Clárú gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh

Réamhrá

Is é CORU an rialálaí le haghaidh gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Is é an ról atá aige ná an pobal a chosaint trí chaighdeáin arda iompair ghairmiúil, oideachais, oiliúna agus inniúlachta a chur chun cinn trí bhíthin chlárú reachtúil na ngairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Bunaíodh é faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005 (pdf) (arna leasú).

Bainfidh an córas um chlárú reachtúil faoi láthair leis an 12 ghairm sláinte agus cúraim shóisialaigh seo a leanas, beag beann ar cibé acu a oibríonn siad san earnáil phoiblí nó san earnáil phríobháideach nó atá siad féinfhostaithe;

Tá na cláir d’oibrithe sóisialta, teiripeoirí ceirde, optaiméadraithe/radharceolaithe dáilte, fisiteiripeoirí, radagrafaithe/teiripeoirí radaíochta, diaitéitigh, agus teiripeoirí urlabhra agus teanga ar oscailt. Bíonn idirthréimhse dhá bhliain ann ach a n-osclaítear clár, nach gceadaítear ach amháin do ghairmithe ar an gClár chun leas a bhaint as an teideal gairmiúil.

Gearáin - Oiriúnacht chun Cleachtadh

Láimhseálann CORU gearáin faoi oiriúnacht chun cleachtaidh gairmithe cláraithe sláinte agus cúraim shóisialta. D’fhéadfaí a áireamh leis seo, mar shampla, gearáin faoi mhí-iompar gairmiúil nó drochfheidhmíocht ghairmiúil.

Ní féidir le CORU ach imeachtaí a fhiosrú a tharla ón 31 Nollaig 2014, nuair a thosaigh siad ag glacadh le gearáin.

Chun gearán a dhéanamh faoi chleachtóir cláraithe, comhlánaigh foirm ghearáin um Oiriúnacht chun Cleachtaidh CORU.

breis faisnéise ar an bpróiseas gearáin um Oiriúnacht chun Cleachtaidh ar fáil ar láithreán gréasáin CORU agus tá Treoir maidir le hOiriúnacht chun Cleachtaidh (pdf) ann.

Más mian leat gearán a dhéanamh i leith Gairmí Sláinte agus Cúraim Shóisialta nach bhfuil cláraithe le CORU, féach healthcomplaints.ie.

CORU An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Infinity Building
Lána Sheoirse
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 E98Y

Teil:(01) 293 3160
Láithreán Gréasáin: http://www.coru.ie/
R-phost: info@coru.ie

Page edited: 4 October 2016