Liúntas Leasa na nDall

Reamhra

Is é atá i Liúntas na Dall ná íocaíocht tástáilte ó thaobh acmhainne ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do dhaoine atá dall nó ar lagamharc. Íoctar an liúntas le daoine incháilithe atá 18 bliana d’aois nó níos sine.

Má tá tú den tuairim gur diúltaíodh Liúntas na nDall duit go míchóir, is féidir leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo.

Rialacha

D'fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteadeal Liúntas Leasa na nDall má tá:

  • Tú ag fáil Pinsean na nDall ón Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

  • Íocaíocht chothabhála ioncaim á fáil agat ón Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó a chomhionann de shaghas d’íocaíocht slándála sóisialaí ó thír eile agus deimhniú um lagú amhairc a bheith agat ó oftailmeolaí

  • Ioncam a bheith agat atá faoi bhun chomhráta Phinsean na nDall agus ráta Liúntas Leasa na nDall agus deimhniú um lagú amhairc a bheith agat ó oftailmeolaí

Chun Liúntas Leas na nDall a fháil, ní mór duit “radharc na súl is fear a bheith cothrom le nó níos lú ná 6/60 sa tsúil is fearr nó má tá raon an radhairc teoranta, nach mbeadh an trastomhas is leithne ag gabháil uillinn níos mó ná 20 céim”.

Is féidir seo a dheimhniú ag deimhniú um ghéire amhairc ó do mháinlia oftalmach nó ag litir ó Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (CNÉD), ar féidir leo a dheimhniú cibé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir chun clárú amhail bheith dall. Ní gá do dhaoine na critéir chlárúcháin seo a chomhlíonadh chun úsáid a bhaint as seirbhísí an CNÉD.

Cúram cónaithe

Ní féidir leat Liúntas na nDall a fháil má tá tú i saoráid cúraim chónaithe fhadtéarmaigh. Má ghlactar isteach i saoráid cúraim chónaithe tú, áfach, is féidir leat Liúntas na nDall a choinneáil ar feadh 8 seachtaine leanúnach ar a mhéad in aon tréimhse 12 mhí.

Rátaí

Faoi láthair íoctar na rátaí seo a leanas do Liúntas Leasa na nDall:

  • €60 sa tseachtain do dhuine fásta
  • €4.40 sa tseachtain ar son gach páiste chleithiúnaigh

Conas iarratas a dhéanamh

Cuir iarratas ar Liúntas Leasa na nDall chuig d'Oifig Sláinte Áitiúil.

Má shíleann tú gur diúltaíodh Liúntas Leasa na nDall duit go héagórach, tá an rogha agat achomharc a thabhairt in aghaidh an chinnidh sin.

Page edited: 6 January 2016