Rialú ar sheirbhísí cónaitheacha do dhaoine le míchumais

Réamhrá

Ní foláir go sásaíonn na seirbhísí cónaitheacha do dhaoine le míchumais caighdeáin áirithe. Bíonn feidhm leis na caighdeáin úd do sheirbhísí cónaitheacha, lena n-áirítear seirbhísí faoisimh, bídís i bhfeighil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó faoi stiúir comhlachtaí poiblí, príobháideach nó saorálacha eile a fhaigheann cistiú nó cúnamh ón FSS.

Is é an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) a bhíonn freagrach as clárú agus cigireacht na seirbhísí cónaitheacha do leanaí agus d’aosaigh le míchumais. Ní mór do gach ionad ainmnithe do dhaoine le míchumais clárú le HIQA.

Déantar na seirbhísí cónaitheacha a imscrúdú os coinne na gCaighdeán Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaitheacha do Leanaí agus Aosaigh le Míchumais, agus ceadaítear iad chun a chinntiú go gcloíonn siad leis na rialacháin.

Foilsítear tuairiscí tar éis gach cigireacht. Bíonn tuairiscí cigireachta ar fáil lena n-íoslódáil ó láithreán gréasáin an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte féin, hiqa.ie.

Caighdeáin

Is sna Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaitheacha do Leanaí agus Aosaigh le Míchumais a leagtar amach an méid a chaitheann soláthróir seirbhísí a dhéanamh, agus an méid ar féidir le cónaitheoir, lena dteaghlach, le cúramóir, nó leis an bpobal bheith ag dúil lena fháil sna suíomhanna cúraim chónaithigh do dhaoine le míchumais.

Rangaítear na Caighdeáin de réir 8 n-eochairthéama. Baineann na chéad cheithre cinn leis an gcáilíocht agus leis an tsábháilteacht:

  • Tacaíochtaí agus cúram don duine aonair
  • Seirbhísí éifeachtacha
  • Seirbhísí sábháilte
  • Sláinte agus forbairt

Agus baineann 4 acu le cumas agus le hacmhainn:

  • Ceannaireacht, rialachas agus bainistiú
  • Úsáid acmhainní
  • Lucht saothair freagrúil
  • Úsáid faisnéise

Tá HIQA tar éis treoir do na Caighdeáin a fhoilsiú agus tá leagan soléite de na Caighdeáin d’aosaigh, leagan soiléite de na Caighdeáin do leanaí agus closleagan de na Caighdeáin ann.

Clárúchán

Caitheann soláthróir seirbhíse a léiriú go sásaíonn sé na caighdeáin ábhartha agus na ceanglais dlíthiúla, agus gur féidir leis éilimh na gcónaitheoirí a shásamh chun is go dtugtar deimhniú clárúcháin dóibh chun seirbhís chónaitheach a fheidhmiú do dhaoine le míchumais.

Caitheann na seirbhísí clárú le HIQA agus déanfar cigireacht orthu chun a chinntiú go mbaineann ardcháilíocht sheasmhach leis na seirbhísí go léir. Caitheann na seirbhísí athchlárú gach 3 bliana.

Cigireachtaí

Déanfar cigireacht ar sheirbhísí cónaitheacha os coinne na gCaighdeán Náisiúnta agus os coinne na reachtaíochta agus na rialachán ábhartha. Féadann na cigireachtaí bheith fógartha nó gan choinne, agus féadann siad tarlú isló, um thráthnóna, ag an deireadh seachtaine nó istoíche.

Labhraíonn na cigirí le linn cuairte cigireachta leis na leanaí agus na haosaigh a chónaíonn sa tseirbhís chónaitheach agus lena dteaghlaigh agus le bainisteoirí, baill foirne agus daoine leasmhara ar mian leo labhairt leo. Díríonn na cigirí ar thaithí an duine a chónaíonn sa tseirbhís chónaitheach agus ar an ngnáthshaol cónaitheach inti. Breathnaíonn siad freisin ar ghnáthchúrsaí laethúla, cáilíocht na cóiríochta agus na mbéilí, agus ar ghnéithe eile den ghnáthshaol laethúil.

Má cheapann cigirí HIQA gur contúirteach í an tseirbhís féin, nó nach mbítear ag sásamh na gCaighdeán Náisiúnta agus na rialachán, beidh an chumhacht dhlíthiúil acu chun glacadh le roinnt beart ar mhaithe leis na cónaitheoirí. D’fhéadfaí áireamh leo sin cur coinníollacha clárúcháin leo, diúltú chun an tseirbhís a chlárú, ionchúiseamh nó cealú an chlárúcháin.

Tuairiscí

Foilsítear na tuairiscí cigireachta ar láithreán gréasáin HIQA. Tugtar eolas faoi na seirbhísí cónaitheacha, líon na n-ionad agus na saoráidí ginearálta sna tuairiscí cigireachta. Tugtar achoimre ar thorthaí na cigireachta, ag léiriú na ndea-chaighdeán cúraim agus na ngnéithe óna dteastaíonn feabhsú. Aithnítear sa tuairisc aon bheart éigeantach a chaithfear a dhéanamh.

Gearáin

IS féidir leat eolas a sholáthar do HIQA má bhíonn tú buartha faoi sheirbhís éigin.

Níl aon sainchúram dlíthiúil ag HIQA chun gearáin sonracha a fhiosrú, ach déantar gach faisnéis gan iarraidh a mheasúnú agus a thabhairt san áireamh mar chuid dá ghníomhaíochtaí monatóireachta lena n-áireofaí mar shampla iarratas don soláthróir seirbhís chun fiosrúchán a dhéanamh nó chun faisnéis a sholáthar.

Soláthraíonn HIQA bileog eolais um Freagra a thabhairt d’ábhair imní i lárionaid ainmnithe do leanaí agus aosaigh le míchumais (pdf).

Page edited: 27 February 2017