Seirbhísí optaiméadracha agus oftalmacha

Eolas

Cuireann optaiméadraithe, radharceolaithe dáilte agus oftailmeolaithe seirbhísí optaiméadracha agus oftalmacha ar fáil tríd an tseirbhís sláinte poiblí saor in aisce do dhaoine áirithe.

Cé go bhfostaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cuid de na gairmigh shláinte seo, déanann tromlach na ngairmeach siúd a sholáthraíonn na seirbhísí seo amhlaidh ar bhonn conartha. Déanann optaiméadraithe (tugadh radharceolaithe oftalmacha orthu seo roimhe seo) scrúdú ar do shúile chun fadhbanna amhairc a dhiagnóisiú. Úsáideann siad ionstraimí agus breathnú chun scrúdú ar dhéanamh ar shláinte na súl agus chun do ghéire amhairc, doimhneacht agus aithint dathanna a thástáil mar aon le do chumas chun do shúile a dhíriú agus a chomhordú. Tá optaiméadraithe in ann spéaclaí agus lionsaí tadhaill a ordú chomh maith.

Déanann radharceolaithe dáilte frámaí spéaclaí, lionsaí, lionsaí tadhaill etc. a mholadh, tar éis d’oideas, do ghairm bheatha, slí mhaireachtála, caitheamh aimsire etc. a chur san áireamh. Ní féidir le radharceolaí dáilte spéaclaí nó lionsaí tadhaill oidis a ordú duit. Ina ionad sin, ní féidir leo ach na spéaclaí agus na lionsaí tadhaill is mó d’oirfeadh duit a dháileadh agus a mholadh, agus aird ar do shlí mhaireachtála.

Lianna iad oftailmeolaithe a thugann faoi mháinliacht súile agus a dhéanann galair agus gortuithe súile a dhiagnóisiú. Féadfaidh optaiméadraithe scrúdú a dhéanamh ar shúile agus spéaclaí agus lionsaí tadhaill a ordú chomh maith.

Scéim Sochar Cóireála

Scéim atá i Sochar Cóireála atá á hoibriú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Faoin scéim seo, d’fhéadfá cáiliú do Shochar Fiaclóireachta, Sochar Optúil, lionsaí tadhaill agus áiseanna éisteachta ag brath ar do ranníocaíochtaí ÁSPC.

Scagthástáil Dhiaibéiteach RetinaScreen

I measc daoine a bhfuil diaibéiteas orthu atá 12 bhliain d’aois nó níos sine, cuireann an Clár Náisiúnta Scagthástála Diaibéití Reitine scagthástáil saor in aisce, rialta ar tairiscint le haghaidh reitineapaite dhiaibéiteach – aimhréidh de dhiaibéiteas ar féidir léi díobháil a dhéanamh do radharc na súl. Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach diabeticretinascreen.ie.

Seirbhísí optúla agus oftalmacha saor in aisce

Tá dualgas ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí optúla a sholáthar saor in aisce do roinnt grúpaí daoine. Féadfaidh foireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó cleachtóirí príobháideacha na seirbhísí seo a sholáthar.

Daoine Fásta

  • Sealbhóirí cárta leighis agus a gcuid cleithiúnaithe
  • Daoine ar a bhfuil Heipitíteas C a rinne an galar a tholgadh trí Ghlóbailin Dhaonna Imdhíonachta Frith-D a úsáid nó trí aon táirge fola nó fuilaistriú a fháil laistigh d’Éirinn agus daoine a bhfuil Cárta faoin Acht Sláinte Leasaithe acu

Tá sealbhóirí cárta leighis i dteideal tástáil saor in aisce agus aon spéaclaí caighdeánacha riachtanacha a fháil gach dhá bhliain (nó níos minice má theastaíonn iad i gcúinsí áirithe leighis). Tá cead na hOifige Áitiúla Sláinte ag teastáil i gcás gach tástála agus dáilte.

Leanaí

Déantar leanaí naíonra agus bunscoile a atreoraítear ó scrúduithe na seirbhíse sláinte leanaí agus na seirbhíse sláinte scoile a ndeimhnítear go bhfuil fadhbanna radhairc orthu, a atreorú chuig an gcomhairleach cuí le cóireáil a chur orthu. Má thugtar faoin gcóireáil seo ag an rannóg othar seachtrach in ospidéal poiblí, bíonn an tseirbhís saor in aisce agus ní gá aon mhuirir ospidéil a íoc. Leanfar le seirbhísí faoi na cúinsí seo, a sholáthar go dtí go mbaineann an leanbh 16 bliana d’aois amach.

Rataí

Mura bhfuil tú i measc na ngrúpaí cáilitheacha thuas, féadfaidh an Scéim Sochar Cóireála cabhrú leat agus le do cleithiúnaí céile chun roinnt seirbhísí saor in aisce optúla a fháil. Mura bhfuil dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat, d’fhéadfadh go mbeadh ort íoc as na seirbhísí seo.

D’fhéadfadh go mbeifeá in ann faoiseamh cánach a éileamh i leith costais leighis ar chóireálacha optúla ar leith. Ní mór na cóireálacha sin bheith ordaithe ag liachleachtóir. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Chánachas agus Costais Leighis anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá cárta leighis agat, ba chóir duit iarratas a dhéanamh chuig d’Oifig Áitiúil Sláinte nó chuig ionad sláinte le haghaidh tástáil súl.

Ní mór go mbeidh optaiméadraithe agus radharceolaithe dáilte cláraithe le Bord na Radharceolaithe. Ní mór d’oftailmeolaithe bheith cláraithe le Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Féadfaidh tú a sheiceáil an bhfuil do chleachtóir cláraithe leis an gcomhlacht cuí. Más mian leat gearán a dhéanamh faoi liachleachtóir, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht rialála cuí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Rannóg Sochair Cóireála

Bóthar Naomh Oilibhéar Pluincéad
Leitir Ceanainn
Dún na nGall
ÉIRE

Teil: (074) 916 4480 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 74 916 4480)
Lóghlao: 1890 400 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Tá ag an Roinn Coimirce Sóisialaí liosta de na Radharceolaithe atá ar fáil faoin Scéim Sochar Cóireála.

Irish Association of Dispensing Opticians

PO Box 9013
15 Sráid Bhagóid Uachtarach
Droichead na Dothra
Bhaile Átha Cliath

Teil:(01) 453 8700
Láithreán Gréasáin: http://iado.ie
R-phost: info@iado.ie

Medical Council

Teach Kingram
Plás Kingram
Bhaile Átha Cliath
D02 XY88

Teil:+353 (0)1 498 3100
Láithreán Gréasáin: http://www.medicalcouncil.ie

Page edited: 28 July 2014