Cártaí leighis

Réamhrá

Má eisíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cárta leighis do dhuine bíonn an sealbhóir sin i dteideal seirbhísí áirithe sláinte a fháil saor in aisce.

Chun cáiliú do chárta leighis, ní mór go mbíonn d’ioncam seachtainiúil faoi bhun figiúr áirithe i dtaobh mhéid do theaghlaigh. Cuirtear ioncam airgid, coigilteas, infheistíochtaí agus maoin (seachas do theach féin) san áireamh sa tástáil mhaoine.

Cártaí Cuairte LG: Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, ar bhunúis ioncaim, d’fhéadfadh go gcáileofá do Chárta Cuairte LG.

Cén seirbhísí sláinte is gnách a bhíonn cumhdaithe?

Má tá cárta leighis agat, bíonn tú i dteideal na seirbhísí a leanas a fháil:

Íocann sealbhóirí cárta leighis an Muirear Sóisialta Uilíoch ar a n-ioncam má sháraíonn sé an teorainn dhíolúine, ach tá ráta laghdaithe ann. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sealbhóirí cárta leighis bheith díolmhaithe ó mhuirir iompar scoile agus táillí scrúduithe Stáit a íoc i meánscoileanna atá faoi chistiú poiblí. Anuas air sin, d’fhéadfadh go soláthrófaí cabhair airgeadais nuair a bhíonn leabhair scoile á gceannach i scoileanna áirithe.

Rialacha

Tástáil mhaoine

De ghnáth, cuirtear d’ioncam iomlán san áireamh sa tástáil mhaoine don chárta leighis.

Tá treoirlínte éagsúla i gceist don tástáil mhaoine, ag brath ar d’aois:

Bunaítear an measúnú a dhéantar ar lánúin ar mhaithe le cuspóirí cárta leighis ar aois an duine níos sine.

Cuirtear aon airgead, coigilteas, infheistíochtaí nó maoin (seachas do theach féin) san áireamh sa tástáil mhaoine. Tugtar cárta leighis lánroghnach air seo amanna. Tá roinnt eisceachtaí ann, áfach.

Daoine ar aois 16-25 iad, mic léinn san áireamh

Má tá tú 16-25 bliain d'aois agus ag brath ar thuismitheoir nó caomhnóir, tá tú incháilithe do chárta leighis má tá ceann ag do thuismitheoir nó caomhnóir. (Ní bhaineann sé seo má tá ioncam thar theorainn na tástála maoine acu agus má tá cárta leighis lánroghnach acu.)

Má tá ioncam agat thar an teorainn ioncaim ar chárta leighis do dhuine singil a chónaíonn leis an teaghlach, breathnaítear ort mar neamhspleách go hairgeadúil agus sa chas seo bíonn an tástáil mhaoine i gceist.

Mura bhfuil tú i do chónaí le nó nach bhfuil tú ag brath ar thuismitheoir nó caomhnóir, tá tú ag maireachtáil mar dhuine neamhspleách is cuma faoi ioncam agus déantar d'iarratas a mheas ag baint úsáid as an tástáil mhaoine chaighdeánach.

Liúntas Cúram Baile

Ma tá paiste agat a bhfuil Liúntas Cúram Baile agat dó/di, tá an páiste i dteideal cárta leighis gan tástáil mhaoine.

Mura bhfuil cárta leighis ná cárta cuairte LG ag an bpáiste cheana féin, is féidir leat e/í a chlárú ar-líne nó déan foirm iarratais a íoslódáil.

Má tá cárta leighis nó cárta cuairte LG ag an bpáiste cheana féin beidh sé/sí cláraithe go huathoibríoch do chárta leighis agus ní gá é/í a chlárú.

Daoine atá díolmhaithe ón tástáil mhaoine

  • Iad siúd ag a bhfuil teidlíocht an AE – féach ‘Tuilleadh faisnéise’ thíos
  • Daoine a n-imríonn an druga Tailídimíd tionchar orthu
  • Mná a ndearnadh simfiseatóime orthu
  • Leanaí ata faoi 18 mbliana d’aois a ndéantar diagnóisiú ailse ina leith

Catagóirí eile

Is gnách go ndeonaítear cártaí leighis do leanaí atá faoi chúram altrama.

Tar éis go n-eisítear do chárta

Má thagann athrú ar do chuid cúinsí, ní mór duit FSS a chur ar an eolas, mar gheall go bhféadfadh nach mbeifeá i dteideal é a shealbhú a thuilleadh. Mar shampla, má thagann athrú ar d’ioncam nó ar chúinsí do theaghlaigh, ní mór duit an tAonad Cláraithe Cliant a chur ar an eolas a luaithe is féidir – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Déanfar athbhreithniú tréimhsiúil ar do chárta.

Athbhreithnithe

Iarrfaidh FSS ort ó am go chéile do choinníollacha a dheimhniú trí fhoirm athbhreithnithe ar líne a chomhlánú. Mura soláthraíonn tú an fhaisnéis a iarrtar, ní fhéadfar d'iarratas a mheasúnú arís agus féadfar nach n-eiseofar do chárta arís.

Má tá foirm ar páipéar de dhíth ort, seachas an fhoirm athbhreithnithe ar líne, comhlánaigh agus seol ar ais an Fhoirm Iarratais MC1 do Chárta Leighis agus Cárta Cuairte LG Foirm Iarratais (pdf). Má tá tú os cionn 70 bliain d'aois, áireofar leis an bhfógra athbhreithnithe a gheobhaidh tú foirm a d'fhéadfá a úsáid in áit na foirme iarratais athbhreithnithe ar líne.

Má sheolann tú d’fhoirm athbhreithnithe ar ais faoin dáta a luaitear ach má leanann an próiseas athbhreithnithe thar dháta éagtha do chárta, ní mór bailíocht an chárta a shíneadh ionas gur féidir leat é a úsáid fad atá an t-athbhreithniú ar bun. Tá an síneadh ar bhonn mí ar mhí, mar sin, moltar duit teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cláraithe Cliant lena dheimhniú gur síneadh do chárta agus go leanann sé bheith bailí.

Má bhogann tú teach

Féadfaidh tú do chárta a úsáid ar feadh 3 mhí ar a mhéid má tá tú i do chónaí go sealadach lasmuigh de cheantar d’Oifige Áitiúla Sláinte. Féadfaidh tú do chárta leighis a úsáid a mhéid le 3 mhí má tá tú ag cónaí go sealadach i gceantar éagsúil. Má bheidh tú imithe ar feadh breis agus 3 mhí, ní gá duit athiarratas a dhéanamh ar Chárta Leighis nua. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Áitiúil Sláinte nua, áit a gcuirfear ar an eolas thú ar na LGanna atá i mbun cleachtaidh i do cheantar nua.

Má tá do LG á athrú agat, comhlánaíonn tú foirm um Athrú Dochtúra (pdf), agus sonraí an dochtúra nua a thabhairt. Tá fáil ar an bhfoirm ar líne nó trí ghlao ar Íosghlao 1890 252 919.

Conas iarratas a dhéanamh

Má bhíonn aon cheisteanna agat sula seolann tú d’iarratas ar aghaidh, féadfaidh tú glao a chur ar Íosghlao 1890 252 919, teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Áitiúil Sláinte, nó ríomhphost a sheoladh chuig clientregistration@hse.ie.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar chárta leighis ag medicalcard.ie. Seo an modh is tapúla chun an cárta a fháil.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú foirm iarratais ar chárta leighis a íoslódáil:

Foirm Iarratais MC1 ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG (pdf)

Foirm Iarratais MC1(a) ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG – Daoine 70 Bliain D’Aois nó Níos Sine (pdf)

Sa mhullach air sin, féadfaidh tú foirm iarratais agus liosta de na LGanna atá ag glacadh páirte sa scéim a fháil ó d’ionad áitiúil sláinte nó san Oifig Áitiúil Sláinte i do cheantar.

Tugann tú an fhoirm chuig an LG a roghnaigh tú ón liosta de dhochtúirí atá ag glacadh páirte sa scéim. De ghnáth, ní mór go mbeidh áit chleachtais an LG a roghnaíonn tú suite laistigh de 7 míle ón áit a gcónaíonn tú. Ní mór go gcomhaontaíonn an LG glacadh leat mar othar. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sheirbhísí LG le haghaidh shealbhóirí an chárta leighis anseo. Má ghlacann an LG leat mar othar, síneoidh sé/sí an fhoirm.

Seolann tú an fhoirm ar ais chuig an Aonad Cláraithe Cliant, mar aon leis an bhfianaise cháipéise a shonraítear ar an bhfoirm.

Féadfaidh tú dul chun cinn d’iarratais ar chárta leighis a rianú ar medicalcard.ie.

Naíonán a chur le do chárta

Más sealbhóir cárta leighis thú agus má bheireann tú ar leanbh, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chárta don naíonán má tá Sochar Linbh á fháil agat don leanbh. Chun iarratas a dhéanamh, seol nóta cumhdaigh, le d’ainm, seoladh, uimhir ghutháin, Uimhir PSP agus sonraí cárta leighis agus cuir fótachóip san áireamh de theastas breithe agus Uimhir PSP an linbh. Féach thíos chun teacht ar shonraí teagmhála.

Leanaí a ndearnadh diagnóisiú ailse orthu

Tá leanaí atá faoi 18 mbliana d’aois a ndearnadh diagnóisiú ailse orthu le 5 bliana anuas incháilithe do chárta leighis gan tástáil mhaoine. Ní theastaíonn faisnéis faoi ioncaim ar an bhfoirm iarratais ach teastaíonn tuairisc leighis. Féadfaidh tú an Fhoirm Iarratais ar Chárta Leighis do Leanaí faoi 18 mbliana d’aois, Foirm MC1(b) a íoslódáil.

Achomhairc

Má diúltaíodh cárta leighis duit agus mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú iarraidh go ndéanfar athbhreithniú air. D’fhéadfadh gur tháinig athrú ar do chúinsí, nó d’fhéadfadh gur fhág tú roinnt faisnéis ábhartha ar lár ón mbuniarratas. Mura bhfuil tú sásta leis an athbhreithniú, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc i do cheantar FSS. Beidh na sonraí teagmhála le sonrú i do litir dhiúltaithe, chomh maith. Tabharfaidh an Oifig Achomhairc faoi athmheasúnú ar d’iarratas. Tabharfaidh foireann FSS faoi seo, nach raibh baint acu leis an gcinneadh a dhéanamh ar do bhuniarratas.

An tAonad Cláraithe Cliant

Bosca oifig phoist 11745
Fionnghlaise
Baile Átha Cliath 11

Teil: (051) 595 129
Lóghlao: 1890 252 919
Facs: (01) 834 3589
Láithreán Gréasáin: http://www.medicalcard.ie
Contact Form: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/contact.jsp
R-phost: clientregistration@hse.ie

Tuilleadh faisnéise

Treoirlínte measúnaithe

treoirlínte measúnaithe d’iarratais ar chárta leighis foilsithe ag an FSS.

Teidlíocht faoi Rialacháin an AE

Má tá pinsean slándála sóisialaí á fháil agat ó thír eile den AE/LEE nó ón Eilvéis, nó má tá tú ag oibriú agus má tá árachas sóisialta á íoc agat in aon cheann de na tíortha seo, d’fhéadfá cáiliú do chárta leighis faoi rialacha an AE má tá gnáthchónaí ort in Éirinn.

Ní mór nach bhfuil tú faoi réir reachtaíochta um árachas sóisialta na hÉireann. Ciallaíonn seo nach mór go bhfuil íocaíocht ranníocach leasa shóisialaigh Éireannaigh á fáil agat nó go bhfuil tú ag oibriú in Éirinn agus go bhfuil tú faoi dhliteanas ÁSPC a íoc.

Má tá cónaí in Éirinn ort agus más cleithiúnaí pinsinéara thú, atá i dteideal faoi Rialacháin an AE, nó más cleithiúnaí duine thú atá ag oibriú i dtír eile atá cumhdaithe ag na Rialacháin, d’fhéadfá bheith i dteideal cárta leighis a fháil. Ní mór nach bhfuil tú faoi réir reachtaíochta um árachas sóisialta na hÉireann (i gcás cleithiúnaithe linbh, baineann an riail seo leis an gcéile nó an duine atá ina bhfeighil).

Ina theannta sin, d’fhéadfadh go gcáileofaí oibrithe sannta agus a gcleithiúnaithe do chárta leighis. Oibrithe iad seo atá fostaithe i dtír eile atá cumhdaithe ag na rialacháin ach a seolann a bhfostóirí iad chun oibriú in Éirinn ar feadh tréimhse theoranta.

Page edited: 8 November 2018