Cártaí cuairte LG do leanaí faoi 6 bliana d’aois

Réamhrá

Tá leanaí atá faoi aois 6 bliana i dteideal cuairteanna saor in aisce a thabhairt ar LG rannpháirteach.

Anuas ar chuairteanna saor in aisce LG, cumhdaíonn an cárta cuairte LG do leanaí faoi 6 bliana d’aois measúnachtaí sláinte ag aois 2 bhliain agus 5 bliana mar aon le cúram do leanaí ar a bhfuil plúchadh.

Seiceálacha coisctheacha iad na measúnachtaí seo lena n-áirítear aois, meáchan agus airde a rianú agus dul i mbun an ghnímh chuí leantaigh.

Déanfaidh na seiceálacha plúchta measúnacht ar phlúchadh do linbh agus déanfaidh siad athbhreithniú ar a gcógais, chomh maith lena chinntiú go bhfuil análóirí á n-úsáid i gceart ag do leanbh. Tabharfar plean scríofa duit chun cabhrú leat plúchadh do linbh a bhainistiú. Tugtar faoin tseiceáil tosaigh nuair a dhéantar plúchadh a dhiagnóisiú i dtaobh linbh atá os cionn 2 bhliain d’aois, agus tugtar faoi sheiceáil eile ina dhiaidh sin sna 3 mhí ina dhiaidh sin agus tugtar faoi sheiceáil bhliantúil ina dhiaidh sin go dtí go mbaineann an leanbh aois 6 bliana amach.

Rialacha

Tá gach leanbh atá faoi 6 bliana d’aois a chónaíonn in Éirinn nó a bheartaíonn cónaí in Éirinn ar feadh bliain amháin, ar a laghad, incháilithe.

Cuirfear do leanbh san áireamh sa scéim seo go dtí deireadh mhí bhreithlá 6 bliana do linbh. Taispeántar an dáta a mbeidh an cárta bailí a fhad leis ar an gcárta. Tabharfar fógra duit thart ar 3 mhí sula n-éagfaidh an cárta.

Cumhdaíonn an cárta cuairteanna saor in aisce ar an LG, cuairteanna baile agus cúram práinneach lasmuigh d’uaireanta san áireamh.

Má tá Cárta Leighis ag do leanbh cheana féin, níl aon ghá iad a chlárú le bheith san áireamh sa scéim fad a bhíonn siad incháilithe do chárta leighis. Má thagann athrú ar chúinsí do theaghlaigh amach anseo, áfach, agus mura bhfuil do theaghlach i dteideal Cártaí Leighis a bheith acu a thuilleadh, féadfaidh tú do leanaí atá faoi bhun aois 6 bliana a chlárú don chárta cuairte LG.

Conas iarratas a dhéanamh

Má bhíonn aon cheisteanna agat sula gcláraíonn tú, féadfaidh tú glao a chur ar Íosghlao 1890 252 919.

Chun clárú, teastóidh an méid a leanas uait:

Seoltar Uimhir PSP do linbh i ndiaidh go gcláraíonn tú a mbreith. Mura bhfuil UImhir PSP agat do do leanbh, déan teagmháil le Seirbhísí Aitheantais Cliant sa Roinn Coimirce Sóisialaí ar Íosghlao 1890 927 999, nó seol ríomhphost chuig cis@welfare.ie.

Mura bhfuil Uimhir PSP agat agus má tá do leanbh faoi 2 mhí d’aois, féadfaidh tú clárú a dhéanamh tríd an Uimhir PSP a fhágáil bán agus scríobhfaidh FSS chugat ar leithleach chun an uimhir a fháil.

Tá fáil ar liosta de LGanna atá ag glacadh páirte sa scéim anseo (pdf). Tugtar le fios sa liosta, chomh maith, cibé acu an nglacann nó nach nglacann do LG le clárúcháin ar líne.

Má ghlacann, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ag gpvisitcard.ie. Mura nglacann LG le clárúcháin ar líne, nó más fearr duit foirm pháipéir a úsáid, féadfaidh tú Foirm Chlárúcháin an Chárta Cuairte LG do Leanaí faoi 6 bliana d’aois (pdf) a íoslódáil, í a thabhairt chuig an LG lena síniú agus í a sheoladh, ina dhiaidh sin, chuig:

Cárta Cuairte LG – Leanaí faoi 6 bliana d’aois

Bosca Poist 12629

Baile Átha Cliath 11

Má d’úsáid tú an áis chlárúcháin ar líne, féadfaidh tú logáil isteach le do chuntas a cláraíodh roimhe seo chun faisnéis a nuashonrú nó chun faisnéis bhreise a chur leis. Mar rogha air sin, féadfaidh tú foirm chlárúcháin eile a chomhlánú chun seo a dhéanamh.

Chun cárta nua a lorg i ndiaidh gur cailleadh cárta, cuir glao ar Íosghlao 1890 252 919 nó seol ríomhphost chuig ClientRegistration@hse.ie agus luaigh ainm, seoladh agus dáta breithe shealbhóir an chárta.

Page edited: 4 January 2016