Altraí Sláinte Poiblí

Eolas

Fostaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte altraí sláinte poiblí le réimse seirbhísí a chur ar fáil. Bíonn siad lonnaithe go hiondúil in ionaid sláinte go háitiúil agus bíonn ceantar faoi leith faoina gcúram. Cuireann siad seirbhísí ar fáil i dtithe daoine, in ionaid sláinte, in ionaid chúraim lae, in ionaid phobail agus i scoileanna.

Cuireann foirne altraí sláinte poiblí bunchúram altranais ar fáil chomh maith le comhairle agus cúnamh dá n-othair. Is féidir teacht ar sheirbhísí eile cúraim phobail tríd na haltraí sláinte poiblí.

Bíonn na haltraí sláinte poiblí agus na haltraí cláraithe pobail ag obair in éineacht le Liachleachtóirí Ginearálta, le haltraí i gcleachtais, leis na hospidéil, na hospísí agus le soláthraithe eile seirbhísí sláinte le cinntiú go bhfuil na riachtanais ar fad atá ag othar dhá shásamh ag an tseirbhís sláinte ina iomlán.

Tugann altraí sláinte poiblí cuairt go hiondúil ar leanaí nua saolta agus ar a máithreacha ina mbailte féin.

Rialacha

Seo a leanas na príomhghrúpaí a gcuireann altraí sláinte poiblí seirbhísí ar fáil dóibh:

  • Daoine níos sine a bhfuil cónaí ag baile orthu
  • Daoine a bhfuil tinneas in ainseal orthu nó atá go dona tinn ag baile agus daoine atá ag fáil báis ag baile
  • Leanaí – seirbhísí leasa naíonán, seirbhísí sláinte leanaí agus seirbhísí sláinte scoile
  • Máithreacha atá ag súil le leanaí agus a raibh leanaí le deireanas acu
  • Daoine faoi mhíchumas
  • Daoine atá ag fulaingt easpa sóisialta
  • An Lucht Taistil
  • Daoine a bhfuil Heipitíteas C faighte acu go díreach nó go hindíreach ó Ghlóbailin Imdhíonachta Daonna-Frith-D nó ó aon táirge fola nó aistriú fola a fuair siad in Éirinn agus a bhfuil Cárta faoin Acht um Leasú Sláinte acu.

D'fhéadfadh na hOifigí Sláinte Áitiúla a fhostú le cúnamh a thabhairt don tseirbhís altranais sláinte poiblí cúram pearsanta a thabhairt.

Eagraíochtaí deonacha

Cuireann cuid de na heagraíochtaí deonacha, mar shampla Cumann Ailse na hÉireann, seirbhísí altranais ar fáil in éineacht nó in áit na seirbhíse altranais sláinte poiblí. I roinnt áiteanna cuireann foirne altranais na hospíse altranas maolaitheach ar fáil. Is féidir teacht ar altranas cúraim mhaolaithigh tríd do Liachleachtóir Ginearálta nó comhairleoir leighis. Tá tuilleadh eolais maidir le cúraim mhaolaithigh ar fáil anseo

Conas iarratas a dhéanamh

D'fhéadfadh sé go mbeadh d'ainm curtha ar aghaidh chuig an altra sláinte poiblí ag do LG nó is féidir leat féin teagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís ag an ionad sláinte áitiúil nó tríd d'Oifig Sláinte Áitiúil.

Page edited: 12 May 2015