Seirbhísí LG do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu

Réamhrá

Cuireann Liachleachtóirí Ginearálta (LG) seirbhísí ar fáil saor in aisce do Shealbhóirí Chartaí Leighis. Déanann na Liachleachtóirí Ginearálta, a ghlacann páirt sa scéim Seirbhísí Ginearálta Leighis (SGL), conarthaí le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le seirbhísí a sholáthar.

De ghnáth, is féidir leis na hothair a ndochtúir féin a roghnú ó phainéal na ndochtúirí a bhaineann leis an scéim, ar chuntar go bhfuil an dochtúir sásta iad a ghlacadh mar othair. Go ginearálta, ba cheart do do dhochtúir féin na seirbhísí a chur ar fáil ach tá socruithe i bhfeidhm i gcás éigeandála agus i gcás daoine a fhágann an ceantar.

Ní mór do na dochtúirí cúram a chur ar fáil d'othair chartaí leighis sa chaoi chéanna is a chuireann siad cúram ar fáil d'othair phríobháideacha.

Rialacha

Ag roghnú dochtúra duit féin

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chárta leighis, roghnaíonn tú dochtúir a bhfuil páirt á glacadh aige/aici sa scéim agus iarrann tú ar an dochtúir d’fhoirm iarratais a shíniú chun glacadh leat mar othar. Déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil chun teacht ar shonraí ar LGanna i do cheantar.

Má tá cárta leighis agat agus más mian leat do dhochtúir a athrú, comhlánaíonn tú foirm um Athrú Dochtúra (pdf) ina dtugtar sonraí faoin dochtúir nua.

Eisítear roinnt cartaí leighis ar feadh tréimhse teoranta agus taispeántar dáta áthbhreithnithe ar an gcárta. De ghnáth, ciallaíonn sé sin go ndéanfaidh an FSS athscrúdú chun fáil amach an bhfuil tú i dteideal cárta. De ghnáth ní bhíonn dochtúir le roghnú arís.

Seirbhísí á soláthar ag LG faoin SGL

Sonraíonn conradh an Liachleachtóra Ghinearálta leis an FSS an réimse seirbhísí a gcaithfidh an dochtúir a sholáthar i gcomhair sealbhóirí chártaí leighis. Tríd is tríd, ba cheart na seirbhísí seo a sholáthar ag an leibhéal céanna agus ar aon bhonn leis na seirbhísí d'othair phríobháideacha an LG. Ciallaíonn sé sin, mar shampla go mba cheart go mbeadh uaireanta clinic mar an gcéanna do na hothair go léir maraon le saoráid chuairteanna baile, srl.

I measc na seirbhísí a sholáthraíonn DGanna do shealbhóirí cárta leighis, tá an méid a leanas:

  • Seirbhísí comhchomhairle ag áras máinliachta an LG nó i do theach féin mar is cuí
  • Cúram ceart agus riachtanach den sórt a nglacfadh LG air féin a dhéanamh go ginearálta - baineann sé sin le breithiúnas leighis phearsanta ach san áireamh tá seirbhísí mar díonadh agus vacsaíniú le haghaidh páistí
  • Oidis le haghaidh drugaí, leigheasanna agus fearais faoi mar is gá iad. I roinnt cásanna, déanann LGanna drugaí agus cógais a fhodháileadh.
  • Cumhdaítear tástálacha fola chun diagnóisiú nó monatóireacht a dhéanamh ar riocht.

Tá seirbhísí áirithe ann nach bhfuil iallach ar LG a sholáthar saor in aisce, mar shampla, teisteanna súl i gcomhair ceadúnais tiomána nó árachais saoil. Chomh maith leis sin, féadtar táille a ghearradh ort le haghaidh teastais dochtúra i ngeall ar asláithreacht ón obair. Má theastaíonn tuairisc leighis uait chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht leasa shóisialaigh, féadfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí íoc as an táille.

Seirbhísí éigeandála

Ní mór do na LG atá páirteach sa scéim SGL seirbhísí éigeandála cuí a sholáthar nó socruithe a chur i bhfeidhm don soláthar sin dá othair a bhfuil cártaí leighis acu. D'fhéadfadh córais de réir oird a bheith ann d'fhonn socruithe croschumhdacha dhochtúirí a sholáthar lasmuigh de thráthanna oifige.

Má bhogann tú

Má bhogann tú ó cheantar Oifig Sláinte Áitiúil amháin go ceantar eile, ní gá duit athiarratas a dhéanamh ar Chárta Cuairte LG nua. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Sláinte Áitiúil nua, ar féidir léi faisnéis a thabhairt duit faoi na LGanna atá i mbun cleachtaidh sa cheantar nua ina gcónaíonn tú.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat níos mó faisnéise ar chártaí leighis, conas iarratas a dhéanamh ar chárta leighis san áireamh.

Má tá cárta leighis agat agus más mian leat dochtúir a athrú, comhlánaigh an Fhoirm um Athrú Dochtúra Cárta Leighis (pdf) atá ar fáil ar líne trí ghlao ar Íosghlao 1890 252 919.

Page edited: 13 January 2017