónaithe bás agus má tá tú os cionn 70 bliain d’aois, féadfaidh tú do chárta leighis a choimeád ar feadh 3 bliana, a fhad agus go bhfanann d’ioncam faoin teorainn do lánúin. I ndiaidh 3 bliana, bíonn an teorainn ábhartha ioncaim le haghaidh duine singil i gceist.

Má tá tú faoi bhun 70 bliain d’aois nuair a fhaigheann do chéile, páirtnéir sibhialta nó do pháirtnéir comhchónaithe bás, baineann an teorainn ábhartha ioncaim do dhuine singil.

Caipiteal agus maoin a mheasúnú

Tugtar neamhaird do choigilteas agus dá mhacasamhail d’infheistíochtaí a mhéid le luach €36,000 i gcás duine singil agus €72,000 i gcás lánúine. Cuireann FSS ráta ainmniúil úis i bhfeidhm ar an iarmhéid. Mar mhalairt air sin, cuirfidh FSS an ráta iarbhír i bhfeidhm má sholáthraíonn tú deimhniú úis a íocadh ar choigilteas sa bhliain dheireanach iomlán féilire.

I gcás táirgí coigiltis téarma sheasta nó fhadtéarmaigh, sa chás nach gcuirtear an t-ús i bhfeidhm ach ag deireadh tréimhse seasta, ní chuirfidh FSS an t-ús a tuilleadh san áireamh ach ar an dáta a aibíonn an infheistíocht, más mian leat. Féadfaidh FSS an ráta ainmniúil a chur i bhfeidhm más fearr leat.

Go bunúsach, ní chaithfear leis an ús nó leis an ioncam a tuilleadh ar choigilteas agus ar infheistíochtaí dá macasamhail mar ioncam, seachas luach iomlán an choigiltis nó na n-infheistíochtaí iad féin. Má tá duaisbhannaí agat, ní chuirtear iad san áireamh sa mheasúnú seo mar gheall nach dtuilleann siad ús.

Tabhair faoi deara nach mór go n-áireoidh an t-ús Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT).

Maoin

Ní dhéanfar ioncam a mheas ó mhaoin (bíodh teach teaghlaigh, teach saoire nó aon mhaoin eile i gceist) mura bhfuil ioncam cíosa á chruthú aige. Is é an t-ioncam iarbhír a bheidh san ioncam a dhéanfar a mheasúnú, lúide aon chostas a thabhaítear go riachtanach a bhaineann leis an maoin a ligean ar cíos. D’fhéadfaí a áireamh leis na costais sin, préimheanna árachais, aisíocaíochtaí iasachta nó morgáiste, cothabháil, etc.

Tuilleadh eolais

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh anseo faoin gcárta leighis, lena n-áirítear conas iarratas a dhéanamh.

D’fhoilsigh FSS Treoirlínte Náisiúnta maidir le Measúnú a dhéanamh ar an gCárta Leighis do dhaoine atá 70 bliain d’aois agus os a chionn.

Ioncam os cionn na dteorainneacha

Mura gcáilítear thú faoin tástáil mhaoine do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois is féidir thú a mheasúnú faoi rialacha na scéime ginearálta tástáil mhaoine a bhíonn i gceist le daoine atá faoi bhun 70. Ciallaíonn seo go gcuirfear san áireamh cruatan féideartha a eascraíonn ó dhiúltú má sháraíonn d’ioncam na teorainneacha. Ciallaíonn sé, chomh maith, gur féidir d’ioncam a mheasúnú faoi rialacha na scéime ginearálta. Tá teorainneacha níos ísle ioncaim faoi na rialacha seo, ach áirítear leo roinnt neamhaird ioncaim agus ceadaíonn siad roinnt costas, ar nós costais chíosa nó mhorgáiste agus tháillí tithe altranais a chur san áireamh.

An cúlra le cártaí leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois

Idir 2001 agus 2008, bhí gach duine os cionn 70 bliain d’aois i dteideal cárta leighis a fháil gan tástáil mhaoine. Ina dhiaidh sin, tugadh isteach tástáil mhaoine, le héifeacht ó Eanáir 2009. Idir Eanáir 2009 agus an 4 Aibreán 2013, bhí teorainneacha ioncaim €700 sa tseachtain i gceist i gcás duine singil agus €1,400 sa tseachtain do lánúin a bhí pósta, ag comhchónaí nó i bpáirtnéireacht shibhialta. Ón 5 Aibreán 2013, is ba iad na teorainneacha sin ná €600 in aghaidh na seachtaine i gcás duine singil agus €1,200 in aghaidh na seachtaine i gcás lánúin phósta nó chomhchónaitheach. Ón 1 Eanáir 2014, is iad na teorainneacha sin ná €500/€900 in aghaidh na seachtaine (duine singil/lánúin).

Page edited: 6 February 2018