Seirbhísí fiacla

Réamhrá

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cóireáil fhiacla ar fáil saor in aisce do shaoránaigh áirithe. Tá seirbhísí curtha ar fáil ag fiaclóirí fostaithe ag Oifigí Sláinte Áitiúil i do cheantar agus ag fiaclóirí príobháideacha a bhfuil conarthaí acu le FSS. chun seirbhísí áirithe a sholáthar.

Mura bhfuil tú i dteideal sheirbhísí FSS, d’fhéadfadh sé go gcuirfidh fiaclóir príobháideach cóireáil ort. Ní mór d’fhiaclóirí táillí príobháideacha a thaispeáint in áit inar féidir le hothair iad a fheiceáil roimh an gcomhairliú. Ní mór go mbeadh táille amháin a bheith ar ghnáthaimh ar leith ach is féidir na táillí a thaispeáint mar raon le haghaidh gnáthamh eile, le híosmhéid agus le huasmhéid léirithe go soiléir. Nuair atá raon táillí i gceist, ní cheadaítear íosphraghas amháin a leagadh amach.

Cód Cleachtais maidir le: Taispeáint Tháillí Príobháideacha i gCleachtais Fiaclóra (pdf) léirithe ag Comhairle na bhFiaclóirí.

An Scéim um Shochair Chóireála

D’fhéadfá scrúduithe fiaclóra saor in aisce a fháil faoin scéim um Shochair Chóireála atá faoi stiúr ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Sealbhóirí cárta leighis

Cuireann an Scéim Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta (DTSS) rochtain ar fáil ar chóireáil fiaclóireachta do dhaoine fásta (thar 16 bliana d’aois) a bhfuil cárta leighis acu. Tá sealbhóirí cárta leighis i dteideal scrúdú saor in aisce fiaclóireachta agus dhá líonadh a fháil i ngach bliain féilire anuas ar aon stoitheadh a theastaíonn. Tá cóireáil amháin iondadóntaic chéad chéime (cuas fréimhe) ar fáil freisin d’fhiacla thosaigh.

Beidh deisiúchain ar chíor fiacla, smachtú ar rith fola, agus oidis clúdaithe sa chás go mbíonn an fiaclóir sásta go bhfuil riachtanas cliniciúil ann.

Teastaíonn réamhcheadú dhéidlia áitiúl an FSS do gach cóireal eile, lena n-áirítear cíor fiacla a sholáthar.

Teicneoirí Cliniciúla Fiaclóireachta

Gairmithe fiaclóireachta cúram sláinte iad Teicneoirí Cliniciúla Fiaclóireachta, atá cláraithe leis an gComhairle Fiaclóireachta, a chuireann cíora iomlána agus páirteacha fiacla ar fáil go díreach d’othair fhásta nuair a dheimhnítear sláinte bhéil othair trí chuairt a tugadh ar fhiaclóir le déanaí. Ní thugann siad faoi obair ar fhiacla nádúrtha nó ar fhíochán beo.

Féadfaidh Teicneoirí Cliniciúla Fiaclóireachta, a bhfuil conradh acu le FSS, cóireáil ar chur ar shealbhóirí cárta leighis faoin Scéim Seirbhísí Cóireála Fiaclóireachta, agus cíora fiacla agus athlíneálacha mar aon le deisiúcháin do chíora fiacla agus breisiúcháin a chur ar fáil.

Cóireáil ortódóntach

Cuireann FSS cóireáil ortódóntach saor in aisce ar fáil do na hothair siúd ar a bhfuil na fadhbanna ortódóntacha is measa. Is iad na critéir a úsáidtear chun cinneadh a dhéanamh ar cibé acu an gcáilítear nó nach gcáilítear leanbh do chóireáil in FSS na treoirlínte incháilitheachta atá bunaithe ar chóras idirnáisiúnta grádála ar a dtugtar an tInnéacs um Riachtanas Cóireála Ortódóntaí.

Cuirtear oiliúint ar dhéidlianna ar na treoirlínte incháilitheachta agus féadfaidh siad moladh a thabhairt duit agus thú a atreorú chuig an aonad ortódóntach áitiúil de chuid FSS chun measúnú a fháil má tá an fhadhb dona a dhóthain. I measc na saghsanna d’fhadhbanna ortódóntacha a cháilítear faoi na treoirlínte tá fiacla tosaigh atá faoi na drandail agus a dteipeann orthu teacht aníos; go leor fiacla in easnamh; starrfhiacla tosaigh nó mórfhadbanna leis an ngreim nó le forbairt an ghéill.

Rialacha

Tá ar an FSS seirbhísí fiacla a chur ar fáil saor in aisce do:

  • Shealbhóirí cárta leighis agus a gcleithiúnaíthe
  • Dhaoine a bhfuil Heipitíteas C acu a fuair an galar trí glóbailin imdhíonachta dhaonna frith-A a úsáid nó trí aon táirge fola nó fuilaistriú a fháil in Éirinn agus a bhfuil Cárta an Achta um Leasú Sláinte acu.
  • Naíonáin réamhscoile agus leanaí bunscoile curtha ar aghaidh ó scrúdaithe de chuid na seirbhíse sláinte leanaí agus na seirbhíse sláinte scoile.

Go hiondúil tugtar tús áite do leanaí curtha ar aghaidh ó sheirbhísí sláinte leanaí agus scoile.

Cuirtear seirbhísí fiacla ar fáil do leanaí faoi 16 bliana d'aois a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna stáit agus a chuirtear ar aghaidh ó sheirbhísí sláinte leanaí agus scoile i gclinicí FSS agus i mbunscoileanna. Cuirtear seirbhísí do dhaoine eile atá i dteideal do chóireáil fhiacla ar fáil i gclinicí FSS, nó déanann cleachtóirí príobháideacha a bhfuil socraithe acu leis an FSS iad a chur ar fáil. Is é an FSS a shocraíonn cé acu an ndéanfaidh duine dá fhiaclóirí féin nó cleachtóir príobháideach tú a chóireáil. Má tá cleachtóir príobháideach chun tú a chóireáil, is féidir leat é/í a roghnú ón liosta de fhiaclóirí a bhfuil socruithe acu leis an FSS i dtaca le seirbhísí a chur ar fáil.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuir iarratas isteach ar d' ionad sláinte le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá roinnt foilseachán úsáideach faoi shláinte bhéil eisithe ag an bhFundúireacht Sláinte Fiacla in Éirinn.

Tá ag an gComhairle Fiaclóireachta liosta de Theicneoirí Cláraithe Cliniciúla Fiaclóireachta.

Page edited: 24 January 2018