Seirbhísí Ospidéil - Réamhrá

Eolas

Tá trí chineál éagsúla de sholáthar ospidéil in Éirinn.

  • Ospidéil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), atá faoi úinéireacht FSS agus atá á maoiniú aici.
  • Ospidéil dheonacha phoiblí, a dtagann an chuid is mó dá n-ioncam ó chistí an Stáit. I gcásanna áirithe, tá ospidéil dheonacha phoiblí faoi úinéireacht comhlachtaí poiblí, mar shampla, oird rialta. Is corpraithe le cairt nó le reacht atá ospidéil dheonacha phoiblí eile, agus iad á reáchtáil ag boird, a gceapann an tAire Sláinte iad go minic.
  • Ospidéil phríobháideacha, nach bhfaigheann aon mhaoiniú ón Stát.

Is in ospidéil FSS agus in ospidéil dheonacha poiblí a chuirtear seirbhísí sláinte poiblí ar fáil. Is beag difríocht idir an dá chineál sin d’ospidéal sa chleachtas. Cuireann formhór na n-ospidéal sin cúram sláinte príobháideach ar fáil freisin, ach ní mór dóibh idirdhealú soiléir a dhéanamh idir leapacha poiblí agus leapacha príobháideacha.

Is ann do roinnt ospidéal nach gcuireann ach seirbhísí sláinte príobháideacha amháin ar fáil. Feidhmítear an cineál sin ospidéil go neamhspleách ar sheirbhísí sláinte an stáit. Má roghnaíonn tú chun cúram príobháideach a fháil in ospidéal príobháideach, ní mór duit lánchostas na cóireála agus na cothabhála a íoc.

Diagnóisíonn seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine othair atá an-tinn nó an-ghortaithe, cuireann siad cóireáil orthu agus tugann siad aire orthu. Is in ospidéil FSS, in ospidéil dheonacha phoiblí agus in ospidéil phríobháideacha a chuirtear seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine. Is sainospidéil atá in ospidéil áirithe, mar shampla, ospidéil mháithreachais nó ospidéil shíciatracha, agus is ospidéil ghinearálta atá i gcinn eile.

Cuireann na hospidéil ghinearálta mhóra agus réigiúnacha raon leathan seirbhísí ar fáil. D'fhéadfadh nach mbeadh na hospidéil áitiúla bheaga in ann freastal ar gach cineál galair agus cóireála agus d'fhéadfadh gur ghá tú a aistriú chuig ospidéal níos mó nó chuig sainospidéal.

Is é is seirbhísí othair chónaithigh ann ná seirbhísí institiúideacha a chuirtear ar fáil do dhaoine in ospidéil, in ionaid téarnaimh nó in ionaid do dhaoine faoi mhíchumas fisiciúil nó meabhrach. Féachtar ar chóireáil cás lae mar sheirbhís othair chónaithigh, ach ní fhanann an t-othar san ospidéal thar oíche.

De ghnáth, glactar leis go n-áirítear le seirbhísí othair sheachtraigh seirbhísí timpistí agus éigeandála, mar aon le seirbhísí pleanáilte a sholáthraítear ar bhonn othar seachtrach. Mar shampla, d’fhéadfadh go ndéanfadh do dhochtúir teaghlaigh (LG) tú a atreorú do shainmheasúnú ag comhairleach nó ag a f(h)oireann, do mheasúnuithe diagnóiseacha ar nós x-ghathanna nó tástálacha saotharlainne nó do chóireáil ar nós fisiteiripe.

Rialacha

Agus tú i d’othar poiblí, ní gá duit íoc as seirbhísí comhairleach agus ní féidir leat do chomhairleach a roghnú. Tá liosta feithimh le haghaidh seirbhísí neamhéigeandála ann i mórán ceantar. Tá faisnéis ar amanna feithimh le haghaidh cóireáil othair chónaithigh ar fáil ar líne.

Má roghnaíonn tú chun a bheith i d’othar príobháideach in ospidéal poiblí, caitear leat mar othar príobháideach de chuid an chomhairligh a bhfuil cóireáil á cur aige/aici ort agus ní mór duit íoc as gach ceann de na seirbhísí a chuireann an comhairleach ar fáil duit. Tá táille laethúil shocraithe ann i leith othair phríobháideacha in ospidéil phoiblí freisin.

Is féidir le hospidéil phríobháideacha a dtáillí féin a shocrú i leith othar. D’fhéadfadh go ndéanfadh árachas sláinte príobháideach na costais uile atá i gceist, nó cuid díobh, a chlúdach.

Tá othair atá bodhar nó a bhfuil moill éisteachta orthu i dteideal seirbhísí ateangaireachta in ospidéil phoiblí in Éirinn. Ba chóir duit fógra a thabhairt don ospidéal go bhfuil tú bodhar nó go bhfuil moill éisteachta ort roimh an gcuairt chun gur féidir leis na socruithe is gá a dhéanamh. Tá tuilleadh faisnéise faoi na seirbhísí sin ar fáil ó Stiúrthóir na Seirbhísí Míchumais ag d’Oifig Áitiúil Sláinte.

Tá ospidéil phoiblí agus dheonacha faoi réir reachtaíocht Saoráil Faisnéise. Fágann sé sin, i measc nithe eile, go bhfuil dualgas orthu faisnéis a fhoilsiú faoina gcuid struchtúr, seirbhísí agus cleachtas. Má tá faisnéis fút á coinneáil ag an ospidéal, tá tú i dteideal teacht ar na taifid sin.

Rataí

Féach ár gcáipéis maidir le táillí ospidéil le haghaidh sonraí faoi na táillí a d’fhéadfadh bheith ann agus faoi cé atá díolmhaithe ó tháillí.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit litir atreoraithe a fháil ó do LG má theastaíonn cóireáil ospidéil uait. Is féidir leat freastal ar rannóga timpistí agus éigeandála i bhformhór na n-ospidéal ginearálta agus i roinnt sainospidéal gan litir atreoraithe a bheith agat, agus d’fhéadfadh go ngearrfaí táille ort i leith do chuairte.

Féach an fhaisnéis teagmhála d’ospidéil phoiblí i do cheantar.

Page edited: 19 August 2014