Seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga

Eolas

Féadfaidh an tseirbhís sláinte poiblí seirbhís teiripe urlabhra agus teanga a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a sholáthraíonn na seirbhísí sin agus is speisialtóirí maidir le neamhoird chumarsáide a chuireann ar fáil iad.

‘Teiripeoirí urlabhra agus teanga’ a thugtar ar speisialtóirí ó thaobh neamhord cumarsáide. Déanann na teiripeoirí sin measúnú ar dhaoine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu, déanann diagnóisí agus cuireann cóireáil orthu. Is iomaí áit ina ndéanann siad an obair sin, lena n-áirítear ionaid sláinte, ospidéil agus scoileanna. Cabhraíonn na seirbhísí teiripe le daoine a bhfuil deacrachtaí urlabhra, teanga, líofachta, gutha agus slogtha acu.

Tá daoine ann a dteipeann orthu deiseanna oideachais, sóisialta, eacnamaíochta agus gairme a thapú de bharr deacrachtaí éagsúla cumarsáide. Cabhraíonn na seirbhísí teiripe le daoine uasmhéadú a dhéanamh ar a gcumas cumarsáide agus cabhraíonn siad leo ó lá go lá.

Rialacha

D’fhéadfadh teiripe urlabhra agus teanga a bheith á cur ar fáil do dhaoine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu ag Oifigí Sláinte Áitiúla nó ag eagraíochtaí deonacha nó féadfar dul i dteagmháil le FSS faoin scéal.

Cuirtear na seirbhísí sláinte poiblí teiripe urlabhra agus teanga ar fáil saor in aisce, agus tugtar tús áite do leanaí i bhformhór na limistéar. Féadfar an tseirbhís a chur ar fáil i scoileanna nó in ionaid sláinte nó i gclinicí.

Féadfaidh daoine fásta leas a bhaint as seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga má dhéanann dochtúir teaghlaigh nó altra sláinte poiblí iad a atreorú chucu, nó féadfaidh siad na seirbhísí a fháil mar chuid de chúram comhcheangailte in ospidéil. Tabharfar tosaíocht duit mar dhuine fásta má tá míchumas urlabhra nó teanga agat de bharr stróc, timpiste nó neamhord forchéimnitheach néareolaíoch.

Rataí

Seirbhísí saor in aisce iad na seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga a chuireann an tseirbhís sláinte poiblí ar fáil. Caithfidh tú íoc as seirbhísí príobháideacha. Mar sin féin, d’fhéadfá a bheith in ann faoiseamh cánach a éileamh. Is féidir tuilleadh eolais faoi faoiseamh cánach a éileamh i gcomhair costais leighis a fháil inár ndoiciméad faoi Cánachas agus costais leighis.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Téigh i dteagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil le fáil amach faoi na seirbhísí i do cheantar. Is féidir le do GP nó d’altra sláinte poiblí tú a tharchur do theirpe urlabhar agus teanga freisin.

Rialaíonn CORU teiripeoirí urlabhra agus teanga, a bhfuil liosta de theiripeoirí cláraithe acu. Is é CORU a rialaíonn na teiripeoirí urlabhra agus teanga ag a mbíonn clár teiripeoirí. Ní foláir do gach Teiripeoir Urlabhra agus Teanga atá i mbun cleachtaidh iarratas a dhéanamh dá gclárú roimh 31 Deireadh Fómhair 2016.

Féadfaidh na heagraíochtaí deonacha agus gairmiúla seo a leanas comhairle agus eolas a thabhairt duit faoi na seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga in Éirinn.

Is iad Cumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga (IASLT) an comhlacht gairmiúil de theiripeoirí urlabhra agus teanga in Éirinn. Cuireann siad roinnt bileoga fíricí áisiúla ar fáil faoi neamhoird rialta urlabhra agus teanga. Tá breis faisnéise ar fáil ó:

Cumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga

108 Foirgneamh Chéipil
Mainistir Mhuire
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 8728082
Láithreán Gréasáin: http://www.iaslt.ie/

Cumann Stadaireachta na hÉireann

Carmichael House
North Brunswick St
Dublin
Ireland

Teil:+353 (0)1 8724405
Facs:+353 (0)1 8735737
Láithreán Gréasáin: http://www.stammeringireland.ie
R-phost: mail@stammeringireland.ie

Cleft Lip and Palate Association

c/o 36 Ascaill Fearann na Coille
Dún Laoghaire
Dublin 15
Éire

Teil:+353 (0)87 1319803
Láithreán Gréasáin: http://www.cleft.ie/
R-phost: info@cleft.ie

Page edited: 13 January 2016