Pacáistí cúram baile

Eolas

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as tacaí cúram baile agus sláinte an phobail a sheachadadh ag an leibhéal áitiúil.

Cad atá i gceist leis an Scéim Tacaíochta Cúram Baile?

Is scéim riaracháin í an Scéim Tacaíochta Cúram Baile (ar a dtugtar An Pacáiste Tacaíochta Cúram Baile freisin), atá á oibriú ag FSS. Tá an scéim dírithe go príomha orthu siúd óna dteastaíonn tacaíocht cúraim meánleibhéil nó ardleibhéil chun cur ar a gcumas cónaí sa bhaile go neamhspleách. Níl an Scéim Tacaíochta Cúram Baile bunaithe de réir an dlí, os rud é gur scéim riaracháin atá ann níl ceart uathoibríoch agat ar an Scéim ná chun sochar a bhaint as seirbhísí faoin scéim.

Níl aon treoirlínte náisiúnta ann maidir le conas a cháilítear don Scéim ná conas a dhéantar measúnú ar ioncam ná ar mhaoin. Déanann roinnt Limistéar Riaracháin FSS measúnú ar ioncam ar an mbunús céanna le cártaí leighis. Seiceáil le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun tuilleadh sonraí a fháil maidir leis an gcaoi a bhfeidhmíonn an Scéim i do cheantar.

Tá gach Limistéar Riaracháin FSS freagrach as a Scéim féin a fheidhmiú. Ciallaíonn sé seo go bhfuil difríochtaí idir na Scéimeanna i gcodanna éagsúla den tír, ag brath ar an bpobal áitiúil, do riachtanais phearsanta, an pearsanra atá ar fáil chun seirbhísí a sheachadadh agus an t-éileamh i do cheantar féin.

Cad atá sa Scéim Tacaíochta Cúram Baile?

Cuirtear gach pacáiste tacaíochta in oiriúint dod’ riachtanais aonair. Go ginearálta, cuimsíonn siad seirbhísí altraí, freastalaithe cúram baile, cúntóirí baile agus na teiripí éagsúla lena gcuimsítear seirbhísí fisiteiripe agus seirbhísí teiripe shaothair. Beidh do phacáiste pearsanta ag brath ar do riocht leighis agus ar an leibhéal cúraim a theastaíonn uait. Mar shampla, d’fhéadfadh níos mó béime a bheith ar fhreastalaithe cúram baile i bpacáistí áirithe agus d’fhéadfadh leibhéal níos airde teiripe agus altranais a bheith ag teastáil i bpacáistí eile, ag brath ar riachtanais an duine aonair.

I gcodanna áirithe den tír, cuireann FSS seirbhísí faoin Scéim ar fáil go díreach; i gcodanna eile, beidh seirbhísí i gceist arna soláthar ag eagraíochtaí nó ag grúpaí deonacha thar ceann FSS. D’fhéadfadh deontais airgid thirim a bheith i gceist le pacáistí freisin, chun cur ar chumas theaghlach an othair réimse seirbhísí nó tacaí a cheannach go díreach. I gcodanna áirithe den tír, d’fhéadfadh meascán de sheirbhísí díreacha agus íocaíochtaí in airgead tirim a bheith i gceist leis an bpacáiste.

Rialacha

Cé ar a bhfuil an Scéim Tacaíochta Cúram Baile dírithe?

Is í an phríomhthosaíocht atá ag an Scéim Tacaíochta Cúram Baile ná daoine scothaosta atá ina gcónaí sa phobal nó othair cónaitheacha in ospidéil ghéarmhíochaine atá i mbaol a bheith glactha isteach i gcúram fadtéarmach.

D’fhéadfadh pacáistí cúram baile a bheith ar fáil freisin do dhaoine scothaosta a ghlactar isteach i gcúram fadtéarmach agus ar féidir leo (le tacaíocht) filleadh ar an bpobal. D’fhéadfaí pacáistí a thairiscint dóibh siúd atá ag úsáid seirbhísí lárnacha atá ann cheana féin, cosúil le cúntóirí baile, ach go dteastaíonn tuilleadh cúnaimh uathu chun go mbeidh ar a gcumas leanúint ag cónaí ina bpobal.

D’fhéadfadh pacáistí Cúram Baile a bheith ar fáil freisin do dhaoine óga a bhfuil tinneas ainsealach ag dul dóibh agus do dhaoine eile a d’fhéadfadh maireachtáil sa bhaile chomh fada is go mbeadh tacaíocht leordhóthanach acu.

Conas a oibríonn pacáiste Tacaíochta Cúram Baile?

Seiceáil ar dtús an bhfuil an Scéim ag feidhmiú i do cheantar nó nach bhfuil.

Beidh an cineál pacáiste Tacaíochta a bheidh ar fáil ag brath ar riachtanais an duine aonair atá i gceist. Tá réimse (timpeall sé nó seacht gcinn) pacáistí éagsúla ar fáil. Tá FSS i mbun oibre ar mheasúnú riachtanas náisiúnta chun gach duine aonair a chaighdeánú.

Idir an dá linn, áfach, níl aon mheasúnú caighdeánach ann maidir le riachtanais na ndaoine a chuireann isteach ar an Scéim seo, agus níl aon rialacha ann maidir leis an mbealach ina ndéanfar aon mheasúnú. I bhformhór na gcásanna, déanfaidh d’altra sláinte poiblí measúnú ar do riachtanais cúraim agus socróidh sé/sí leat féin agus le do theaghlach conas is fearr a dhéanfar do riachtanais a chomhlíonadh.

I gcodanna áirithe den tír, is í an riail ghinearálta ná sa chás go dteastaíonn os cionn 10 n-uair an chloig cúraim in aghaidh na seachtaine ó dhuine, gur féidir leo cur isteach ar an scéim seo. Beidh an líon uaireanta tacaíochta a chuireann FSS ar fáil ag brath ar do riachtanais aonair. D’fhéadfadh FSS seirbhísí a chur ar fáil go díreach, nó d’fhéadfadh eagraíochtaí pobail nó deonacha iad a chur ar fáil thar ceann FSS. I gcásanna áirithe, féadfaidh tú cúramóir príobháideach nó seirbhís cúntóra baile a fhostú. Sa chás seo, beidh tusa mar fhostóir ag an duine sin, agus mar fhostóir, beidh dualgais agus oibleagáidí áirithe agat.

Tá FSS ag obair i gcomhar le roinnt ranna rialtais eile chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna eile a bhaineann le Tacaíochtaí Cúraim Baile. Mar shampla, tá obair ar siúl faoi láthair leis an Roinn Sláinte, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil chun a chinntiú go bhfuil na pacáistí atá á seachadadh solúbtha agus go gcuimsíonn siad íocaíocht struchtúrtha in airgead tirim agus tacaí eile.

Tá FSS ag obair i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil agus an Roinn Coimirce Sóisialaí lena chinntiú go dtógtar saincheisteanna tithíochta agus saincheisteanna tacaíochta ioncaim san áireamh nuair a bhítear ag pleanáil do riachtanais othair agus teaghlaigh sa todhchaí.

Rataí

Tá Pacáistí Cúram Baile deartha chun riachtanais daoine aonair a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil éagsúlachtaí idir na seirbhísí agus d’fhéadfadh sé gur fiú €350-€500 in aghaidh na seachtaine na gnáth-phacáistí tacaíochta atá ar fáil faoin Scéim do gach othar, ag brath ar riachtanas an duine aonair. Mar a léirítear thuas, d’fhéadfadh an Pacáiste a bheith comhdhéanta de:

  • Seirbhísí atá á gcur ar fáil go díreach ag FSS, nó
  • Seirbhísí atá á gcur ar fáil thar ceann FSS ag eagraíocht dheonach, nó
  • Íocaíocht dhíreach sheachtainiúil ó FSS chun cur ar do chumas seirbhísí a cheannach go príobháideach, nó
  • Meascán díobh sin thuas.

Má tá an íocaíocht sheachtainiúil le fáil agat, is féidir le d’Oifig Sláinte Áitiúil comhairle a chur ort maidir le conas dhéanfar an íocaíocht leat agus is féidir leis an Oifig comhairle a chur ort maidir le conas a dhéantar measúnú ar d’ioncam agus do mhaoin.

Arís, níl aon treoirlínte náisiúnta ann maidir le conas a dhéantar measúnú ar ioncam. Má fhostaíonn tú duine i do theach (mar shampla, cúramóir príobháideach) atá á f(h)ostú trí Scéim Tacaíochta Cúram Baile nó ó d’acmhainní féin, beidh tusa mar fhostóir aige/aici. Mar fhostóir, tá dualgais agus oibleagáidí éagsúla agat. Tá bileog úsáideach ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an Scéim Fostóra Baile (pdf).

Má íocann tú cuid de na costais nó na costais go léir ó d’acmhainní féin, is féidir leat sochar a bhaint as lamháltais chánach.

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le d’altra sláinte poiblí chun measúnú riachtanas a fháil, nó d’Oifig Sláinte Áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil faoin bPacáiste Tacaíochta Cúram Baile agus an próiseas iarratais atá i gceist.

Cuirfidh an fhoireann oibre i d’Oifig Sláinte Áitiúil aon fhaisnéis bhreise a theastaíonn uait ar fáil duit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

D’Oifig Sláinte Áitiúil.
Page edited: 15 September 2010