Táillí i gcóir Seirbhísí Ospidéil

Réamhrá

Gach duine, beag beann ar a náisiúntacht, a nglacann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis go bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn, tá siad i dteideal rochtain a fháil ar sheirbhísí othair chónaithigh agus ar sheirbhísí othair sheachtraigh in ospidéil a mhaoinítear go poiblí, is iad sin, ospidéil FSS agus ospidéil dheonacha.

Mura bhfuil cónaí ort in Éirinn agus mura bhfuil tú i do bhall de cheann ar bith de na grúpaí atá i dteideal seirbhísí in aisce, tá ort lánchostas eacnamaíoch na leapa a íoc, cibé acu is leaba phoiblí nó leaba phríobháideach í. Beidh ort táille an chomhairligh a íoc freisin.

Tá sé faoi rogha Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na táillí a laghdú nó a tharscaoileadh ar fad, chun cruatan a sheachaint.

Rialacha

Táillí ar sheirbhísí timpiste agus éigeandála/taismí agus othar seachtrach

Má úsáideann tú seirbhísí timpiste agus éigeandála gan bheith atreoraithe ann ag do dhochtúir teaghlaigh (LG), beidh táille €100 le híoc. Ní bheidh aon táille má atreoraíonn do LG thú ann, nó i gcás grúpaí áirithe a liostaítear thíos.

Baineann an táille leis na háiseanna poiblí a leanas:

 • Rannóga éigeandála
 • Rannóga timpiste agus éigeandála
 • Rannóga taismí
 • Aonaid mhionghoraithe
 • Ionaid chúraim phráinnigh
 • Ionaid áitiúla ghortaithe
 • Aon áis eile a chuireann a leithéid sin de sheirbhísí ar fáil

Ní bhaineann an táille €100 leis na grupaí a leanas:

 • Sealbhóirí chártaí leighis
 • Daoine a choinnítear san ospidéal tar éis dóibh dul chuig an rannóg taisme (b'fhéidir go mbeadh táillí mar othar cónáitheach le n-íoc ansin agat)
 • Daoine atá ag fáil cóir leighis do ghalair thógálacha sonraithe
 • Páistí suas go dtí sé sheachtain d'aois
 • Leanaí maidir leis na galair agus an míchumas a leanas: “míchumas meabhrach, breoiteacht mheabhrach, feinilcéatónúire, spina bifida, hidriceifileas agus pairilis cheirbreach”
 • Páistí a chuirtear ann iad ó chlinicí sláinte leanaí agus scrúduithe sláinte scoile le cóir leighis a fháil
 • Daoine atá i dteideal seirbhísí ospidéil de bharr rialachán an AE
 • Mná atá ag fáil seirbhísí máithreachais.
 • Daoine a bhfuil Heipitíteas C orthu nó daoine a bhfuil Cárta an Achta um Shláinte Leasaithe acu.

Má bhíonn ort filleadh le haghaidh cuairteanna breise a mbaineann leis an ngalar nó timpiste céanna, ní chaithfidh tú an táille a íoc arís.

Is féidir le liachomhairleoir nó a fhoireann tú a sheoladh chuig rannóg na n-othar seachtrach in ospidéal poiblí i gcóir sainmheasúnuithe, nó i gcóir measúnuithe diagnóiseach (m.sh., x-ghathanna, tástálacha saotharlainne, Fisiteiripe, srl.). Má fhreastalaíonn tú ar an tseirbhís seo mar othar poiblí, ní chaithfidh tú íoc as. Más mian leat dul chuig an liachomhairleoir mar othar príobháideach, caithfidh tú an táille chuí a íoc.

Táillí mar othar cónaitheach in ospidéil phríobháideacha

Más i mbarda poiblí thú faoi chúram liachomhairleora i gcóir cóireála agus go gcaitheann tú an oíche ann, tá tú ag fáil seirbhísí mar othar cónaitheach.

Má ligtear isteach san ospidéal thú faoi chúram an liachomhairleora, áit nach bhfuil úsáid leapa ag teastáil uait thar oíche agus go bhfuil sé i gceist tú a scaoileadh, tá seirbhísí lae ar fáil agat.

Cosnaíonn seirbhísí lae/othar cónaitheach €80 sa lá agus suas le uasmhéid €800 in aghaidh na bliana. Ní bhaineann an táille leis na grupaí a leanas:

 • Sealbhóirí chartaí leighis
 • Daoine atá ag fáil cóireála i gcóir galar ionghabhtaíoch ar leith
 • Leanaí a shine le 6 seachtaine d’aois
 • Leanaí a bhfuil na galair agus an míchumas a leanas orthu: “míchumas meabhrach, breoiteacht mheabhrach, feinilcéatónúire, spina bifida, hidriceifileas agus pairilis cheirbreach”
 • Leanaí a atreoraítear le haghaidh cóireála ó chlinicí sláinte leanaí agus scrúduithe bord scoile
 • Daoine atá i dteideal seirbhísí ospidéil de bharr rialachán an AE
 • Mná atá ag fáil seirbhísí máithreachais

Othair chónaitheacha phríobháideacha in ospidéil phoiblí

Má roghnaíonn tú chun cóireáil a fháil mar othar príobháideach de chuid comhairligh ar do ligean isteach in ospidéal poiblí, de réir chatagóir an ospidéil agus (i gcás fanacht thar oíche) agus de réir an chineáil seomra a úsáideann tú a ghearrtar táille ort i leith na seirbhísí othair chónaithigh.

Is iad seo a leanas na rátaí atá i bhfeidhm ó mhí Eanáir 2014:

Catagóir Ospidéil Seomra aonáitíochta thar oíche Seomra iláitíochta thar oíche Cás lae
Ospidéal sa chúigiú sceideal €1,000 €813 €407
Ospidéal sa séú sceideal €800 €659 €329

Tá na hospidéil i ngach catagóir liostaithe san Acht Sláinte (Leasú) 2013. Rinneadh ceithre athrú ar an liosta sin le hIonstraim Reachtúil Uimh. 75 de 2014 (pdf).

Foráiltear leis an Acht nach mór d’ospidéil phoiblí an táille d’othair chónaitheacha phríobháideacha a ghearradh ar gach othar cónaitheach a roghnaíonn chun cóireáil phríobháideach a fháil óna gcomhairleach.

Mar othar príobháideach de chuid an liachomhairleora a bhfuil cúram aige ort, caithfidh tú íoc as seirbhísí an liachomhairleora úd. Ina theannta sin caithfidh tú íoc as seirbhísí aon liachomhairleora eile atá i bhfeighil ort (m.sh., an raideolaí, an t-anaestéisí, etc.).

Seirbhísí sláinte intinne

Tá an teidlíocht chéanna agat do sheirbhísí sláinte poiblí i gcomhair meabhairghalar le haon tinneas eile. Ní mór duit íoc as cothabháil agus cóireáil in ospidéil shíciatracha phríobháideacha. Amanna láimhseálann cuideachtaí árachais sláinte costais ospidéil síciatracha ar bhealach difriúil ó chostais ospidéil ghinearálta. Baineann na rialacha céanna le cúram institiúideach fadtéarmach d’othair shíciatracha is a bhaineann le cúram institiúideach fadtéarmach d’othair eile.

Cuirtear seirbhísí sláinte intinne d’othair chónaitheacha agus d’othair sheachtracha ar fáil saor in aisce do leanaí atá faoi 16 bliana d’aois a bhfuil meabhairghalar orthu.

Cealuithe Fadchónaithe

Má bhí tú san ospidéal, ach nach raibh tú faoi ghéarchúram cónaitheach, ar feadh níos mó ná 30 lá, seans go ngearrfar táille ort maidir le Ranníocaíochtaí Fadchónaithe i leith Seirbhísí Tacaíochta Cónaitheacha.

Page edited: 9 August 2017