An Bunachar Sonraí Náisiúnta um Míchumas Intleachta

Eolas

Bunachar sonraí faisnéise faoi dhaoine a bhfuil seirbhísí um míchumas intleachta á bhfáil acu in Éirinn nó a dteastaíonn na seirbhísí seo uathu, atá sa Bhunachar Náisiúnta um Míchumas Intleachta. Is é cuspóir an bhunachair seo a chinntiú go bhfuil faisnéis chruinn ar fáil faoi riachtanais daoine atá faoi mhíchumas intleachta. Déantar seirbhísí a phleanáil agus a chomhordú ar bhonn na faisnéise a chuimsítear sa bhunachar sonraí seo.

Anuas air sin, tá Bunachar Sonraí Náisiúnta um Míchumas Fisiciúil agus Céadfach ann chomh maith.

Rialacha

Bailíonn soláthraithe seirbhíse an fhaisnéis ar an mbunachar sonraí a dhéanann teagmháil le daoine atá faoi mhíchumas intleachta. Mar shampla, Oifigí Sláinte Áitiúla, comhlachtaí deonacha, agus príomhoidí scoile. Tugtar an fhaisnéis d’Oifigí Sláinte Áitiúla Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Bailítear an fhaisnéis ar leibhéal náisiúnta, gan aon sonraí pearsanta a bhailiú, ar nós ainm nó seolta, agus déanann an Bord Taighde Sláinte anailís uirthi. Úsáidtear an fhaisnéis staitistiúil chun monatóireacht a dhéanamh ar sholáthar reatha seirbhíse agus chun riachtanais seirbhíse amach anseo a thuar.

Rochtain ar an mbunachar sonraí

Má tá sonraí ann fút ar an mbunachar sonraí, féadfaidh na daoine a leanas na sonraí a rochtain:

  • Tú féin (nó, i gcás linbh, na tuismitheoirí nó na caomhnóirí)
  • Líon beag daoine a oibríonn le do sholáthraí seirbhíse agus/nó d’Oifig Sláinte Áitiúil

Tá an fhaisnéis staitistiúil ón mbunachar sonraí, is é sin, an fhaisnéis nach ndéanann aon duine aonair a shainaithint, ar fáil ag:

Déanann Coiste Bunachar Sonraí Náisiúnta breithniú ar iarratais ar rochtain ar fhaisnéis staitistiúil ón mbunachar sonraí agus sa chás gur cuí, cuireann siad an fhaisnéis seo ar fáil.

Eisíonn Coiste Náisiúnta an Bhunachair Shonraí um Míchumas Intleachta Tuarascáil Bhliantúil gach bliain ina gcuimsítear faisnéis ar an leibhéal reatha de sholáthar seirbhíse.

Cosaint sonraí

Cuirtear an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988 agus an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003 i bhfeidhm ar an ngnáthbhealach i dtaobh faisnéise atá ar an mbunachar sonraí seo. Ciallaíonn seo, go hachomair, go bhfuil sé de cheart agat (nó ag do thuismitheoir nó caomhnóir, más leanbh thú):

  • Cóip a fháil den fhaisnéis a choimeádtar fút ar an mbunachar sonraí. Féadfaidh tú seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le Comhordaitheoir an Bhunachair Shonraí i d’Oifig Sláinte Áitiúil.
  • Aon fhaisnéis mhíchruinn fút a cheartú nó a bhaint.
  • Gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí mura léirítear meas ar do chearta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin mBunachar Sonraí Náisiúnta um Míchumas Intleachta, déan teagmháil leis an Oifig Mhíchumais i d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Má bhraitheann tú go bhfuil faisnéis mhíchruinn á coimeád fút, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie

Page edited: 24 November 2015